Čtyři potenciální problémy prodeje svépomocí

“Proč někoho platit, když to můžeš zvládnout sama. Budeš si moct sama vybrat, komu nemovitost prodáš. Nic těžkého na tom není.” Taky už jste podobné názory zaslechli?

Nej­čas­těj­ší argu­men­ty, kte­ré od lidí sly­ším, jsou následující:

  • pokud umíš napsat a podat inze­rát, nepo­tře­bu­ješ pla­tit něko­ho dalšího
  • nemu­síš pla­tit vel­ké část­ky za propagaci
  • když vybe­reš dob­ré­ho kup­ce, posta­rá se o papí­ro­vá­ní za tebe

Ti, kte­ří se necha­jí zlá­kat vidi­nou ušet­ře­ných peněz, pak čas­to plá­čou nad výsled­kem. Pro­dat dům totiž oprav­du není slo­ži­té. Pro­dat dům dob­ře, nepro­dě­lat a nene­chat se u toho napá­lit, je už ale mno­hem slo­ži­těj­ší. Proč?

Čas jsou peníze

A inves­to­va­ný čas je přes­ně to, co čas­to lidé na prv­ní pohled vůbec nevi­dí. A to i přes­to, že tato polož­ka roz­hod­ně není u pro­de­je domu zane­dba­tel­ná. Pokud totiž nejste zku­še­ný rea­lit­ní mak­léř, obchod­ník, mar­ke­tér, vyjed­na­vač a psy­cho­log v jed­nom, je dost prav­dě­po­dob­né, že samot­ným pro­de­jem strá­ví­te věč­nost. To vše s vel­mi nejis­tým výsledkem.

rizika prodeje bez realitky šárka sabová realitní makléř praha

Prodej pod cenou

Pokud by pro vás trž­ní cena neby­la důle­ži­tá, zvlád­ne­te pro­dej jis­tě rych­le a zájem­ců bude­te mít na kaž­dém prs­tě deset. Hádám ale, že sku­teč­nost je někde jin­de. U pro­de­je nemo­vi­tos­ti totiž víc než kde jin­de pla­tí to, že čím více úsi­lí do pro­de­je vlo­ží­te tím lep­ší výsle­dek může­te oče­ká­vat. V tom­to pří­pa­dě se jed­ná pře­de­vším o finanč­ní i časo­vou inves­ti­ci do samot­né pří­pra­vy. Co vše se pod ní skrývá?

  • chytla­vý text inzerátu
  • pří­pra­va domu (drob­né opra­vy, úpra­vy inte­ri­é­ru a pod.)
  • per­fekt­ní homesta­ging a vizu­ál­ní detai­ly vyla­dě­né k dokonalosti
  • pro­fe­si­o­nál­ní fot­ky, vizu­a­li­za­ce či videodokumentace
  • inzer­ce na správ­ných místech
  • skvě­le zvlád­nu­tý marketing

Pokud tuto pří­pra­vu pod­ce­ní­te (tře­ba jen pro­to, že si její důle­ži­tos­ti nejste vědo­mi), může­te se v koneč­ném důsled­ku zby­teč­ně při­pra­vit o spous­ty peněz.

Odpovědnost na prodávajícím

Na stra­ně pro­dá­va­jí­cí­ho jsou nejen prá­va, ale samo­zřej­mě také povin­nos­ti. Jste si jis­ti, že zná­te ty své? Skry­té či kon­strukč­ní vady, se kte­rý­mi kupu­jí­cí­ho nese­zná­mí­te (pro­to­že o nich mož­ná ani neví­te), vás mohou v budouc­nu vyjít hod­ně draho. 

Byrokracie

Je ve vašem vlast­ním zájmu vědět, co vše má být ve smlou­vě, na co si dát pozor, či kde nej­bez­peč­ně­ji slo­žit úscho­vu. Nezna­lost neo­mlou­vá. Pokud nechá­te tyto věci na kupu­jí­cím a spo­lé­há­te na jeho čest­né jed­ná­ní, může­te být nepří­jem­ně zasko­če­ni. Prá­vě tyto zále­ži­tos­ti býva­jí při pro­de­ji své­po­mo­cí vel­mi čas­to kámen úrazu.

prodej nemovitosti svépomocí realitní makléř praha šárka sabová

Čeká vás pro­dej? Pokud jste pev­ně roz­hod­nu­ti pro pro­dej své­po­mo­cí, upřím­ně dopo­ru­ču­ji inten­ziv­ně se o celém pro­ce­su pro­de­je infor­mo­vat. Infor­ma­ce může­te čer­pat napří­klad na mém blo­gu. Jest­li jste se roz­hod­li nene­chá­vat věci náho­dě a při­zvat si k pro­de­ji pro­fe­si­o­nál­ní pomoc, moc ráda budu vaším prů­vod­cem na ces­tě ke klid­né­mu a úspěš­né­mu pro­de­ji. Nevá­hej­te se mi kdy­ko­liv ozvat!