Pronajímáte byt? Pak jste (jakožto fyzická osoba) povinni platit daň z příjmu ve výši 15 % po odečtení výdajů. Co to pro vás znamená a jak na to?

Příjmy 

Pří­jmem jsou pro vás v tom­to pří­pa­dě pení­ze z pro­nájmu, do kte­ré­ho se nepo­čí­ta­jí při­ja­té zálo­hy na služby. 

Výdaje

Paušálem
 • Může­te se roz­hod­nout uplat­nit výda­je pau­šá­lem. Pau­šál činí 30 % pří­jmu z pro­ná­jmů (nej­vý­še ale do část­ky 600.000 Kč).
 • Výho­dou pau­šál­ní daně je jed­no­du­chost. Není totiž nut­né evi­do­vat sku­teč­né výda­je. Jejich nevý­ho­dou je ale čas­to vyš­ší daňo­vá povinnost.
 • 30% pau­šál­ní výdaj (do již zmi­ňo­va­né výše 600.000 Kč) je stej­ný u pří­jmů zda­ňo­va­ných pod­le § 7 i u pří­jmů pod­le­ha­jí­cích § 9 ZDP.
Reálné výdaje
 • V jiném pří­pa­dě může­te uplat­nit výda­je reál­né, tedy ty, kte­ré jsou pro­ka­za­tel­ně vyna­lo­že­né na dosa­že­ní, zajiš­tě­ní a udr­že­ní vašich pří­jmů (v tom­to pří­pa­dě pro­nájmu nemovitosti).
 • V tom­to pří­pa­dě je nezbyt­né vést jejich evi­den­ci, což je tro­chu nároč­něj­ší. Čas­to se vám ale tato vol­ba finanč­ně vyplatí.

Do reál­ných nákla­dů může­te zahr­nout například:

 • daň z nemovitosti
 • odpi­sy nemo­vi­tos­ti (pozor, nepat­ří sem pozem­ky, kte­ré s nemo­vi­tos­tí souvisejí)
 • nákla­dy na hypo­té­ku a pojištění
 • opra­vy a údrž­ba nemovitosti
 • pro­vi­ze realitce
 • běž­né vyba­ve­ní nemo­vi­tos­ti (náby­tek, spo­tře­bi­če atd.)
 • jiné nákla­dy, kte­ré sou­vi­se­jí s pronajímáním

Správ­ně zvo­le­ný způ­sob může zásad­ně ovliv­nit výši vaší daně!

 

daň z příjmu pronájem nemovitosti šárka sabová

Pronájem podle zákona

Je nezbyt­né roz­li­šo­vat, jest­li se pří­jem z pro­nájmu v rám­ci pod­ni­ka­tel­ské čin­nos­ti řídí pod­le § 7 Záko­na o dani z pří­jmu (ZDP), nebo pod­le § 9 ZDP. Pod­le toho se pak výpo­čet daně výraz­ně liší.

Příjmy z pronájmu podle § 9 ZDP

Pod­le § 9 Záko­na o daních z pří­jmů se jed­ná o pří­jem z pro­nájmu, kte­rý nebyl zís­kán z pod­ni­ka­tel­ské čin­nos­ti (tuto nemo­vi­tost jste neza­řa­di­li do obchod­ní­ho majet­ku pro úče­ly daně z příjmů).
U toho­to pří­jmu z nájmu nehra­dí­te soci­ál­ní ani zdra­vot­ní pojištění.

Příjmy z pronájmu podle § 7 ZDP

Pokud svou nemo­vi­tost pro­na­jí­má­te for­mou krát­ko­do­bých pro­ná­jmů (či tak­to pro­na­jí­má­te poko­je ve svém pen­zi­o­nu), jed­ná se už o pod­ni­ka­tel­skou čin­nost. Pří­jmy z toho­to pro­nájmu pak zda­ňu­je­te stej­ně, jako pří­jmy ze samo­stat­ně výdě­leč­né čin­nos­ti pod­le § 7 Záko­na o dani z pří­jmů.

Zde jste pak, kro­mě daně z pří­jmů, povin­ni uhra­dit také zdra­vot­ní a soci­ál­ní pojištění.

Roz­hod­li jste se svě­řit celý pro­ces rea­lit­ní­mu mak­lé­ři? I hle­dá­ní těch nej­lep­ších nájem­ní­ků řeším se svý­mi kli­en­ty na den­ní bázi. Ráda se vaší nemo­vi­tos­ti ujmu a záro­veň pora­dím, jaký typ zda­ně­ní bude pro váš pří­pad nej­vý­hod­něj­ší. Napiš­te mi a domlu­ví­me si schůzku. Těším se na spolupráci!