Rezervační smlouva – nezbytnost při prodeji i nákupu nemovitostí

Jednou z klíčových částí prodeje či nákupu nemovitosti je rezervační smlouva. Proč ji chtít a co se může stát, pakliže se budete chtít bez této smlouvy obejít?

Proč chtít rezervační smlouvu?

Je to jed­no­du­ché. Tře­ba pro­to, že:

 • obě stra­ny ví přes­nou spe­ci­fi­ka­ci toho, co se pro­dá­vá a za jakou cenu (nemo­vi­tost / pozem­ky / vybavení…)
 • je jas­né, kdy a jak bude zapla­ce­na kup­ní cena a jak bude trans­ak­ce v čase probíhat
 • ví se, jak bude řeše­na úscho­va i jak bude kup­ní cena vyplacena
 • je dáno, jak bude pro­bí­hat čer­pá­ní hypo­téč­ní­ho úvěru
 • je urče­no datum, kdy bude nemo­vi­tost pře­dá­na kupujícímu
 • jsou spe­ci­fi­ko­vá­ny prá­va a povin­nos­ti obou účast­ní­ků, stej­ně jako sank­ce za nedodržení

Díky jas­ně daným pod­mín­kám v rezer­vač­ní smlou­vě zkrát­ka nezbý­vá pro­stor pro nedo­ro­zu­mě­ní. Obě stra­ny tak mohou být v kli­du a celá trans­ak­ce má bez­pro­blé­mo­vý průběh.

rezervační smlouva při prodeji nemovitosti šárka sabová

Rizika prodeje a nákupu bez rezervační smlouvy

Úst­ní doho­da je jis­tě fajn, ale ne u tak slo­ži­té a náklad­né zále­ži­tos­ti, jakou pro­dej nemo­vi­tos­ti beze spo­ru je.

Základ­ním pro­blé­mem je obou­stran­ná nejis­to­ta a pří­pad­ná nedo­ro­zu­mě­ní, kte­rá mohou vyús­tit v nepří­jem­ný spor. Obě stra­ny se mohou kdy­ko­liv roz­mys­let a celou trans­ak­ci zru­šit. Pro­dá­va­jí­cí si nemů­že být jist, že dosta­ne pení­ze včas, kupu­jí­cí do posled­ní chví­le netu­ší, zda nako­nec pro­dej­ce nepod­leh­ne vyš­ší nabíd­ce. Vyři­zo­vá­ní úvě­ru je bez rezer­vač­ní smlou­vy tak­též problematičtější.

Náležitosti, bez kterých se smlouva neobejde

 • jmé­na účast­ní­ků a rea­lit­ní kan­ce­lá­ře, kte­rá pro­dej zajišťuje
 • přes­ná defi­ni­ce před­mě­tu pro­de­je (nemo­vi­tost, pozem­ky, spo­leč­né čás­ti, inventář…)
 • ter­mín o uza­vře­ní kup­ní smlou­vy, smlou­vy o úscho­vě a také ter­mín předání
 • kup­ní cena a datum splatnosti
 • ome­ze­ní či ukon­če­ní vlast­nic­kých práv
 • finan­co­vá­ní, způ­sob úscho­vy i vypla­ce­ní prodávajícího
 • prá­va a povin­nos­ti pro­dá­va­jí­cí­ho i kupu­jí­cí­ho, sank­ce za porušení
 • stor­no pod­mín­ky (pakli­že se při vzá­jem­né doho­dě ustanoví)
 • plat­nost rezer­vač­ní smlou­vy i výše rezer­vač­ní zálohy

Rezervační smlouva u nákupu nemovitosti šárka sabová reality

Plá­nu­je­te pro­dej či kou­pi nemo­vi­tos­ti? Rezer­vač­ní smlou­va je základ. Vše je jas­ně dané a bez­pro­blé­mo­vé­mu pro­de­ji či náku­pu nesto­jí nic v ces­tě. Pro­dej nemo­vi­tos­tí je má spe­ci­a­li­za­ce. Ráda pro vás při­pra­vím rezer­vač­ní smlou­vu nebo se posta­rám o kom­plet­ní pro­dej vaší nemovitosti. 

Ozvěte se mi a můžeme začít!