Mýty o prodeji nemovitosti přes realitní kancelář
Prodej nemovitostí přes realitní kancelář je proces opředen mnoha mýty a lidé z něj mají často strach. Pokud patříte mezi ně, pokusím se dnes vaše obavy vyvrátit. Prodej přes realitní kancelář může být totiž často naopak ta nejlepší volba.
Prodej přes realitku je drahý

Ano, při pro­de­ji přes rea­lit­ní kan­ce­lář pla­tí­te mak­lé­ři pro­vi­zi. ALE — v tom­to pří­pa­dě je pro­vi­ze jas­nou inves­ti­cí. Díky pro­vi­zi totiž zís­ká­te člo­vě­ka, kte­rý pro­de­ji oprav­du rozu­mí. Zís­ká­te pod­po­ru, mno­ha­le­té zku­še­nos­ti, zna­lost trhu, ceno­tvor­by, prá­va, psy­cho­lo­gie pro­de­je, rekla­my i schop­nost vyjed­ná­vá­ní. Díky tomu se nesta­ne, že bys­te muse­li dělat ústup­ky nebo pode­psa­li nevý­hod­nou smlou­vu, že bys­te při­šli o sol­vent­ní­ho kup­ce kvů­li nevhod­ně zvo­le­né (nebo žád­né) rekla­mě nebo dokon­ce při­šli o pení­ze z důvo­du špat­ně zvo­le­né úscho­vy. A tak bych moh­la pokračovat.

Nejlevnější realitka je nejlepší

Ten­to mýtus hod­ně nava­zu­je na prv­ní bod. Opět jsme u inves­ti­cí. Stej­ně jako u vše­ho v živo­tě, ani tady roz­hod­ně nemu­sí pla­tit, že nej­lep­ší = nej­lev­něj­ší. Napros­tým zákla­dem je vybrat reno­mo­va­né­ho, kva­lit­ní­ho a pro­vě­ře­né­ho mak­lé­ře. Ano, mož­ná na pro­vi­zi zapla­tí­te nepa­tr­ně víc, jeho zku­še­nos­ti a nad­stan­dard­ní služ­by vám ale všech­no do posled­ní koru­ny vrátí.

mýty o prodeji přes realitní kancelář

Provize je vysoká, nevyplatí se to

Pro­vi­ze rea­lit­ní­ho mak­lé­ře se pohy­bu­je obvykle mezi tře­mi až šes­ti  pro­cen­ty. Pro­dej nemo­vi­tos­ti je nároč­ný pro­ces. Vzhle­dem k tomu, kolik času, stre­su, rizik a prav­dě­po­dob­ně i peněz vám mak­léř v budouc­nu ušet­ří, je tato část­ka v pod­sta­tě zanedbatelná.

Provizi platím, i když se nemovitost neprodá

Neměj­te strach. Splat­nost pro­vi­ze se váže na dokon­če­ní celé­ho obcho­du, tedy na uza­vře­ní kup­ní smlou­vy mezi pro­dá­va­jí­cím a kupu­jí­cím (pří­pad­ně k při­je­tí finan­cí na depo­zit­ní účet). Tyto infor­ma­ce má kaž­dá seri­óz­ní rea­lit­ní kan­ce­lář jas­ně uve­de­ny ve smlou­vě. Pokud jste našli opak, spo­lu­prá­ci rov­nou ukončete.

Více realitních kanceláří = větší šance na úspěch

Exklu­ziv­ní smlou­va má své znač­né výho­dy. Prv­ní z nich je vel­ká moti­va­ce mak­lé­ře. Díky tomu se může­te spo­leh­nout, že při pro­de­ji vaší nemo­vi­tos­ti vyna­lo­ží veš­ke­ré zku­še­nos­ti i úsi­lí. Exklu­ziv­ní smlou­vu ale neu­za­ví­rej­te na dobu del­ší, než šest měsíců.

mýty o prodeji přes realitní kancelář šárka sabová

Proč bych to nezvládl sám?

Roz­hod­ně nechci tvr­dit, že je pro­dej své­po­mo­cí nemož­ný. Jste si ale jis­ti, že bude­te vědět, jak řešit pří­pad­né kri­zo­vé situ­a­ce? Co když v prů­bě­hu pro­de­je zjis­tí­te, že na vás padla exe­ku­ce? Co když se na vás po pro­de­ji obrá­tí kupu­jí­cí a bude poža­do­vat vrá­ce­ní čás­ti kup­ní ceny, pro­to­že v lož­ni­ci za skří­ní obje­vil veli­kou praskli­nu a sklep je pod vodou? To je jen pár pří­kla­dů z praxe.

 Čas­to za mnou cho­dí lidé, jejichž původ­ní plán byl pro­dat nemo­vi­tost své­po­mo­cí. Obvykle ale brzy zjis­tí, že je celý pro­ces oprav­du nároč­ný na infor­ma­ce a zku­še­nos­ti, o času a peně­zích nemluvě. Pokud chce­te totiž nemo­vi­tost pro­dat úspěš­ně a za při­ja­tel­nou dobu, je dob­ré vědět, jak na to.