Nastavte prodejní cenu správně!

Pokud realitní trh nesledujete, snadno se může stát, že cenu stanovíte příliš nízko, nebo naopak příliš vysoko. Ani jedno nemusí vést ke šťastnému prodeji. Proč?

 

Příliš nízká cena

Pří­liš mno­ho zájem­ců je jas­nou znám­kou toho, že jste svou nemo­vi­tost pod­ce­ni­li. Co teď?

V někte­rých pří­pa­dech maji­te­lé zkrát­ka pro­da­jí nemo­vi­tost pod cenou, v jiných začnou spe­ku­lo­vat. Doda­teč­né navy­šo­vá­ní ceny ale není pří­liš seri­óz­ní. A přes­ně tako­vým se sta­ne­te v očích kupu­jí­cí­ho. Nese­ri­óz­ní pro­dej­ce, na kte­ré­ho se nedá spo­leh­nout. Kro­mě toho, že se k vám kupu­jí­cí mohou oto­čit zády, může­te si také vyslou­žit špat­né hod­no­ce­ní v rám­ci inzert­ních ser­ve­rů. A to vám k úspěš­né­mu pro­de­ji taky nepo­mů­že. Jak z toho zača­ro­va­né­ho kru­hu ven?

Zrušte prodej

Zru­še­ní pro­de­je beze­spo­ru není nej­rych­lej­ším řeše­ním. Sta­že­ním nemo­vi­tos­ti z pro­de­je a opa­ko­vá­ním inzer­ce, samo­zřej­mě po něja­ké době a se správ­ně nasta­ve­nou cenou, může­te ovšem z této situ­a­ce vyváz­nout bez posk­vrn­ky, pou­ze s časo­vou ztrátou.

Kupní cena šárka sabová realitní makléř praha

Příliš vysoká cena

Dru­hým pří­pa­dem je situ­a­ce, kdy jako pro­dej­ce zkrát­ka “pře­stře­lí­te”. Nikdo se neo­zý­vá a vy neví­te proč. Kupu­jí­cí­ho jste zkrát­ka v rea­lit­ní kon­ku­ren­ci neza­u­ja­li a šel dál. Chví­li bude­te čekat, jest­li se nezačne něco dít, a pak začne­te cenu postup­ně sni­žo­vat. Poten­ci­ál­ní­mu kup­ci začne v tu chví­li sví­tit v hla­vě kon­t­rol­ka. Je s nemo­vi­tos­tí něco v nepo­řád­ku? Proč naráz zlev­ňu­jí? Násle­dek si asi umí­te před­sta­vit. Co s tím?

Nastavte prodejní cenu správně

Pokud nasta­ví­te správ­nou cenu hned na začát­ku vstu­pu na rea­lit­ní trh, máte v pod­sta­tě vyhrá­no. Ušet­ří­te pení­ze i čas. Vaše nemo­vi­tost nezů­sta­ne ležet bez zájmu mezi ostat­ní­mi inze­rá­ty, mís­to toho se dosta­ne ke správ­ným lidem.

prodejní cena nemovitosti realitní makléř praha šárka sabová

Dob­ře vím, že určit správ­nou cenu bez zna­los­ti rea­lit­ní­ho trhu není snad­né. Vře­le dopo­ru­ču­ji požá­dat o spo­lu­prá­ci zku­še­né­ho rea­lit­ní­ho makléře.

Je pro­dej­ní cena téma, kte­ré je pro vás aktu­ál­ní? Ráda vám pomů­že s odha­dem nemo­vi­tos­ti, stej­ně jako s nasta­ve­ním správ­né pro­dej­ní ceny. Ozvě­te se mi, naplá­nu­je­me kon­zul­ta­ci a vaše ces­ta za úspěš­ně pro­da­nou nemo­vi­tos­tí může začít!