Bezpečná úschova kupní ceny

Využití bezpečné úschovy kupní ceny u advokáta vám žádný zákon nenařizuje. Řešit ale kupní cenu při převodu nemovitosti přímo s kupujícím není nejlepší nápad. Tento postup má totiž v zádech mnoho rizik, včetně toho nejhoršího – úplnou ztrátu vašich úspor. Ušetřete si nervy – povím vám, jak na to.

Proč je úschova důležitá?

Vypo­řá­dá­ní kup­ní ceny přes úscho­vu u advo­ká­ta má mno­ho výhod jak pro pro­dá­va­jí­cí­ho, tak pro kupu­jí­cí­ho. Pro­dá­va­jí­cí zís­ká jis­to­tu, že kupu­jí­cí dis­po­nu­je dosta­teč­ný­mi finan­ce­mi a že k návr­hu na vklad vlast­nic­ké­ho prá­va nedo­jde dřív, než kupu­jí­cí tyto pení­ze slo­ží do úscho­vy. Kupu­jí­cí­mu se nao­pak nesta­ne, že by pro­dej­ce zís­kal finan­ce a zmi­zel jak pára nad hrn­cem dřív, než dojde k samot­né­mu pře­pi­su nemo­vi­tos­ti. Úscho­va má nej­čas­tě­ji podo­bu advo­kát­ní, ban­kov­ní nebo notář­skou. My se dnes podí­vá­me na tu nej­čas­těj­ší, tedy úscho­vu advokátní.

úschova kupní ceny šárka sabová reality

Advokátní úschova – co musí splňovat?

Advo­kát­ní úscho­va pod­lé­há přís­né­mu dohle­du a práv­ním regu­la­cím. Advo­kát, kte­ré­ho si zvolíte:

  • musí být zapsa­ný v sezna­mu advo­ká­tů(a to u Čes­ké advo­kát­ní komo­ry nebo obchod­ní spo­leč­nost, jejímž před­mě­tem čin­nos­ti je výkon advokacie)
  • pod­lé­há kon­t­ro­le Čes­ké advo­kát­ní komo­ry (ČAK). Té musí také úscho­vu nahlásit.
  • Musí pro kaž­dou úscho­vu vytvo­řit samo­stat­ný ban­kov­ní účet

Nezapomeňte se ptát

Pro bez­peč­nou úscho­vu je také nesmír­ně důle­ži­té mít odpo­vě­di na tyto otázky:

  • do jaké výše je advo­kát pojiš­tě­ný v rám­ci pojiš­tě­ní pro­fes­ní odpo­věd­nos­ti (povin­né mini­mum je 5 mili­o­nů korun)
  • zda má sjed­na­né také při­po­jiš­tě­ní na ztrá­tu finanč­ních pro­střed­ků(sem spa­da­jí chy­by, kte­ré mohou způ­so­bit finanč­ní ztrá­ty a nekry­je je běž­né pojiš­tě­ní pro­fes­ní odpo­věd­nos­ti. Pat­ří sem napří­klad uve­de­ní nespráv­né­ho čís­la úschov­ní­ho účtu či poslá­ní peněz na špat­né čís­lo účtu)

Pokud uscho­va­ná část­ka kup­ní ceny pře­vy­šu­je 5 mili­o­nů korun, dopo­ru­ču­ji věno­vat těm­to otáz­kám vel­kou pozor­nost. Pokud má advo­kát pojiš­tě­ní na část­ku men­ší než 5 mili­o­nů korun, trvej­te na připojištění.

Seznam advo­ká­tů je veřej­ně dostup­ný, nalez­ne­te jej zde http://vyhledavac.cak.cz. Zde si také, po zadá­ní iden­ti­fi­kač­ních úda­jů, může­te ově­řit, zda je váš advo­kát bez škra­lou­pu, a tedy kom­pe­tent­ní k úschově.

úschova kupní ceny šárka sabová reality

Ide­ál­ní je, pokud vám úscho­vu i práv­ní ser­vis zajiš­ťu­je stej­ný (a spo­leh­li­vý!) sub­jekt. Bude­te tak mít jis­to­tu, že o bez­peč­ný pro­dej vaší nemo­vi­tos­ti je dob­ře posta­rá­no. Všech­ny služ­by pod jed­nou stře­chou ušet­ří váš čas a záro­veň i finan­ce. Zají­má vás víc? Kom­plet­ní pro­dej nemo­vi­tos­tí je mou kaž­do­den­ní čin­nos­tí. Napiš­te mi, ráda pomůžu i vám!