Deset otázek pro vašeho realitního makléře
Prodej nemovitosti je velká věc a není radno podcenit přípravu. Do té spadá i výběr realitního makléře, kterému prodej svěříte. 

Výběr mak­lé­ře není vždy jed­no­du­chý. Ano, občas vás může upo­zor­nit jeho nepro­fe­si­o­nál­ní webo­vá pre­zen­ta­ce či komu­ni­ka­ce. Ale ani nablýska­ný web a doko­na­le pad­nou­cí oblek ješ­tě nezna­me­na­jí záru­ku kva­li­ty. Udě­lej­te si malou rešer­ši a neboj­te se ptát. Tohle jsou otáz­ky, kte­ré oprav­do­vé­ho pro­fe­si­o­ná­la roz­hod­ně nepřekvapí:

Základní otázky
 • Kolik let zku­še­nos­tí v rea­li­tách máte a kolik nemo­vi­tos­tí už jste prodal?
  Mak­léř začá­teč­ník nemu­sí být záko­ni­tě špat­ný, ale zku­še­nos­ti se v tom­to pří­pa­dě také počítají.

 • Může­te mi uká­zat recen­ze od vašich před­cho­zích klientů?
  Chtěj­te rele­vant­ní a veřej­né zdro­je (soci­ál­ní sítě/Google a pod).

 • Jak bude pro­dej pro­bí­hat, jaké budou vaše kroky?
  Ceno­tvor­ba, home sta­ging, pro­pa­ga­ce… kom­plex­ní služ­by jsou základ.

 • Jaká je cena mé nemo­vi­tos­ti, na zákla­dě čeho ji určujete?
  Pokud mak­léř sta­no­vu­je cenu vaší nemo­vi­tos­ti pou­ze na zákla­dě cen jiných nemo­vi­tos­tí na trhu, je něco špatně.

 • Jaká je vaše pro­vi­ze, jaké služ­by jsou v ní zahrnuty?
  Spo­lu­prá­ce by měla být od začát­ku jas­ná a transparentní.

 • Může­te mi před­lo­žit zákon­né pojiš­tě­ní pro­fes­ní odpovědnosti?
  Pro klid vaší duše na pojiš­tě­ní bez­pod­mí­neč­ně trvejte.

 • Jaké jsou mož­nos­ti úscho­vy kup­ní ceny?
  Více o úscho­vě jsem psa­la v tom­to článku.

 • Jaké způ­so­by pre­zen­ta­ce nemo­vi­tos­ti mohu očekávat?
  Home sta­ging, pro­fi foto­gra­fie, 3D vizu­a­li­za­ce nebo video­pro­hlíd­ky? Správ­ný mak­léř by měl mít v záso­bě hned něko­lik vari­ant, jak vaši nemo­vi­tost doko­na­le odpre­zen­to­vat. Uměl by také umět své vol­by vysvětlit.

 • Jaký­mi způ­so­by a kde bude­te mou nemo­vi­tost propagovat?
  Soci­ál­ní sítě, lokál­ní inzer­ce, tiš­tě­ná inzer­ce, rea­lit­ní ser­ve­ry… mož­nos­tí je mno­ho. Kva­lit­ní mak­léř by měl umět vyu­žít všech­ny mož­nos­ti na maximum.

Toto je výčet základ­ních otá­zek, na kte­ré by měl kaž­dý kva­lit­ní mak­léř bez mrk­nu­tí oka odpo­vě­dět. Pokud víc než jas­né infor­ma­ce sly­ší­te slo­víč­ko “uvi­dí­me”, pak se radě­ji rych­le roz­luč­te. Je mak­léř pro­ak­tiv­ní, pro­be­re s vámi všech­ny mož­nos­ti, podá­vá jas­né a uce­le­né infor­ma­ce? Gra­tu­lu­ji, jste na správ­né adrese!

na co se ptát makléře šárka sabová

Nadstavbové otázky
 • Jakou daň z pří­jmu z pro­de­je nemo­vi­tos­ti budu platit?
 • Kolik mě bude stát podá­ní návr­hu na vklad kup­ní smlou­vy do katastru nemovitostí?
 • Jaká bude ochran­ná lhů­ta na katastru a jak dlou­ho bude trvat?
 • Je prů­kaz ener­ge­tic­ké nároč­nos­ti budov oprav­du nezbytný?
 • Musím pro­dej ozná­mit Finanč­ní­mu úřa­du, přes­to­že se na mě vzta­hu­je osvo­bo­ze­ní od daně z příjmu?
 • Musím se po úspěš­ném pro­de­ji odhlá­sit od daně z nemo­vi­tos­tí sám? Neu­dě­lá to za mě Finanč­ní úřad automaticky?

I u těch­to odpo­vě­dí by měl mít váš mak­léř jas­no. Pokud zner­vóz­ní nebo bude odpo­ví­dat nejis­tě, opět je to zna­me­ní posu­nout se dál. Pokud ochot­ně infor­mu­je a umí své infor­ma­ce pod­lo­žit, pak jste vybra­li správně.

Zva­žu­je­te pro­dej nemo­vi­tos­ti a stá­le neví­te, na koho se obrá­tit? Napiš­te mi a domluv­me si osob­ní schůzku. Ráda s vámi pro­jdu veš­ke­ré vaše dota­zy, navrh­nu řeše­ní i postup. Těším se!