Nákup nemovitosti — 5 tipů jak na to

Nákup nemo­vi­tos­ti bývá jed­nou z nej­pře­lo­mo­věj­ších udá­los­tí naše­ho živo­ta. Na vysně­nou nemo­vi­tost se čas­to těší­me dlou­hé roky a pro­to se může stát, že v danou chví­li bude­me jed­nat mír­ně ukvapeně.

Na co si dát při náku­pu pozor a co si dob­ře roz­mys­let předem?

Rozmyslete si, co doopravdy chcete
 • Cha­lu­pa na kon­ci svě­ta s jas­ný­mi hvězda­mi nad hlavou? 
 • Tří­ge­ne­rač­ní dům na ves­ni­ci, kde vyrůs­ta­la babička? 
 • Gar­son­ka v samém cen­t­ru měs­ta, hlav­ně aby už to bylo vaše?

A jste oprav­du při­pra­ve­ni na kaž­do­den­ní dojíž­dě­ní, nej­bliž­ší obchod 15 km dale­ko a téměř nula kul­tur­ní­ho vyžití? 

Nebu­de vám vadit věno­vat čas a pení­ze údrž­bě a opra­vám tak­to veli­ké nemo­vi­tos­ti?

Bude gar­son­ka vypa­dat stej­ně doko­na­le i za pár let, kdy k vám při­bu­de potomek?

nákup nemovitosti jak na to šárka sabová

Zákla­dem úspěš­né­ho náku­pu nemo­vi­tos­ti je sed­nout si a v kli­du popře­mýš­let o tom, jaká by vaše nemo­vi­tost měla být. Zkus­te na věc nahlí­žet oprav­du ze všech úhlů. Nejen teď, ale i za něko­lik let:

 • Jaké jsou vaše pri­o­ri­ty? Shod­ne­te se na nich?
 • Co k živo­tu oprav­du potře­bu­je­te? Jaký prostor?
 • Co je pro vás důle­ži­té? Bez jaké občan­ské vyba­ve­nos­ti nechce­te žít?
 • Je tohle mís­to oprav­du “TO” vysně­né? Umí­te si ho před­sta­vit z dlou­ho­do­bé­ho hlediska?
Ujasněte si rozpočet

Zní to jako samo­zřej­most? Ne vždy ale je. Oprav­du si pře­dem pověz­te, jaká je reál­ná část­ka, kte­rou může­te do nemo­vi­tos­ti inves­to­vat. Co vše je pak tře­ba k samot­né ceně nemo­vi­tos­ti připočítat?

 • nákla­dy na poplat­ky za služ­by rea­lit­ní­ho mak­lé­ře (jak už jsme si ale řek­li, jed­ná se spí­še o inves­ti­ci, než náklad),
 • poplat­ky za smlou­vy, tvo­ře­né právníkem/advokátem (pokud nebu­de­te řešit nákup s mak­lé­řem, vře­le dopo­ru­ču­ji nechat smlou­vy na odborníkovi),
 • pří­pad­né poplat­ky spo­je­né s úvě­rem (např. popla­tek za odhad­ce, popla­tek za vede­ní úvě­ro­vé­ho účtu atd.), 
 • daně,
 • nákla­dy spo­je­né s vlast­nic­tvím (údrž­ba, pojiš­tě­ní, odpa­dy, opra­vy, elektři­na, voda…tady vždy dopo­ru­ču­ji mít jis­tou rezer­vu, aby vás pří­pad­né nezbyt­né nákla­dy nepřekvapili).

nákup nemovitosti jak na to šárka sabová

Daně
 • Daň z naby­tí nemo­vi­tos­ti byla zru­še­na v roce 2020. Toto se ale netý­ká nemo­vi­tos­tí, kte­ré jste zís­ka­li daro­vá­ním nebo dědic­tvím (pří­pad­ně výměnou). 

 • Dal­ší daní je daň z nemo­vi­tos­ti. Ta se pla­tí kaž­do­roč­ně a závi­sí na mno­ha uka­za­te­lech (typ nemo­vi­tos­ti, veli­kost, polo­ha…). Před samot­ným náku­pem je mož­né výši této daně prověřit. 

 • Pokud bude­te chtít nemo­vi­tost v budouc­nu pro­dat, bude násle­do­vat taky daň z pří­jmu. Pokud k pro­de­ji dojde do 10, respek­ti­ve 5 let od naby­tí nemovitosti,i a pokud její pro­dej­ní cena pře­sáh­ne původ­ní nákup­ní cenu, dani z pří­jmu se nevy­hne­te. Pokud nemo­vi­tost vlast­ní­te déle než 10, respek­ti­ve 5 let, tato daň se vás netý­ká. 
Dejte si pozor na smlouvy

Tady oprav­du dopo­ru­ču­ji nešet­řit. Pení­ze ušet­ře­né za pro­fe­si­o­nál­ně sesta­ve­né smlou­vy mohou být totiž v budouc­nu ty nej­draž­ší. Jed­ná se pri­már­ně o tyto dokumenty:

 • rezer­vač­ní smlouva
 • smlou­va o kou­pi nemovitosti

nákup nemovitosti jak na to šárka sabová

Co by měla smlouva obsahovat?
 • Úda­je o pro­dá­va­jí­cím a kupujícím,
 • oprav­du přes­ný popis nemo­vi­tos­ti (včet­ně popi­su, jaké vyba­ve­ní k nemo­vi­tos­ti patří),
 • výše kup­ní ceny, způ­sob a také ter­mín, kdy plat­ba proběhne,
 • dal­ší nákla­dy, kte­ré se k ceně vážou (poplat­ky spo­je­né s pře­vo­dem, daně atd.),
 • práv­ní vztahy,
 • lhů­ta pro převod,
 • dal­ší pod­mín­ky a usnesení.

Pokud se vám coko­liv nezdá v pořád­ku, vždy dopo­ru­ču­ji odbor­nou kon­zul­ta­ci. Tu ostat­ně dopo­ru­ču­ji v kaž­dém případě.

Smlou­va o náku­pu nemo­vi­tos­ti je totiž práv­ně závaz­ný doku­ment a pro­to je vel­mi důle­ži­té, aby obsa­ho­va­la všech­ny nále­ži­tos­ti. A v nepo­sled­ní řadě také to, abys­te smlou­vě rozu­mě­li a sou­hla­si­li s ní.

nákup nemovitosti jak na to šárka sabová

Dobře vybírejte, s kým budete nakupovat

Jak už jsem psa­la, nákup nemo­vi­tos­ti bývá život­ní trans­ak­cí. Pro­to si vel­mi ostra­ži­tě vybí­rej­te, koho si vez­me­te na pomoc. 

 • Od zku­še­né­ho rea­lit­ní­ho mak­lé­ře přes spo­leh­li­vé­ho práv­ní­ka až po ově­ře­né­ho hypo­teč­ní­ho spe­ci­a­lis­tu, pro­vě­řuj­te, ptej­te se, zjiš­ťuj­te. Dokud si nebu­de­te jis­ti, že máte ty pra­vé, hle­dej­te dál.
 • Zku­še­ní lidé sice sto­jí v začát­ku více peněz, vše se vám ale vrá­tí na hlad­kém, bez­stre­so­vém a ničím neru­še­ném procesu.

S čím vám rea­lit­ní mak­léř pomů­že? A na co se ho ptát? Čtě­te na mém blogu.

Čeká vás nákup nemo­vi­tos­ti? Pokud chce­te mít jis­to­tu, že vše půjde hlad­ce, napiš­te mi. Kaž­dý den pomá­hám svým kli­en­tům na ces­tě k vlast­ní­mu vysně­né­mu byd­le­ní, ráda pomůžu i vám!

Datum vydání

7.9.2023

Klíčová slova