Bezpečná úschova kupní ceny

Kupujete nemovitost? Vybrat tu správnou úschovu kupní ceny není vždy jednoduché. Jaké jsou možnosti bezpečné úschovy? Které jsou ty nejlepší a které mohou nést rizika?

Advokátní úschova

Když při­jde na úscho­vu kup­ní ceny v Čes­ku, advo­ká­ti jsou v sou­čas­né době nej­čas­těj­ší a záro­veň finanč­ně dostup­nou vol­bou. Kva­lit­ní a spo­leh­li­vý advo­kát je zpra­vi­dla jed­na z bez­peč­ných vari­ant, po kte­ré dopo­ru­ču­ji sáh­nout. 

Abys­te si moh­li být jis­ti, že jsou vaše pení­ze v bez­pe­čí, vyu­ží­vej­te pou­ze advo­ká­ty, kte­ří jsou čle­ny Čes­ké advo­kát­ní komo­ry. Ově­ře­ný seznam najde­te zve­řej­ně­ný na webu Čes­ké advo­kát­ní komo­ry (www.cak.cz.)

Vždy se také zají­mej­te o to, zda a do jaké výše je váš advo­kát pojiš­těn. Pojist­ka by měla být dosta­teč­ně vyso­ká na to, aby byla schop­na pokrýt pří­pad­né pochy­be­ní (tedy mini­mál­ně ve výši kup­ní ceny vaší nemovitosti).

Úschova u notáře

Notá­ři jsou dal­ší vol­bou, kte­rá by z pod­sta­ty jejich povo­lá­ní měla být bez­peč­ná. I v jejich pří­pa­dě kry­je pochy­be­ní pojiš­tě­ní, kte­ré notář musí mít sjed­ná­no. Na čin­nost notá­řů dohlí­ží v Čes­ku notář­ská komo­ra. Jejich seznam najde­te na webu www.nkcr.cz. Notář­ská úscho­va vás však vyjde nepo­rov­na­tel­ně dráž, než úscho­va advokátní.

úschova kupní ceny šárka sabová

Úschova v bance

Tře­tí vari­an­tou je úscho­va ban­kov­ní. Ani tam nemá­te 100% jis­to­tu bez­pe­čí, pro­to­že vaši úscho­vu může ovliv­nit krach nebo nevhod­ný výběr. Kaž­dá ban­ka má taky smlou­vy o úscho­vě kon­ci­po­vá­ny jinak, je tedy potře­ba věno­vat pozor­nost detai­lům. Buď­te pro­to opět obezřetní.

Dal­ší nevý­ho­dou může být niž­ší fle­xi­bi­li­ta při poptáv­ce úprav smluv (ban­kov­ní pra­cov­ní­ci nemu­sí mít opráv­ně­ní do smluv zasa­ho­vat) či nemož­nost úscho­vy dal­ších doku­men­tů. Kup­ní smlou­vu či návrh na vklad kup­ní smlou­vy tak bude­te muset řešit zvlášť, přes advo­ká­ta, rea­lit­ní­ho mak­lé­ře či notáře. 

Dal­ší nevý­ho­dou jsou nákla­dy na úscho­vu — ty jsou hned po notá­ři dru­hé nejvyšší.

Úschova u realitní kanceláře

Před­po­sled­ní mož­nost, kte­rá s sebou nese také mno­hé rizi­ka. Smlou­vy čas­to při­pra­vu­jí pří­mo pra­cov­ní­ci kan­ce­lá­ře, kte­ří nema­jí práv­ní vzdě­lá­ní. Rea­lit­ní kan­ce­lá­ře jsou také čas­to spo­leč­nos­ti s ruče­ním ome­ze­ným či akci­o­vé spo­leč­nos­ti, pro­to v pří­pa­dě jejich kra­chu o své pení­ze může­te při­jít. Co víc, pení­ze z úscho­vy někte­ré kan­ce­lá­ře pou­ží­va­jí v mezi­ob­do­bí pro své akti­vi­ty. Pokud má být tedy úscho­va v rea­lit­ní spo­leč­nos­ti vaší vol­nou, vybí­rej­te ostražitě.

Úschova u třetí strany

Posled­ní vari­an­ta, nemé­ně čas­tá. Pokud se pro­dej­ce i kupu­jí­cí shod­nou na člo­vě­ku, kte­ré­mu oba důvě­řu­jí, je mož­né vyu­žít úscho­vu u tře­tí strany,

Čemu vždy věnovat pozornost?
  • Úscho­vu rea­li­zuj­te bezpodmínečně

Ano, i když si s pro­dá­va­jí­cím napros­to důvě­řu­je­te. Nejed­nou jsem zaži­la, jak doká­že dědic­ké říze­ní či pení­ze obec­ně vzta­hy zamo­tat a zkomplikovat.

  • Najdě­te shodu

Nenech­te se sebou mani­pu­lo­vat a vždy najdě­te tako­vou úscho­vu, kte­rá 100% vyho­vu­je obě­ma stranám.

  • Úscho­va před podá­ním žádosti na katastr

Plná kup­ní cena musí být vždy v úscho­vě dří­ve, než usku­teč­ní­te podá­ní návr­hu na vklad kup­ní smlou­vy do katastru nemo­vi­tos­tí. Než tak udě­lá­te, požá­dej­te také uscho­va­te­le o písem­né potvr­ze­ní o úscho­vě. Pokud řeší­te nákup přes rea­lit­ní kan­ce­lář, řeší toto za vás makléř.

  • Výpla­ta kup­ní ceny

Způ­sob výpla­ty kup­ní ceny by měl být jas­ně defi­no­ván pře­dem, stej­ně jako spe­ci­fi­ka­ce toho, co bude násle­do­vat, pokud katastr vklad kup­ní smlou­vy odmít­ne. Detai­ly hra­jí roli, mys­le­te na to.

Přípravu smlouvy o úschově nikdy nepodceňujte, stejně jako typ úschovy. Pokud vaši smlouvu nesvěříte do rukou zkušeného makléře nebo právníka, je vaše volba i její důsledky vaší zodpovědností. Chcete jistotu, že bude o vše bez starostí postaráno? Napište mi. Pobavíme se a vše probereme. Mé zkušenosti jsou vám k dispozici!