Koupě nemovitosti — jak na to?

Chystáte se koupit nemovitost? Gratuluji! Koupě nemovitosti je ale proces poměrně složitý, s velkým prostorem k potenciálním chybám. Na co si dát pozor a na které věci určitě nezapomenout?

Koupě nemovitosti šárka sabová

Důvěřuj, ale prověřuj

Nemovitost prověřujte

Pro­vě­ře­ní tech­nic­ké­ho sta­vu nemo­vi­tos­ti je základ. Nespo­lé­hej­te se na sebe nebo na náhod­né­ho mak­lé­ře. Roz­hod­ně je lep­ší inves­to­vat na začát­ku něko­lik tisíc do odbor­ní­ka, než v blíz­ké budouc­nos­ti neplá­no­va­ně inves­to­vat mno­ho­ná­sob­ně víc do oprav, se kte­rý­mi jste nepo­čí­ta­li. Občan­ský záko­ník sice na tyto situ­a­ce mys­lí v rám­ci odpo­věd­nos­ti pro­dá­va­jí­cí­ho za skry­té vady, nicmé­ně zdlou­ha­vé doha­do­vá­ní a sou­dě­ní se vám na kli­du nepřidá.

Prověřte oblast

Pokud nemo­vi­tost leží v záto­po­vé či jinak rizi­ko­vé oblas­ti, dá se do budouc­na počí­tat s poten­ci­ál­ní­mi pro­blémy. Pojiš­ťov­ny dáva­jí rády od těch­to nemo­vi­tos­tí ruce pryč a sjed­nat pojiš­tě­ní tak může být nemož­né, nebo pořád­ně drahé.

Právní stav nemovitosti

Infor­ma­ce o maji­te­li, veli­kos­ti nemo­vi­tos­ti i pozem­ků, stej­ně jako odpo­vě­di na otáz­ky ohled­ně zástav­ní­ho prá­va či věc­né­ho bře­me­ne nalez­ne­te v katastru nemo­vi­tos­tí (http://nahlizenidokn.cuzk.cz.). Při dojed­ná­vá­ní rezer­va­ce trvej­te na předložení:

 • lis­tu vlast­nic­tví z katastru nemo­vi­tos­tí (s čer­s­tvým datem)
 • kup­ní smlou­vu (pří­pad­ně daro­va­cí smlou­vu či smlou­vu o dědictví)
 • kolaudač­ní sou­hlas (pokud se jed­ná o novostavbu)
 • doku­men­ty ohled­ně vlast­nic­kých práv, pokud se na vás budu pře­vá­dět (věc­né bře­me­no, zástav­ní smlouva,..)

Pokud této práv­ní pro­ble­ma­ti­ce nero­zu­mí­te, je vždy rozum­něj­ší najmout si práv­ní­ka či ově­ře­né­ho rea­lit­ní­ho mak­lé­ře. V pří­pa­dě, že pro­dá­va­jí­cí tyto doku­men­ty odmít­ne poskyt­nout, dej­te od kou­pě ruce pryč. 

Prověřujte prodávající

Nein­for­mo­va­ní kupu­jí­cí se čas­to domní­va­jí, že veš­ke­ré exe­ku­ce musí být vidi­tel­né v lis­tu vlast­nic­tví (LV). Bohu­žel to tak vždy není. Pokud exe­ku­ce na LV k nemo­vi­tos­ti, kte­rou chce­te kou­pit, vyzna­če­na je, jed­ná se o spe­ci­ál­ní inhi­bi­to­ri­um. Vol­ně pře­lo­že­no — kup­ní smlou­va je neplat­ná a katastr nemo­vi­tos­tí ji zamítne. 

Pokud jste již pro­dá­va­jí­cí­mu část kup­ní ceny vypla­ti­li, může­te o své pení­ze při­jít. Dluž­ní­ci vel­mi čas­to exe­ku­ce před zájem­ci zata­ju­jí. Jako hod­no­věr­ný zdroj o pro­bí­ha­jí­cích exe­ku­cích je cen­t­rál­ní evi­den­ce exe­ku­cí (www.ceecr.cz.)

I tam se ale infor­ma­ce o exe­ku­ci mohou zob­ra­zit se zpož­dě­ním. V někte­rých pří­pa­dech může soud­ní říze­ní s dluž­ní­kem tepr­ve pro­bí­hat a spe­ci­ál­ní inhi­bi­to­ri­um nasta­ne až poté, co jste uza­vře­li kup­ní smlou­vu. Tu díky tomu katastr opět zamítne.

Dal­ší­mi rizi­kem jsou pro­dá­va­jí­cí, kte­ří nema­jí způ­so­bi­lost k práv­ním úko­nům. Jed­ná se o nezle­ti­lé, lidi s  dušev­ní poru­chou či ve výraz­ně pokro­či­lém věku.

Je také důle­ži­té pro­vě­řit, jest­li nemá pro­dá­va­jí­cí dlu­hy u spo­le­čen­ství vlast­ní­ků. Ty totiž také pře­bí­rá kupující.

Vní­mej­te, jak na vás nemo­vi­tost a pro­stře­dí půso­bí. Věř­te svým instink­tům a v nej­lep­ším pří­pa­dě si nech­te kupu­jí­cí­ho pro­vě­řit kva­lit­ním právníkem.

Více o mož­ných rizi­cích zadlu­že­né­ho maji­te­le nemo­vi­tos­ti si pře­čtě­te tady.

Koupě nemovitosti šárka sabová

Sousedé

Dal­ší rizi­ko, kte­ré může ohro­zit váš spo­ko­je­ný život i poten­ci­ál­ní pro­dej­ní cenu. Hla­si­tá rodi­na, sil­ní kuřá­ci či lidé, kte­ří si libu­jí v nečis­to­tě. V pří­pa­dě kou­pi bytu v domě o více nájem­ní­cích je toto rizi­ko bohu­žel na pořa­du dne vždy, ať chce­te nebo ne. Nejmen­ší, co může­te udě­lat, je pro­vě­řit si ale­spoň ty současné:

 • poptej­te se pro­dá­va­jí­cí­ho a pozo­ruj­te jeho mimoslov­ní reakce
 • kon­tak­tuj­te vede­ní druž­stva či spo­le­čen­ství vlastníků
 • ptej­te se lidí žijí­cích v domě (pro objek­ti­vi­tu čím více, tím lépe)
 • vydej­te se na prů­zkum, poslou­chej­te a sledujte
 • pověř­te své­ho ově­ře­né­ho makléře

A co náklady?

Dal­ší polož­ka, kte­rá by vás bez pro­vě­ře­ní moh­la v budouc­nu pře­kva­pit. Chá­pu, že kaž­dý hos­po­da­ří jinak, přes­to si pro při­bliž­ný výsle­dek vyžá­dej­te roč­ní vyúčto­vá­ní nákla­dů na provoz

 • Fond oprav a dal­ší nákla­dy na provoz
  Jako vlast­ník bytu jste také zod­po­věd­ný za závaz­ky spo­le­čen­ství vlast­ní­ků. Chys­tá se např. rekon­struk­ce domu? Zjis­tě­te si, o kolik se bude fond oprav zvy­šo­vat. Pla­tí se poplat­ky za ost­ra­hu objek­tu? Spo­leč­ný úklid? To vše zjis­tí­te z vyúčtování.
 • Vytá­pě­ní
  Nej­ob­jek­tiv­něj­ším uka­za­te­lem bude prů­kaz ener­ge­tic­ké nároč­nos­ti (PENB), kte­rý vám pro­dá­va­jí­cí musí při pro­de­ji před­lo­žit. V něm se dozví­te všech­ny důle­ži­té infor­ma­ce o ne/úspornosti, zatep­le­ní či ener­ge­tic­kých ztrátách.

Rezervace a předání nemovitosti

Rezervační smlouva

Při­chá­zí na řadu poté, co máte napros­tou jis­to­tu, že jste schop­ni pokrýt cel­ko­vou kup­ní cenu (máte uza­vře­nou hypo­té­ku či úvěr) a zapla­tit daň z naby­tí nemo­vi­tos­ti (4 % z kup­ní ceny). 

Tato smlou­va je závazná. Díky tomu pro­dá­va­jí­cí ví, že s vámi může počí­tat a vy bude­te mít jis­to­tu, že nemo­vi­tost už vám neuteče.

Při čte­ní smlou­vy ale odlož­te emo­ce stra­nou a věnuj­te pozor­nost kaž­dé­mu detai­lu. Zákla­dem je přes­ná defi­ni­ce. Vše chtěj­te mít písem­ně, nikdy nespo­lé­hej­te na dob­ré slo­vo ani se nenech­te zatla­čit do kou­ta, pokud vám pod­mín­ky nebu­dou vyho­vo­vat. Na co si dát pozor:

 • ter­mín uza­vře­ní kup­ní smlouvy
 • způ­sob financování
 • ter­mín převzetí
 • odpo­věd­nost za vady
 • vyba­ve­ní, kte­ré zůstává
 • mož­nost odstou­pe­ní od smlouvy
Třístranná smlouva

Tu žádej­te v pří­pa­dě, že trans­ak­ci uza­ví­rá­te přes rea­lit­ní kan­ce­lář tedy smlou­va mezi vámi, pro­dá­va­jí­cím a rea­lit­ní kanceláří.

Smluvní pokuty

Nezbyt­nost pro klid­né spa­ní a jis­to­tu, že všech­ny závaz­ky budou dodr­že­ny řád­ně a v daný ter­mín. Smluv­ní poku­ta je ochra­na pro obě stra­ny. Pokud pro­dá­va­jí­cí ten­to bod ve smlou­vě odmí­tá, prav­dě­po­dob­ně je něco špatně.

Odměna realitní kanceláři

Zde buď­te maxi­mál­ně ostra­ži­tí. Odmě­na rea­lit­ní kan­ce­lá­ři by se měla vždy vázat na pro­dej, niko­liv na uza­vře­ní rezer­vač­ní smlou­vy. Pokud totiž z jaké­ho­ko­liv důvo­du nedo­jde k uza­vře­ní kup­ní smlou­vy, jste bez nemo­vi­tos­ti i bez peněz. Mys­le­te na to, že kva­lit­ní mak­léř vždy sto­jí za tím, kdo si ho najal. A i tady se vypla­tí nechat emo­ce stra­nou a sjed­nat si bez­peč­né a jas­né podmínky.

Složení rezervační zálohy

Tuto zálo­hu bys­te nikdy nemě­li sklá­dat pří­mo maji­te­li nemo­vi­tos­ti. Nej­bez­peč­něj­ší je pou­žít nestran­ný účet, tedy:

 • zálo­ha do advo­kát­ní kan­ce­lá­ře Čes­ká advo­kát­ní komo­ra vel­mi zpřís­ni­la dohled na advo­kát­ní­mi úscho­va­mi, pro­to budou v tom­to pří­pa­dě vaše pení­ze v bezpečí
 • zálo­ha do rea­lit­ní kan­ce­lá­ře vyber­te tako­vou, kte­rá má vybu­do­va­né jmé­no a sta­bil­ně pro­spe­ru­je (to může­te ově­řit na www.justice.cz)
Příprava kupní smlouvy

Rezer­vač­ní zálo­hu jste již zasla­li na nestran­ný úschov­ní účet? Pak je na řadě pří­pra­va kup­ní smlou­vy. Pokud všech­ny před­cho­zí kro­ky pro­běh­ly bez pro­blé­mů, pro­bí­há obvykle i tato část hlad­ce. Při pří­pra­vě této smlou­vy se vychá­zí ze smlou­vy rezer­vač­ní. Zapa­ma­tuj­te si, že čím více úsi­lí, pozor­nos­ti a detai­lů inves­tu­je­te do pod­mí­nek na začát­ku náku­pu nemo­vi­tos­ti, tím méně sta­ros­tí vás čeká v prů­bě­hu celé­ho pro­ce­su, při pře­vze­tí i po něm. 

Úschova kupní ceny

Bez­peč­ná úscho­va kup­ní ceny je zásad­ní. Opět máte na výběr z něko­li­ka možností:

 1. Úscho­va u notáře
 2. Úscho­va u advokáta
 3. Úscho­va v rea­lit­ní kanceláři
 4. Úscho­va v bance
 5. Úscho­va u libo­vol­né tře­tí strany

Jaký je mezi nimi roz­díl? A co bude nej­lep­ší vol­bou? Čtě­te tady.

Vkladové řízení na katastru nemovitostí

Dal­ším kro­kem je vlo­že­ní kup­ní smlou­vy na pří­sluš­ný kata­strál­ní úřad. Tomu­to pro­ce­su se říká “podá­ní vkla­du vlast­nic­ké­ho prá­va” a při­jde vás na 2.000 Kč. Po uply­nu­tí ochran­né lhů­ty v dél­ce trvá­ní 20 dní se katastr nemo­vi­tos­tí začne vaším pří­pa­dem zabý­vat. Toto říze­ní pak vět­ši­nou trvá cca 30 dní a doba se liší regi­on od regionu.

Pokud kata­strál­ní úřad nena­jde žád­né nedo­stat­ky, povo­lí vklad a vy se ve stej­ný den sta­ne­te vlast­ní­kem nemo­vi­tos­ti, a to ke dni, kdy byl návrh na vklad podán. ”Vyro­zu­mě­ní o pro­ve­de­ném vkla­du do katastru nemo­vi­tos­ti“ vám poté bude doru­če­no poštou.

Předání nemovitosti

Pře­dá­ní pro­bí­há na zákla­dě pod­mí­nek, kte­ré jste si s pro­dá­va­jí­cím dohod­li ve smlou­vě. Při pře­dá­ní neza­po­meň­te na pře­dá­va­cí pro­to­kol, do kte­ré­ho sepí­še­te veš­ke­ré nedo­stat­ky, kte­ré při pře­dá­ní obje­ví­te. Také si včas ujas­ně­te, s jaký­mi doda­va­te­li ply­nu a elektři­ny pode­pí­še­te smlou­vu. Od pro­ve­de­ní vkla­du vám, nezá­vis­le na datu pře­dá­ní, vzni­ká práv­ní odpo­věd­nost z vlast­nic­tví nemo­vi­tos­ti. Vře­le dopo­ru­ču­ji sjed­nat pojiš­tě­ní nemo­vi­tos­ti i pojiš­tě­ní odpo­věd­nos­ti za škodu.

Daň z nemovitosti

Do posled­ní­ho led­na násle­du­jí­cí­ho roku od pro­ve­de­ní vkla­du vlast­nic­ké­ho prá­va jste povin­ni podat daňo­vé při­zná­ní k dani z nemo­vi­tos­ti. Daňo­vé při­zná­ní k dani z nemo­vi­tos­ti podá­vá­te jen jed­nou. Kaž­do­roč­ně pak musí­te (nej­poz­dě­ji do 31.5.) zapla­tit daň z nemovitosti. 

Koupě nemovitosti šárka sabová

Jak z člán­ku vidí­te, nákup nemo­vi­tos­ti není jako jít si kou­pit nové šaty. Aby člo­věk celým pro­ce­sem pro­šel hlad­ce a “bezbo­lest­ně”, je tře­ba mít zku­še­nos­ti, zna­los­ti obcho­du i vyjed­ná­vá­ní, chlad­nou hla­vu a v nepo­sled­ní řadě také zna­los­ti byro­kra­tic­ké a práv­ní. Nejen na posled­ních dvou bodech nákup čas­to kola­bu­je. Násled­kem je vel­ký stres, doda­teč­né potí­že s nemo­vi­tos­tí a také vel­ké finanč­ní nesná­ze. V dneš­ní době máte na výběr. Může­te jít do rizi­ka s vidi­nou ušet­ře­ných peněz za rea­lit­ní­ho mak­lé­ře nebo může­te vsa­dit na jis­to­tu. Jis­to­tou je pak kva­lit­ní a ově­ře­ný rea­lit­ní mak­léř, kte­rý se o vše posta­rá za vás. Já vám můžu s čis­tým svě­do­mím potvr­dit, že tato inves­ti­ce se vám nejed­nou a mno­ho­ná­sob­ně vrá­tí. Je pro vás kou­pě nemo­vi­tos­ti aktu­ál­ní? Ozvě­te se mi, ráda vám budu na ces­tě za vysně­ným domo­vem krýt záda!