Odpovědnost za vady při prodeji nemovitosti

Věděli jste, že jako prodávající nesete zodpovědnost za vady nemovitosti? A že kupující se může domáhat svých nároků i zpětně? V tomto ohledu často panuje nevědomost. A ta může dodat celému prodeji nepříjemnou pachuť i po letech. Na co si dát tedy pozor?

Dnes si posví­tí­me na tech­nic­ké vady nemo­vi­tos­ti. Tyto vady dělí­me na dvě kategorie:

Skryté vady

  • Skry­té vady jsou vady, kte­ré se při běž­né pro­hlíd­ce nepro­je­ví a kupec je obvykle obje­ví až s odstu­pem času. K čas­tým skry­tým skry­tých záva­dám pat­ří napří­klad skry­tá plí­seň, netěs­ní­cí stře­cha nebo zápach ze špat­ně udě­la­né kana­li­za­ce. 

Zjevné vady

  • K zjev­ným vadám pat­ří vady, kte­ré kupu­jí­cí může vidět i při při běž­né pro­hlíd­ce. V tom­to pří­pa­dě se baví­me napří­klad o prask­lé zdi, roz­bi­tém okně či plotu.

odpovědnost za vady při prodeji nemovitosti šárka sabová

Odpovědnost prodávajícího kdy platí?

Pod­le záko­na pro­dá­va­jí­cí odpo­ví­dá za vady, kte­ré měla nemo­vi­tost v oka­mži­ku pře­cho­du nebez­pe­čí ško­dy z pro­dá­va­jí­cí­ho na kupu­jí­cí­ho, tzn. do oka­mži­ku pře­dá­ní nemovitosti. 

U zjevných vad platí toto:
  • U zjev­ných vad, vidi­tel­ných na prv­ní pohled, kupu­jí­cí na zpět­nou rekla­ma­ci nárok nemá. Před­po­klá­dá se totiž, že o této vadě věděl, a s tím­to  vědo­mím se roz­ho­dl nemo­vi­tost kou­pit. Pokud však pro­dá­va­jí­cí kupu­jí­cí­ho pře­svěd­čil, že nemo­vi­tost vady nemá, pak odpo­ví­dá i za vady zjevné. 

V tom­to bodě dopo­ru­ču­jí (pro klid duše teď i v budouc­nu) vše zazna­me­nat do kup­ní smlouvy.

  • Pokud se zjev­ná vada (napří­klad již zmi­ňo­va­né roz­bi­té okno) obje­ví až při pře­dá­ní nemo­vi­tos­ti, dopo­ru­ču­ji ten­to fakt také uvést do pře­dá­va­cím pro­to­ko­lu, spo­leč­ně s ter­mí­nem její­ho odstra­ně­ní. V opač­ném pří­pa­dě by zpět­ná rekla­ma­ce nemu­se­la být uznatelná.
A skryté vady?
  • Pro­dá­va­jí­cí je za vadu zod­po­věd­ný, pokud vada exis­to­va­la už při pře­vze­tí nemo­vi­tos­ti, ale kupu­jí­cí o vadě nebyl informován.
  • Vada se pro­je­vi­la až po pře­dá­ní nemovitosti.
Co vše může být skrytá vada?

Pokud se jed­ná o skry­tou vadu, kte­rá je však odstra­ni­tel­ná, může kupu­jí­cí poža­do­vat po pro­dá­va­jí­cím ade­kvát­ní sle­vu z kup­ní ceny či odstra­ně­ní této vady.

V situ­a­cích, kdy je skry­tá vada nao­pak neod­stra­ni­tel­ná (co hůř, nemo­vi­tost nelze řád­ně a obvyk­lým způ­so­bem uží­vat – to se může dít např. při naru­še­ní sta­ti­ky budo­vy), má kupu­jí­cí nejen prá­vo poža­do­vat ade­kvát­ní sle­vu z kup­ní ceny, ale může také od kup­ní smlou­vy odstou­pit. V tom pří­pa­dě pak může poža­do­vat po pro­dá­va­jí­cím vrá­ce­ní celé kup­ní ceny.

  • Pod­le  § 2129, odst. 2 občan­ské­ho záko­ní­ku č. 89/2012 Sb. má kupu­jí­cí prá­vo rekla­mo­vat u pro­dá­va­jí­cí­ho skry­tou vadu nemo­vi­tos­ti ve lhů­tě 5 let od naby­tí vlast­nic­ké­ho prá­va. Pokud kupu­jí­cí ozná­mí vadu poz­dě­ji, soud mu s vel­kou prav­dě­po­dob­nos­tí prá­vo z vad­né­ho plně­ní nepřizná.
  • Toto ome­ze­ní však nepla­tí, pokud je vada důsled­kem vady, o kte­ré pro­dá­va­jí­cí v době pře­vze­tí nemo­vi­tos­ti věděl.

Jak ne/přijít o spoustu peněz?

Rizi­ko, že se u star­ší nemo­vi­tos­ti skry­tá vada najde, je vždy vyš­ší. Někte­ré advo­kát­ní kan­ce­lá­ře mají spe­ci­a­li­zo­va­né sys­témy, kte­ré je upo­zor­ňu­jí, že došlo k pře­vo­du nemo­vi­tos­ti. Jejich sys­tém pak auto­ma­tic­ky vyge­ne­ru­je dopis kupu­jí­cí­mu, ve kte­rém mu nabíd­ne služ­bu “Odha­le­ní skry­tých vad”. Pokud pro­dá­vá­te nemo­vi­tost, je prav­dě­po­dob­né, že  oslo­ví i vaše­ho kupce. 

  • Jak už víme, co je psá­no, to je dáno. A bohu­žel pla­tí i opač­né rov­nít­ko. Prá­vě z toho důvo­du je dob­ře práv­ně ošet­ře­ná kup­ní smlou­va napros­tý základ. Je nezbyt­né mít písem­ně uve­de­ny všech­ny vady zjev­né i skry­té, o kte­rých jste kupu­jí­cí­ho infor­mo­va­li. V opač­ném pří­pa­dě vám hro­zí mno­ho beze­sných nocí a účet leh­čí klid­ně o stov­ky tisíc.

odpovědnost za vady při prodeji nemovitosti šárka sabová

Nenechte se napálit

Už vám někdo radil pod­lo­žit si pro­dej věta­mi typu „nemo­vi­tost se na kupu­jí­cí­ho pře­vá­dí tak, jak je“ nebo  „kupu­jí­cí měl mož­nost všech­ny vady před­mě­tu kou­pě v před­sti­hu zjis­tit“? Žád­né z podob­ných “ošet­ře­ní” vás však zod­po­věd­nos­ti roz­hod­ně nezbaví.

Zákonná vs záruční odpovědnost

Sly­ší­te tuto defi­ni­ci popr­vé? Nejste sami. zákon­né odpo­věd­nos­ti jste si pře­čet­li dnes.

Záruč­ní odpo­věd­nost upra­vu­je doho­du pro­dá­va­jí­cí­ho a kupu­jí­cí­ho. Nej­čas­tě­ji se jed­ná o deve­lo­pe­ra a spo­tře­bi­te­le (nepod­ni­ka­te­le), u pro­dejů novosta­veb. U toho­to smluv­ní­ho ujed­ná­ní garan­tu­je pro­dá­va­jí­cí kupu­jí­cí­mu, že nemo­vi­tost bude po sta­no­ve­nou dobu bez vad a zacho­vá si své původ­ní vlastnosti.

Mezi sou­kro­mý­mi sub­jek­ty (deve­lo­per a fir­ma) na tuto záru­ku ze záko­na nárok není.

Plá­nu­je­te pro­dá­vat nemo­vi­tost a nechce­te nechá­vat práv­ní nále­ži­tos­ti náho­dě? Svým kli­en­tům pomá­hám s tím­to pro­ce­sem kaž­dý den. Klid­ně se ozvě­te, ráda se o poho­do­vý pro­dej posta­rám i vám!

Datum vydání

27.10.2022