List vlastnictví — kdy ho chtít?
Kdy požadovat list vlastnictví? K čemu je a co se v něm dozvíte? Pokud se chystáte kupovat nemovitost, čtěte dál…
Co je to list vlastnictví?

List vlast­nic­tví (LV) je v pod­sta­tě totéž, co výpis z katastru nemo­vi­tos­tí. Je zalo­žen za úče­lem evi­den­ce nemo­vi­tos­tí, pro­ka­zu­je její vlast­nic­tví a v kaž­dém kata­strál­ním úze­mí je zalo­žen zvlášt­ní list pro kaž­dou nemo­vi­tost s totož­nou vlast­nic­kou strukturou.

Pokud tedy jed­nu nemo­vi­tost zdě­dí­te a dru­hou vlast­ní­te s manželkou/manželem (SJM), bude­te figu­ro­vat ve dvou LV – jed­nou jako výluč­ný vlast­ník, po dru­hé jako vlast­ník s nemo­vi­tos­tí spa­da­jí­cí do SJM.

list vlastnictví šárka sabová

Co z listu vlastnictví vyčtete?

List vlast­nic­tví se dělí do sed­mi čás­tí. Kaž­dá z nich pak obsa­hu­je spe­ci­fic­kou sku­pi­nu úda­jů. Před kou­pí nemo­vi­tos­ti osob­ně dopo­ru­ču­ji věno­vat zvý­še­nou pozor­nost pře­de­vším sek­cím C a D.

  • A – vlast­ní­ci a jiné opráv­ně­né oso­by (jmé­na, adre­sy, spo­lu­vlast­nic­ké podí­ly atd),
  • B – samot­ná nemo­vi­tost (par­cel­ní čís­lo, čís­lo jed­not­ky, výměr, druh pozem­ku, způ­sob vyu­ži­tí atd),
  • B1 – věc­ná prá­va, kte­rá slou­ží ve pro­spěch nemo­vi­tos­tí (např. slu­žeb­nost ces­ty, díky kte­ré může vlast­ník dané nemo­vi­tos­ti vyu­ží­vat sou­se­dův pozemek/jeho část jako pří­jez­do­vou ces­tu k vlast­ní nemovitosti),
  • C – věc­ná prá­va, kte­rá nemo­vi­tost zatě­žu­jí (např. zástav­ní prá­vo, věc­né bře­me­no, exe­kuč­ní zásta­va a pod),
  • D – poznám­ky, pří­pad­né plom­by a vše, co je důle­ži­té o dané nemo­vi­tos­ti vědět (např. plom­ba, zna­čí­cí že daná nemo­vi­tost je dotče­na změ­nou v důsled­ku podá­ní návr­hu na vklad do katastru nemo­vi­tos­tí, zahá­je­ní soud­ní­ho říze­ní atd),
  • E – nabý­va­cí titu­ly a jiné pod­kla­dy (např. kup­ní smlou­va nebo roz­hod­nu­tí o dědictví),
  • F – vztah boni­to­va­ných půd­ně eko­lo­gic­kých jed­no­tek (BPEJ) k parcelám.
Jak list vlastnictví získat

List vlast­nic­tví zís­ká­te snad­no za popla­tek na pří­sluš­ném Kata­strál­ním úřa­dě, na strán­kách kata­strál­ní­ho úřa­du nebo na jakém­ko­liv Czech­poin­tu.

Pokud se chce­te poplat­ku vyhnout, může­te do lis­tu vlast­nic­tví nahléd­nout. Zís­ká­te tak úda­je ome­ze­né, ale zdarma. 

list vlastnictví šárka sabová

Kdy list vlastnictví chtít?

Chys­tá­te se kupo­vat nemo­vi­tost? Pak by vás měl list vlast­nic­tví ke kupo­va­né nemo­vi­tos­ti roz­hod­ně zají­mat. Vždy si ho od pro­dá­va­jí­cí­ho nebo rea­lit­ní kan­ce­lá­ře vyžádejte.

Kupu­je­te nemo­vi­tost pro­střed­nic­tvím rea­lit­ní kan­ce­lá­ře? Pak si pama­tuj­te, že při uza­vře­ní rea­lit­ní smlou­vy na nemo­vi­tost (obvykle rezer­vač­ní smlou­va) má RK povin­nost před­lo­žit vám list vlast­nic­tví ke kupo­va­né nemo­vi­tos­ti – nikdy ne star­ší, než 3 pra­cov­ní dny.

Zjis­ti­li jste z lis­tu vlast­nic­tví poten­ci­ál­ní pro­blém? Nebo chce­te mít nao­pak jis­to­tu, že vše je v pořád­ku, a obcho­du se bát nemu­sí­te? Klid­ně mi napiš­te, ráda s vámi pro­jdu i tyto údaje.

Datum vydání

17.8.2023

Klíčová slova