Návrh na vklad do katastru nemovitostí
Koupili jste nemovitost? Nebo jste nemovitost dostali darem? Tak jak tak, samotné podepsání kupní nebo darovací smlouvy ještě převod nemovitosti neznamená. 

Vlast­nic­ké prá­vo totiž naby­de­te až pro­ve­de­ním zápi­su do katastru nemo­vi­tos­tí. Tomu před­chá­zí doru­če­ní návr­hu na vklad na pří­sluš­ný kata­strál­ní úřad. Jak na to, aby vše pro­běh­lo hlad­ce a bez zby­teč­ných zdržení?


Návrh na vklad — jak na něj

Jak už jsem řek­la, vlast­nic­ké prá­vo na vás pře­chá­zí až po zápi­su do veřej­né­ho sezna­mu –⁠ do katastru nemo­vi­tos­tí (KN).
Pro­to je důle­ži­té dbát na to, aby byla kup­ní cena, kte­rou kupu­jí­cí vlo­žil do úscho­vy, vypla­ce­na až po tom­to zápi­su. Aby k tomu moh­lo dojít, je tře­ba vyho­to­vit návrh vkla­du do katastru nemo­vi­tos­tí. Mož­nos­ti máte dvě:

 • sta­no­ve­ný for­mu­lář vytisk­nout, ruč­ně vypl­nit a odevzdat
 • vypl­nit for­mu­lář onli­ne (tuto dopo­ru­ču­ji já –⁠ je vel­mi intu­i­tiv­ní a bez­peč­ně vás navede)
Co musí návrh na vklad obsahovat?
 • ozna­če­ní pří­sluš­né­ho kata­strál­ní­ho úřa­du a pracoviště
 • spe­ci­fi­ka­ci nemovitosti
 • osob­ní úda­je účast­ní­ků (kupu­jí­cí, prodávající)
 • vyme­ze­ní práv
 • ozna­če­ní nabý­va­cích titu­lů (kup­ní či daro­va­cí smlouva)
 • dal­ší pří­lo­hy, slou­ží­cí jako pod­klad (např. plná moc s ově­ře­ným podpisem)

Pokud řeší­te tuto situ­a­ci popr­vé, dopo­ru­ču­ji obrá­tit se na rea­lit­ní­ho mak­lé­ře nebo /advokáta. Pokud bude totiž váš návrh obsa­ho­vat chy­by nebo neú­pl­né úda­je, bude vaše žádost zamít­nu­ta. Vy tak při­jde­te o správ­ní popla­tek a pře­de­vším o čas (někdy i v řádech měsíců).

zápis do katastru nemovitostí šárka sabová

Jaké dokumenty budete potřebovat?
 • Návrh na vklad do KN může podat pro­dá­va­jí­cí i kupu­jí­cí (pří­pad­ně zastu­pu­jí­cí tře­tí stra­na). Aby se celý pro­ces co nej­ví­ce urych­lil, dopo­ru­ču­ji do vaší kup­ní nebo daro­va­cí smlou­vy zahr­nout údaj o tom, kte­rý účast­ník a do jaké doby návrh na vklad pří­sluš­né­mu kata­strál­ní­mu úřa­du doručí.
 • Kup­ní smlou­va pro kata­strál­ní úřad musí obsa­ho­vat úřed­ně ově­ře­né pod­pi­sy obou stran, u návr­hu na vklad sta­čí pou­hý pod­pis navrhovatele.
 • Dal­ší doku­men­ty pro kata­strál­ní úřad závi­sí na dané situ­a­ci. Někdy sta­čí pou­ze návrh a vkla­do­vá lis­ti­na (kup­ní či daro­va­cí smlou­va), jin­dy je potře­ba dolo­žit dal­ší doku­men­ty (geo­me­t­ric­ký plán, plná moc, atd.)

Se vše­mi nezbyt­ný­mi doku­men­ty vám opět pomů­že zku­še­ný rea­lit­ní mak­léř nebo advokát.

Poplatky

Podat návrh je tedy mož­né dato­vou schrán­kou, poš­tou nebo osob­ně. Ve všech pří­pa­dech se s podá­ním návr­hu pojí správ­ní popla­tek 2.000 Kč.

Co se poplat­ků týče, vět­ši­nou platí:

 • Jed­na lis­ti­na + jeden návrh na vklad = jeden poplatek

Pokud dojde k roz­dě­le­ní kup­ní smlou­vy a doho­dě o zří­ze­ní slu­žeb­nos­ti do dvou doku­men­tů, je tře­ba podat návrh dva­krát a zapla­tit dva­krát také poplatek.

Popla­tek pak může­te uhra­dit takto:

 • osob­ně na kata­strál­ním úřadu
 • ban­kov­ním převodem
 • kol­kem

Opět dopo­ru­ču­ji ve smlou­vě spe­ci­fi­ko­vat, kdo ten­to popla­tek uhradí.

zápis do katastru nemovitostí šárka sabová

Jak dlouho to trvá?
 • Obvykle hned násle­du­jí­cí (pra­cov­ní) den od doru­če­ní návr­hu na vklad úřad ozna­čí nemo­vi­tost tzv. plom­bou. Ta zna­čí, že u prá­va k nemo­vi­tos­ti pro­bí­ha­jí změ­ny. Tato plom­ba jde vidět i v nepla­ce­né ver­zi nahlí­že­ní do katastru nemovitostí.
 • Dal­ší den pak o této sku­teč­nos­ti infor­mu­je vlast­ní­ka (poš­tou na adre­su trva­lé­ho byd­liš­tě nebo dato­vou schrán­kou). Vyžá­dat si lze také ozná­me­ní SMS nebo e‑mailem. 
 • Pokud bylo vše spl­ně­no, kata­strál­ní úřad vklad povo­lí a práv­ní účin­ky pak nastá­va­jí zpět­ně  – ke dni, kdy návrh na vklad úřa­du přišel.
 • Kata­strál­ní úřad nikdy nepo­vo­lí vklad dří­ve, než po uply­nu­tí dva­ce­ti­den­ní lhů­ty (od vyzna­če­ní plomby). 
 • Při nespl­ně­ní pod­mí­nek pak úřad žádost zamítne.
Proč dvacetidenní lhůta?

Toto obdo­bí je tzv. ochran­ná lhů­ta. Dává vlast­ní­ko­vi pří­le­ži­tost včas se brá­nit, pokud by se jed­na­lo o pod­vod­ný nebo jinak závad­ný vklad.

Kupu­jí­cí­ho může plom­ba upo­zor­nit na to, že u nemo­vi­tos­ti pro­bí­ha­jí změ­ny, a je tře­ba být ohled­ně uza­ví­rá­ní kup­ní smlou­vy obe­zřet­ný (může napří­klad pro­bí­hat vkla­do­vé říze­ní na tře­tí osobu).

Pokud vše pro­běh­ne hlad­ce, po uply­nu­tí této ochran­né lhů­ty pro­bí­há zápis do katastru nemo­vi­tos­tí a odstra­ně­ní plom­by při­bliž­ně týden. Úspěš­ný vklad je tedy vět­ši­nou kom­plet­ně dokon­čen do cca 30 dní.

Když se vloudí chyba

Vady v návr­hu vkla­du do katastru nemo­vi­tos­tí dělí kata­strál­ní úřad na odstra­ni­tel­néneod­stra­ni­tel­né.

Odstra­ni­tel­né vady
Sem pat­ří například:

 • chy­bě­jí­cí úřed­ně ově­ře­né podpisy
 • neza­pla­ce­ní správ­ní­ho poplatku
 • chy­by v tex­tu a pod.

U těch­to vad vám dá úřad dosta­teč­nou lhů­tu pro jejich odstranění.

Neod­stra­ni­tel­né vady
Sem pat­ří například:

Pokud obdr­ží­te infor­ma­ci o neod­stra­ni­tel­ných vadách, neče­kej­te na zamít­nu­tí, vzdej­te se prá­va na odvo­lá­ní a vez­mě­te návrh zpět (s tím­to postu­pem musí sou­hla­sit všich­ni účast­ní­ci vkla­do­vé­ho řízení).

O popla­tek sice při­jde­te i v tom­to pří­pa­dě, ale pokud nedo­jde k zamít­nu­tí z kata­strál­ní­ho úřa­du, nebu­de vám nové vkla­do­vé říze­ní (po opra­vě) zdr­žo­vat tři­ce­ti­den­ní lhů­ta. V té lze totiž zamít­nu­tí napad­nout u sou­du, pro­to se “oprav­ná” vkla­do­vá říze­ní přerušují.

zápis do katastru nemovitostí šárka sabová

Proč si vzít na pomoc realitního makléře nebo advokáta?

Kro­mě času, o kte­rý vás chyb­ný návrh na vklad při­pra­ví, jsou tu také dal­ší rizi­ka. Pokud se totiž chy­by v návr­hu spo­jí např. s chy­ba­mi v kup­ní či daro­va­cí smlou­vě, může se stát, že zapo­me­ne­te na pře­vod pozem­ků či pří­stu­po­vé ces­ty, podí­lu na spo­leč­ných čás­tech nebo na při­dru­že­nou nemo­vi­tost, jež je pro­dá­va­né nemo­vi­tos­ti součástí.

V tom­to pří­pa­dě je pak nápra­va slo­ži­těj­ší a zdlouhavá.


Pře­vod nemo­vi­tos­ti je pro­ces poměr­ně slo­ži­tý, nabí­ze­jí­cí dosta­tek pří­le­ži­tos­tí, kde udě­lat chy­bu. Za sebe dopo­ru­ču­ji nespo­lé­hat se na štěs­tí a rady z inter­ne­tu. Pře­nech­te kom­ple­men­ta­ci doku­men­tů a pře­vod zku­še­né­mu rea­lit­ní­mu mak­lé­ři. Ušet­ří­te čas, pení­ze a mož­ná i hro­ma­du ner­vů. Jsem tu pro vás!

Datum vydání

31.8.2023