Nabídková vs tržní cena. V čem je rozdíl?

Vždy své klienty upozorňuji, že cena, jakou vidí v nabídkách u ostatních nemovitostí, nemusí být cena, za jakou se nemovitost prodá. Mezi nabídkovou a tržní cenou může být totiž často propastný rozdíl a to oběma směry. Chcete vědět proč?

Roz­díl je pře­de­vším tento:

  • Trž­ní cena
    V pří­pa­dě trž­ní (nebo­li nabíd­ko­vé) ceny se jed­ná o jakou­ko­liv cenu, na kte­ré se pro­dá­va­jí­cí s kupu­jí­cím dohod­nou. Při nasta­vo­vá­ní ceny nemo­vi­tos­ti se pou­ží­vá pojem obvyk­lá trž­ní cena. Ta vyja­dřu­je cenu, kte­rou budou prav­dě­po­dob­ně budou­cí zájem­ci a kup­ci akceptovat.

 

  • Nabíd­ko­vá cena
    Cena, za kte­rou se nemo­vi­tost vysta­ví na trhu.  V opti­mál­ním pří­pa­dě by měla být nasta­ve­na tak, aby odpo­ví­da­la hod­no­tě. V někte­rých pří­pa­dech se ale jed­ná spí­še o vysně­né přá­ní pro­dá­va­jí­cí­ho, kte­ré se dá v rea­li­tu pro­mě­nit jen vel­mi těžko.
Nenechte se napálit

Nej­vět­ší chy­bou při nasta­vo­vá­ní ceny je nezna­lost. Pokud pro­dá­va­jí­cí sta­no­ví cenu pou­ze na zákla­dě toho, co vidí v inzer­ci, vět­ši­nou šláp­ne ved­le. Nedo­ká­že totiž posou­dit, jak dlou­ho už je nemo­vi­tost na trhu vysta­ve­na a všech­ny dal­ší mož­né okol­nos­ti. Díky tomu pak může na rea­lit­ním trhu neko­neč­ně dlou­ho viset i vaše nemo­vi­tost, při­čemž poma­lu ale jis­tě ztrá­cí na důvě­ry­hod­nos­ti. Vaše šan­ce na úspěš­ný pro­dej se tím opět snižuje.

Časový vliv

Ceny nemo­vi­tos­tí samo­zřej­mě postup­ně stou­pa­jí, pro­to se může po něja­ké době i ona nere­ál­ná cena stát reál­nou. Ale pokud nemo­vi­tost pro­dá­vá­te, abys­te si za utr­že­nou cenu moh­li kou­pit jinou (tře­ba více vyho­vu­jí­cí), není toto čeká­ní opti­mál­ním způ­so­bem pro­de­je. Nic totiž vzhle­dem ke zvy­šu­jí­cím se cenám na trhu neře­ší. Ztra­tí­te jen čas.

tržní cena realitní makléř praha

Udělejte si přehled

Pomo­ci vám k tomu mohou veřej­né sta­tis­ti­ky zre­a­li­zo­va­ných trans­ak­cí. Kon­krét­ně pou­ží­vá­me násle­du­jí­cí sta­tis­ti­ky rea­li­zo­va­ných trans­ak­cí. Ty najde­te napří­klad zde:

  • ceno­vé mapy www.cenovamapa.org. Ta vznik­la ve spo­lu­prá­ci s pora­den­skou spo­leč­nos­tí Delo­it­te Čes­ká repub­li­ka. Tyto mapy pou­ží­va­jí pro oce­ňo­vá­ní nemo­vi­tos­tí i banky.

nebo

  • ceno­vé mapy rea­li­zo­va­ných trans­ak­cí naší spo­leč­nos­ti www.remax-czech.cz

Fak­to­rů je ale samo­zřej­mě mno­hem více. Svou trž­ní cenu může­te úspěš­ně zvý­šit spo­lu­pra­cí se zku­še­ným a spo­leh­li­vým rea­lit­ním mak­lé­řem. Ten zná totiž všech­ny kro­ky potřeb­né k tomu, aby se vaše nemo­vi­tost pro­da­la za co nej­vyš­ší cenu a co nejrychleji. 

Máte jakýkoliv dotaz, nebo byste rádi probrali prodej vaší nemovitosti? Neváhejte mě kdykoliv kontaktovat, jsem tu pro vás! 

Datum vydání

1.9.2022