Pro­dej druž­stev­ní­ho bytu má svá spe­ci­fi­ka. V tom­to pří­pa­dě totiž nejste přímým vlast­ní­kem, ale pro­dá­vá­te část podí­lu. Tak­že jak na to?

číst více