Je váš stavební pozemek opravdu stavební?
Tak. Pozemek máte. Plány také. A teď už jen začít stavět! Nebo ne?
Ještě než začnete do stavby investovat čas a peníze, doporučuji ověřit, jestli je váš pozemek opravdu pozemkem stavebním.
Jak se nespálit

Stav­ba na pozem­ku, kte­rý k těm­to úče­lům není schvá­len, je prů­švih. Pro­to oprav­du dopo­ru­ču­ji před zapo­če­tím stav­by vše důklad­ně ově­řit. K tomu vám bude nápo­mo­cen územ­ní plán dané obce. V něm najde­te veš­ke­ré infor­ma­ce a doku­men­ty týka­jí­cí se územ­ní výstav­by aktu­ál­ní i budoucí.

Kde plán najdete?

Tím to nekončí

Zjis­ti­li jste, že váš poze­mek sta­veb­ní je? Skvě­lé. Zají­mej­te se ale dál. Dob­ře si pro­jdě­te pra­vi­dla sta­veb­ní­ho plá­nu. Někdy je totiž sta­veb­ním plá­nem ovliv­něn i vzhled či para­me­t­ry budou­cí stav­by. Může jít o pod­mín­ky v rám­ci zacho­vá­ní sjed­no­ce­né­ho vzhle­du, výš­ky budov, počtu pater a zástav­by, občas může­te nara­zit také na pod­mín­ky co se barev­nos­ti či pou­ži­tých mate­ri­á­lů týče.

stavební pozemek šárka sabová

Váš pozemek není stavební

Našli a poří­di­li jste si krás­ný poze­mek s jas­nou vizí stav­by vaše­ho budou­cí­ho domo­va. Plán územ­ní výstav­by vám do toho bohu­žel hodil vidle váš poze­mek sta­veb­ní není. Vy jste to ale zjis­ti­li až po samot­ném náku­pu. Ano, toto je bohu­žel hor­ší varianta.

Jaké jsou vaše možnosti?

Vaší jedi­nou mož­nos­tí je zažá­dat o změ­nu územ­ní­ho plá­nu. O tu může­te ale žádat pou­ze teh­dy, jste-li obča­nem dané obce, nebo v daném mís­tě vlast­ní­te nemo­vi­tost. Dopo­ru­ču­ji tedy vše pře­dem pro­brat s kom­pe­tent­ním úřed­ní­kem, kte­rý vám nastí­ní, zda má ten­to krok z vaší stra­ny vůbec smysl.

Nepovedlo se — co dál?

Potvr­dil vám úřed­ník to, čeho jste se báli nej­víc? Pokud nejste v situ­a­ci, kdy by vaše žádost o změ­nu územ­ní­ho plá­nu měla smy­sl, je tře­ba začít hle­dat řeše­ní jin­de. Co tedy dál?

Pro­dej
Jed­nou z mož­nos­tí je pro­dej pozem­ku. Ten­to krok samo­zřej­mě může i nemu­sí být výhod­ný. Pokud ale víte, že stav­ba nemo­vi­tos­ti je to, oč vám jde, a udr­že­ní nevhod­né­ho pozem­ku záro­veň není ces­ta (napří­klad skrz finan­ce),  je pro­dej jedi­ným mož­ným krokem.

Jiné vyu­ži­tí
Už jste se smí­ři­li s fak­tem, že na pozem­ku sta­vět nebu­de­te, je vám ale líto ho hned pro­dá­vat? Pak mu může­te najít jiné uplat­ně­ní. Nesta­veb­ní poze­mek jde vyu­žít napří­klad k rekre­a­ci i na něm totiž může­te jako záze­mí vyu­žít někte­rou z mobil­ních možností:

  • kara­van
  • marin­got­ka

Dokud jde daný objekt kdy­ko­liv zahák­nout za auto a odvézt, jste bez pro­blé­mu. Pozor si dej­te jen na doplň­ko­vé sta­veb­ní úpra­vy, beto­no­vé pří­stav­by, wc, kte­ré vyža­du­je úpra­vu teré­nu atd.

stavební pozemek šárka sabová

Rada na závěr?

V tom­to pří­pa­dě radím to stej­né, co u náku­pu nemo­vi­tos­tí. Jde o vaše pení­ze, buď­te pro­to vždy pro­zí­ra­ví. Než se do náku­pu vrh­ne­te, ptej­te se, zjiš­ťuj­te a pro­vě­řuj­te. Inves­to­va­ná ener­gie na začát­ku se vám mno­ho­ná­sob­ně vrátí. 

Pokud si chce­te být jis­ti, že kupu­je­te to, co oprav­du chce­te, ozvě­te se mi. Ráda poze­mek pro­vě­řím za vás!

Datum vydání

15.6.2023

Klíčová slova