Jak na daň z příjmu při prodeji družstevního bytu

Daň z pří­jmu je obvykle nezbyt­nou sou­čás­tí pro­de­je druž­stev­ní­ho bytu. Jaké jsou novin­ky ohled­ně daně z pří­jmu v roce 2022 a jaké výjim­ky vás mohou od daně osvobodit?

Osobní vs družstevní vlastnictví

Čas­tou chy­bou, kte­rou lidé děla­jí, je háze­ní vlast­nic­tví do jed­no­ho pyt­le. Ale –⁠ kaž­dý z nich má jiná pra­vi­dla daně­ní. U osob­ní­ho vlast­nic­tví je byt váš (vy jste zapsán v katastru nemo­vi­tos­tí). U druž­stev­ní­ho bytu je vlast­ní­kem druž­stvo (druž­stvo je zapsá­no v katastru nemo­vi­tos­tí), zatím­co vy jste vlast­ní­kem podí­lu v druž­stvu. Dnes bude­me tedy řešit vari­an­tu družstevní.

daň z příjmu družstevní byt šárka sabová

Daň z příjmu

Pří­jem z pro­de­je bytu v tom­to pří­pa­dě upra­vu­je § 10 záko­na č. 586/1992 Sb. o daních z pří­jmu.

Osvobození od daně z příjmu

  • Byt vlast­ní­te ale­spoň pět let

Podrob­né infor­ma­ce najde­te v § 4 odsta­vec 1), pís­me­no s) Záko­na o dani z pří­jmu. 

  • Druž­stev­ní byt jste zís­ka­li v dědictví

Jestli­že jste druž­stev­ní byt (DB) zís­ka­li v dědic­tví od pří­buz­né­ho v pří­mé linii (tzn. od man­žel­ky, rodi­če, pra­ro­di­čů či dětí), počí­tá se do pěti­le­té doby i doba, po kte­rou v bytě byd­lel zůsta­vi­tel. Pokud pak sou­čet těch­to vlast­nic­tví činí dobu del­ší než 5 let, jste od pla­ce­ní od daně z pří­jmu opět osvobozeni.

Pro­dlou­že­ní času pro osvo­bo­ze­ní od daně z pří­jmu z 5 na 10 let pak pla­tí pou­ze na nemo­vi­tos­ti v osob­ním vlast­nic­tví naby­té po 1.1. 2021 a bytů v druž­stev­ním vlast­nic­tví se tedy netýká.

Oznamovací povinnost

Vždy mys­le­te na Finanč­ní úřad. Zása­da čís­lo jedna.
Přes­to­že se na vás vzta­hu­je osvo­bo­ze­ní od daně z pří­jmu, sku­teč­nost, že pro­dá­vá­te druž­stev­ní byt v hod­no­tě vyš­ší než pět mili­o­nů korun máte vždy povin­nost ohlásit.

A jaké jsou poku­ty za neohlášení?

  • 0,1 % z část­ky toho­to pří­jmu, pokud ohlá­še­ní spl­ní­te po lhů­tě (aniž bys­te ale byli k této akci vyzvá­ni správ­cem daně)
  • 10 % z část­ky pří­jmu, pokud spl­ní­te ohlá­še­ní až po výzvě správ­ce daně
  • 15 % hro­zí pak tomu, kdo nere­a­gu­je ani na výzvu Finanč­ní­ho úřadu

daň z příjmu družstevní byt šárka sabová

Pozor na daňovou past

A jsme zpět u nut­nos­ti roz­li­šit osob­ní a druž­stev­ní vlastnictví.
Vlast­ník bytu, kte­rý je v osob­ním vlast­nic­tví, má ješ­tě jeden nárok na osvo­bo­ze­ní od daně z pří­jmu. Jed­ná se o situ­a­ci, kdy pro­dá­vá byt, ve kte­rém měl trva­lé byd­liš­tě mini­mál­ně dva roky bez­pro­střed­ně před pro­de­jem. Tato pod­mín­ka se pak ale nevzta­hu­je na byty družstevní.

Zva­žu­je­te pro­dej bytu? Více infor­ma­cí se dozví­te tře­batom­to člán­ku. Pokud pre­fe­ru­je­te osob­ní kon­zul­ta­ci, ozvě­te se mi. Ráda s vámi vše důle­ži­té proberu!

Datum vydání

13.10.2022