Předání nemovitosti — jak neudělat chybu?

Hurá! Vaše nemovitost má nového majitele. Teď ještě vše bezchybně předat a na nic důležitého nezapomenout. Na co myslet, aby vše proběhlo tak, jak má, a vy jste nemuseli řešit problémy dodatečně?

 

Kdy nemovitost předat?

Datum pře­dá­ní nemo­vi­tos­ti pat­ří k úda­jům, kte­ré by měly být uve­de­ny v kup­ní smlou­vě. Mož­nos­tí máte hned několik:

 • Lhů­ta, kte­rá se váže k doru­če­ní vaší kup­ní smlou­vy na katastr nemo­vi­tos­tí. Ten­to pří­pad je čas­tý v pří­pa­dech, kdy je nemo­vi­tost neo­byd­le­ná. Pro­dá­va­jí­cí chce pak obvykle nemo­vi­tost pře­dat co nejdří­ve, aby nemu­sel nadá­le pla­tit poplat­ky spo­je­né s vlast­nic­tvím. Samot­né doru­če­ní na katastr ale ješ­tě neza­ru­ču­je, že pře­vod a zápis pro­běh­nou úspěš­né. Pokud se obje­ví něja­ký (do té doby skry­tý) pro­blém, bude potře­ba jej doda­teč­ně řešit.
 • Lhů­ta, kte­rá se váže na dokon­če­ní samot­né­ho pře­vo­du nemo­vi­tos­ti na katastru. Ten­to způ­sob se pou­ží­vá nej­čas­tě­ji, pro­to­že po úspěš­ném pře­vo­du nehro­zí dal­ší skry­té pro­blémy, kte­ré by pře­vo­du zabrá­ni­ly. Obvykle se jed­ná o lhů­tu dlou­hou pět až deset dní.
 • Lhů­ta spo­je­ná s při­psá­ním peněz pro­dá­va­jí­cí­mu. Toto je nejmé­ně popu­lár­ní způ­sob, pro­to­že nepři­ná­ší stra­nám žád­nou výho­du. Navíc je důle­ži­té, zda se obě stra­ny dohod­nou na oprav­du bez­peč­né a spo­leh­li­vé for­mě úscho­vy. Pokud tuto vari­an­tu pře­ce jen zvo­lí­te, nej­čas­tě­ji dochá­zí k pře­dá­ní během pěti pra­cov­ních dní.

Jak na předání nemovitosti šárka sabová realitní makléř

Protokol o předání

Pro­to­kol o pře­dá­ní je dal­ším důle­ži­tým doku­men­tem co se pro­dej­ní­ho pro­ce­su týče. Je důle­ži­té, aby byl sepsán pře­dem, a byly v něm uve­de­ny veš­ke­ré nezbyt­né infor­ma­ce. Po jeho pod­pi­su už totiž ani jed­na stra­na nemá nárok vymá­hat nic z toho, co v něm není uvedeno.

Co by měl protokol zahrnovat?
 • veš­ke­ré úda­je sta­vu o nemo­vi­tos­ti (stej­né, jako v kup­ní smlouvě)
 • iden­ti­fi­kač­ní úda­je obou stran
 • seznam toho, co k nemo­vi­tos­ti nále­ží (zahra­da, garáž… )
 • seznam (pří­pad­ně popis sta­vu) vyba­ve­ní, kte­ré zůstá­vá, a kte­ré bude tedy pře­dá­no spo­leč­ně s vyba­ve­ním (skří­ně, kuchyň­ská lin­ka, spo­tře­bi­če a pod.)
 • počet klí­čů
 • reál­ný stav měři­del (tep­lá a stu­de­ná voda, elektři­na, plyn)

Jak na předání nemovitosti šárka sabová realitní makléř

A co dál?
 • Dopo­ru­ču­ji neza­po­me­nout také při pře­dá­ní na foto­do­ku­men­ta­ci sta­vu nemo­vi­tos­ti, vyba­ve­ní i měři­čů. Pokud jste při pře­dá­ní zjis­ti­li vady, je dob­ré je uvést do samo­stat­né čás­ti doku­men­tu. Pokud je vše v pořád­ku, uveď­te i tuto skutečnost.
 • Neza­po­meň­te ani na pro­jek­to­vou doku­men­ta­ci či záruč­ní lis­ty.
 • Ujis­tě­te se, že jsou pře­psá­ny ener­gie.

Radě­ji bys­te nemo­vi­tost pře­da­li za asi­s­ten­ce odbor­ní­ka? Nevá­hej­te se na mě kdy­ko­liv obrá­tit. Ráda vám se vše­mi for­ma­li­ta­mi pomohu!

Datum vydání

11.5.2023