Prodej družstevního bytu –⁠ jak na to

Prodej družstevního bytu má svá specifika. Nejste totiž přímým vlastníkem, v katastru nemovitosti je zapsáno družstvo. V tomto případě prodáváte část podílu (členská práva a povinnosti). Takže jak na to?

Cena

Víte, jaká je reál­ná cena, kte­rou za byt může­te dostat? Druž­stev­ní byty mají obvykle cenu o 5 – 10 % niž­ší, než byty v osob­ním vlast­nic­tví. Nespo­lé­hej­te pří­liš na onli­ne odha­dy a nech­te si udě­lat odhad odbor­ný. Je mno­ho spe­ci­fik, kte­ré mohou cenu ovliv­nit. Kam smě­řu­jí okna, zda je byt po rekon­struk­ci či jaký má půdo­rys. Na druž­stev­ní byt si vět­ši­nou nelze brát hypo­té­ku. Ten­to fakt může výsled­nou cenu taky ovlivnit.

Výjim­kou jsou pří­pa­dy, kdy:

 • Druž­stev­ní byt kupu­jí­cí do 1 roku pře­ve­de do osob­ní­ho vlast­nic­tví. Nejdřív však musí mít vypra­co­vá­no tzv. Pro­hlá­še­ní vlastníka
 • Kupu­jí­cí zasta­ví ban­ce jinou nemo­vi­tost a poté může druž­stev­ní byt kou­pit s hypotékou. 
Nezbytné dokumenty

Co mít nachys­tá­no, pří­pad­ně si včas vyžá­dat od druž­stva? Jed­ná se o tato potvrzení:

 • Potvr­ze­ní o bez­dluž­nos­ti vůči byto­vé­mu družstvu
 • Potvr­ze­ní o vašem člen­ství v druž­stvu a evi­denč­ní list
 • Potvr­ze­ní o výši anu­i­ty či jejím spla­ce­ní (= jaká část­ka zbý­vá k dopla­ce­ní ceny. Pokud byto­vé druž­stvo dům kou­pi­lo od měs­ta, obvykle ho kupu­je na splát­ky. Anu­i­ta je pak tedy poměr­ným vyjá­d­ře­ním cel­ko­vé ceny za dům. O nespla­ce­nou výši anu­i­ty se pak sni­žu­je pro­dej­ní cena.)

prodej družstevního bytu šárka sabová

Daň z příjmu

Včas si zjis­tě­te, zda zrov­na na vás nepla­tí výjim­ka o osvo­bo­ze­ní od pla­ce­ní daně z pří­jmu. Více se dozví­te v tom­to článku.

Převod 
 • Rezer­vač­ní smlouva
  mezi pro­dá­va­jí­cím a kupu­jí­cím. Tou­to smlou­vou si nemo­vi­tost kupu­jí­cí rezer­vu­je do doby, než slo­ží kup­ní cenu.
 • Doho­da o pře­vo­du člen­ských povin­nos­tí a práv
  Smlou­va, kte­rou se byt pře­vá­dí na družstvu.
 • Doho­da o finanč­ním vypořádání
  určí způ­sob plat­by peněz za převod.
 • Smlou­va o úschově
  sta­no­vu­je způ­sob úscho­vy kup­ní ceny i způ­sob násled­né­ho vypla­ce­ní. Způ­sob úscho­vy má hned něko­lik mož­nos­tí a vře­le dopo­ru­ču­ji obe­zřet­nost. Více si může­te pře­číst zde. 
 • V pří­pa­dě pro­de­je druž­stev­ní­ho bytu se vyhne­te kata­strál­ní­mu úřa­du, vše se řeší přes druž­stvo. V ide­ál­ním pří­pa­dě řeš­te všech­ny smlou­vy za pomo­ci práv­ní­ka či spo­leh­li­vé­ho rea­lit­ní­ho mak­lé­ře. Za pře­vod si druž­stvo obvykle účtu­je popla­tek v řádu něko­li­ka tisíc.
Oznamovací povinnost

Jako při kaž­dém pro­de­ji nad 5 mili­o­nů Kč, i zde je nut­né mys­let na Finanč­ní úřad. V opač­ném pří­pa­dě vám hro­zí tyto pokuty:

 • Poku­ta ve výši 0,1 % z část­ky pří­jmu, pokud tuto povin­nost spl­ní­te po lhů­tě (aniž by vás k tomu musel vyzí­vat správ­cem daně).
 • Poku­ta ve výši 10 % z část­ky neo­zná­me­né­ho pří­jmu, pokud podá­te ozná­me­ní až po výzvě Finanč­ní­ho úřadu.
 • Poku­ta ve výši 15 %, pokud výzvu od finanč­ní­ho úřa­du ignorujete.

prodej družstevního bytu šárka sabová

Revizní dokumenty

Tyto nezbyt­né doku­men­ty si nech­te vypra­co­vat s před­sti­hem. Jed­ná se napří­klad o doku­men­ty k elek­tro­za­ří­ze­ním, elek­tro­in­sta­la­ci, ply­no­mě­rům a pod.

Pokud se roz­hod­ne­te svě­řit pro­dej do rukou spo­leh­li­vé­ho rea­lit­ní­ho mak­lé­ře, odpad­ne vám spous­ta sta­ros­tí. Sama kli­en­tům pomá­hám s pro­de­jem na den­ní bázi. Posta­rám se o správ­ný odhad ceny, o všech­ny doku­men­ty, funkč­ní mar­ke­ting i nezbyt­né nále­ži­tos­ti. Chce­te se nejdří­ve  poba­vit? Klid­ně se mi ozvě­te. Jsem vám plně k dispozici!

Datum vydání

20.10.2022