Zadlužený prodejce — problém či maličkost?

Myslíte si, že dluhy prodejce se vás netýkají? Pozor na to. Zadlužený prodejce může být v konečném důsledku i váš problém. Na co je potřeba dát si pozor, aby vám koupě nemovitosti nepřinesla víc starostí, než radostí?

Důvěřuj, ale prověřuj

Zají­mej­te se jak o tech­nic­ký stav, tak o práv­ní vady nemo­vi­tos­ti či závaz­ky pro­dá­va­jí­cí­ho. Pozor­nost na začát­ku celé­ho pro­ce­su vám může ušet­řit řadu pro­blé­mu i peněz v budoucnu.

Dluhy vůči SVJ (správci domu)

Při pře­vo­du byto­vé jed­not­ky (či neby­to­vých pro­stor) pře­chá­zí povin­nos­ti a závaz­ky dosa­vad­ní­ho vlast­ní­ka na kupu­jí­cí­ho. Je tedy ve vašem zájmu se o tyto mož­né fak­ta zají­mat. Mohou sem spa­dat poplat­ky za sprá­vu nemo­vi­tos­ti, údrž­bu či fond byto­vých oprav. Dopo­ru­ču­ji vše ově­řo­vat s pro­dá­va­jí­cím včas. Jak?

zadlužený prodejce nemovitost v exekuci šárka sabová

  • Potvr­ze­ní o bezdlužnosti

Jako kupu­jí­cí máte prá­vo poža­do­vat od pro­dá­va­jí­cí­ho potvr­ze­ní o bez­dluž­nos­ti. To by mělo obsa­ho­vat infor­ma­ce o tom, jaké dlu­hy spo­je­né se sprá­vou bytu pře­jdou na nové­ho maji­te­le a v jaké výši dluh po splat­nos­ti je. Ten­to dluh pak může být vyře­šen sní­že­ním kup­ní ceny o danou částku.
V lep­ším pří­pa­dě dosta­ne kupu­jí­cí potvr­ze­ní o tom, že žád­né tako­vé dlu­hy neexistují.

Na co dát tedy pozor?

  • pří­pad­né nedoplatky
  • výše poplat­ků za sprá­vu domu (pozem­ku)
  • roz­po­čet SVJ a jejich výsledky

Pokud jste vy sami maji­te­li a čeká vás pro­dej, zajis­tě­te si všech­na potřeb­ná potvr­ze­ní včas. Čis­tý štít = rych­lej­ší a bez­pro­blé­mo­vý prodej.

Nemovitost se zástavním právem

V tom­to pří­pa­dě bude vaším pomoc­ní­kem katastr nemo­vi­tos­tí. 

Tam zjis­tí­te, zda není nemo­vi­tost zatí­že­na věc­ným bře­me­nem či zástav­ním prá­vem. Pro­dá­va­jí­cí se totiž mohl uchý­lit k pro­de­ji dří­ve, než dopla­til hypo­té­ku, nebo se mohl roz­hod­nout řešit pro­de­jem své exekuce. 

Nejed­nou jsem také zaži­la, že se pro­dá­va­jí­cí sna­žil své dlu­hy zata­jit, Pokud nemo­vi­tost neo­vě­ří­te, budou pro vás pak tyto dlu­hy či exe­ku­ce zna­me­nat vel­ký pro­blém při zápi­su do katastru nemo­vi­tos­tí. To může celý pro­ces vel­mi zdr­žet, někdy i úpl­ně zastavit.

zadlužený prodejce nemovitost v exekuci šárka sabová

Cest, jak tyto situ­a­ci řešit, je hned něko­lik. Jed­nou z nich je vyrov­ná­ní dluž­né část­ky z kup­ní ceny či pře­ve­de­ní hypo­té­ky na sebe (i v tom­to pří­pa­dě by vše mělo být zohled­ně­no v kup­ní ceně). Obec­ně je nákup nemo­vi­tos­tí zatí­že­ných dlu­hem pro­ces slo­ži­těj­ší a oprav­du nedo­po­ru­ču­ji řešit nákup “na vlast­ní pěst”. Pokud se tato situ­a­ce týká vás, ozvě­te se mi. Ráda vám celým pro­ce­sem pro­ve­du až ke zdár­né­mu konci!