Když prodej nemovitosti vázne

Máte nemovitost na realitním trhu už nějaký ten pátek a stále se nic? Možná je na čase udělat revizi vaší inzerce. Je totiž hned několik věcí, které můžou váš prodej zhatit.

Poptávaná cena

Byť to asi není to, co chce­te v prvé řadě sly­šet, i odtud může vítr vát. Nespráv­ně sta­no­ve­ná cena může vaším pro­de­jem zamá­vat. Pří­liš vyso­ká cena způ­so­bí, že o vaši nemo­vi­tost nebu­de zájem. Nao­pak pod­hod­no­ce­ná cena bude vzbu­zo­vat pode­zře­ní. V obou pří­pa­dech se může stát, že vaše nemo­vi­tost zůsta­ne na rea­lit­ním trhu pří­liš dlou­ho, což bude v hla­vě poten­ci­ál­ní­ho kup­ce vytvá­řet otáz­ky a pochyb­nos­ti. Správ­ně urče­ná pro­dej­ní cena je základ.

Správná prezentace

Kva­lit­ní pre­zen­ta­ce je v dneš­ní době základ. Trh stag­nu­je a vaše nemo­vi­tost musí upou­tat na prv­ní pohled. Pokud se tak nesta­ne, poten­ci­ál­ní kupec může dát před­nost konkurenci.

Pokud spo­lu­pra­cu­je­te s rea­lit­ním mak­lé­řem, poža­duj­te pro­fe­si­o­nál­ní foto­gra­fie, oku ladí­cí homesta­ging, neboj­te se ani 3D vizu­a­li­za­cí nebo video pro­hlí­dek. To vše posu­ne vaši nemo­vi­tost na vyš­ší level.

Propagace na správných místech

Víte, kde všu­de jsou poten­ci­ál­ní zájem­ci? Pro­pa­ga­ce na správ­ných mís­tech se vypla­tí. Buď­te vidět a zvyš­te tak vaše šan­ce na úspěš­ný pro­dej! Vyu­žij­te sílu soci­ál­ních sítí, rea­lit­ních ser­ve­rů i tiš­tě­né inzer­ce. Pokud jste pro­dej svě­ři­li mak­lé­ři, poža­duj­te repor­ty. Ohled­ně pro­pa­ga­ce i spo­jo­vá­ní poptáv­ky s nabíd­kou. To vše by mělo být samozřejmostí.

Kvalita makléře

Posled­ní, ale roz­hod­ně nemé­ně důle­ži­tý prvek celé­ho pro­ce­su. Ať už se bude­me bavit o vel­ké úspo­ře času nebo finan­cí, inves­ti­ce do pro­fe­si­o­nál­ní­ho mak­lé­ře se vám vždy vrá­tí. Tako­vý mak­léř má totiž před­cho­zí tři body v malí­ku. Ví, pod­le čeho a jak spo­čí­tat ide­ál­ní pro­dej­ní cenu a ví, jak udě­lat doko­na­lou pre­zen­ta­ci. Nemu­sí pře­mýš­let nad tím, kde vaši nemo­vi­tost pro­pa­go­vat, aby ji zájem­ci našli. Důle­ži­té je také říci, že s kva­lit­ním mak­lé­řem může­te mít klid v duši. Zná totiž záko­ny a posta­rá se o všech­ny byro­kra­tic­ké zále­ži­tos­ti. Vybí­rej­te pro­to moud­ře. Dej­te na dopo­ru­če­ní i na svůj pocit.

Vrh­li jste se do pro­de­je své­po­mo­cí a teď to někde váz­ne? Nejste si jis­ti, co vše je potře­ba zaří­dit a rádi bys­te se vyhnu­li poten­ci­ál­ním pro­blé­mům v budouc­nu? Vidi­na úspo­ry za mak­lé­ře je láka­vá a spous­ta mých stá­va­jí­cích kli­en­tů byla na začát­ku ve stej­né situ­a­ci. Pokud chce­te pro­dej nemo­vi­tos­ti zvlád­nout s leh­kos­tí a bez stre­su, klid­ně se mi ozvěte!

 

Datum vydání

10.11.2022