Inzerce nemovitosti — kdy se vyplatí “topovat”?

Inzerujete nemovitost? Skvělé. Předpokládám, že byste rádi našli vhodné zájemce co nejdříve. Ze stejného důvodu vás už možná napadlo inzerát “topovat”, tedy připlatit si za to, aby se váš inzerát objevoval ve vyhledávání na prvních místech. 

Na co je při tom důle­ži­té myslet? 

Samospásné řešení neexistuje

 V sou­čas­né době, kdy se situ­a­ce na rea­lit­ním trhu zpo­ma­li­la, všech­ny trá­pí vyso­ká infla­ce i úro­ko­vé saz­by, může být topo­vá­ní způ­so­bem, jak dostat nemo­vi­tost poten­ci­ál­ním zájem­cům na oči co nejdříve.

Při­po­meň­me si ale, že samot­ný inze­rát na vrcho­lu pomy­sl­né­ho rea­lit­ní­ho žeb­říč­ku ješ­tě auto­ma­tic­ky nezna­me­ná úspěch a rych­lý pro­dej. Na jeho efekt bude mít totiž vliv hned něko­lik fak­to­rů, Pat­ří mezi ně například:

c

Výhody

Bude­te na očích. Vaše nemo­vi­tost bude prv­ní, kte­rou poten­ci­ál­ní zájem­ci uvi­dí. Vaše nabíd­ka nebu­de zahr­nu­ta nabíd­ka­mi jiných lidí. Díky tomu bude váš inze­rát půso­bit zají­ma­vě­ji než nabíd­ky, kte­ré v žeb­říč­ku výsled­ku postup­ně kle­sa­jí níž a níž. Může­te si být jis­ti, že váš inze­rát niko­mu jen tak neuteče.

Nevýhody

Nejed­ná se sice o část­ky, kte­ré by měli na finanč­ní situ­a­ci radi­kál­ní dopad, přes­to se stá­le jed­ná o druh inves­ti­ce. Pokud bude vaší nabíd­ce chy­bět něco z výše zmí­ně­ných věcí, je také dost mož­né, že pení­ze za topo­vá­ní vylét­nou oknem bez úspěchu.

Inzerce nemovitosti - kdy se vyplatí “topovat” šárka sabová

Jakou cenu očekávat

Cena za topo­vá­ní inze­rá­tu se liší zpra­vi­dla pod­le rele­vant­nos­ti a oblí­be­nos­ti dané­ho webu. Tady je ukáz­ka dvou popu­lár­ních možností:

  • Rea­li­ty na iDnes – jed­no topnu­tí vás při­jde na 9,90 Kč
  • Seznam rea­li­ty – jed­no topnu­tí vás bude stát nece­lých 73 Kč / 24 hodin

Roz­ho­du­je­te se, zda je při­plá­ce­ní za hor­ní příč­ky v inzer­ci pro vás? Nebo už jste se do topo­vá­ní inze­rá­tu pus­ti­li, ale výsled­ky jsou špat­né nebo žád­né? Zkus­te si pře­číst můj člá­nek.

Pokud chce­te pro­brat, jest­li je vhod­ná doba a inze­rát v per­fekt­ní kon­di­ci, ozvě­te se mi, ráda vám s tím­to pro­ce­sem pomůžu. Není totiž lep­ší odmě­ny než spo­ko­je­ný kli­ent a dob­ře pro­da­ná nemovitost 🙂

Datum vydání

8.6.2023