Prodej či koupě nemovitosti? Není plocha jako plocha!

Obyt­ná plo­cha, užit­ná, pod­la­ho­vá… tak kte­rá je kte­rá? Plá­nu­je­te nákup či pro­dej nemo­vi­tos­ti a máte tro­chu zma­tek v názvech? To roz­hod­ně nejste sami. Ujas­ně­te si pojmy — vypla­tí se to!

Podlahová plocha
  • Pod­la­ho­vou plo­chu defi­nu­je naří­ze­ní vlá­dy 366/2013 Sb.

Tvo­ří ji plo­cha všech míst­nos­tí bytu včet­ně půdo­rys­né plo­chy všech svis­lých nos­ných i nenos­ných kon­struk­cí uvnitř bytu (pilí­ře, komí­ny, stě­ny a podob­né kon­struk­ce). Sem pak pat­ří i kry­tá pod­la­ho­vá plo­cha — to zna­me­ná napří­klad plo­chu pod vesta­vě­nou skří­ní nebo vanou). Ve zkrat­ce řeče­no - sečtě­te veš­ke­rou plo­chu, kte­rá je uvnitř vnitř­ní kon­struk­ce, a máte výsledek!

podlahová plocha užitná plocha prodej nákup nemovitosti

Obytná plocha

Zde se jed­ná o plo­chu, odpo­ví­da­jí­cí souč­tu veli­kos­tí všech míst­nos­tí, kte­ré jsou urče­ny k trva­lé­mu byd­le­ní. Mini­mál­ní pod­la­ho­vá plo­cha pro zařa­ze­ní do této kate­go­rie je 8 m² (u gar­son­ky je to pak 16 m²), má pří­mé den­ní svět­lo a mož­nost větrá­ní i tope­ní. Nepat­ří sem napří­klad kou­pel­na s wc, spižír­na nebo lodžie.

Užitná plocha

Jed­ná se o sou­čet m2 všech míst­nos­tí uvnitř vněj­ších stěn bez míst­nos­tí, kte­ré nejsou urče­ny k obý­vá­ní (výta­ho­vá šach­ta, tera­sa… ), bez kon­strukč­ních prv­ků (komí­ny, šach­ty… ) nebo pro­sto­ru urče­ném k ulo­že­ní tech­ni­ky (pro­stor, kde je ulo­žen gene­rá­tor, kli­ma­ti­za­ce… ). Pozor ale na pojem cel­ko­vá užit­ná plo­cha, kam už spa­da­jí i spo­leč­né pro­sto­ry maji­te­lů (skle­py, chod­by…) nebo prá­vě míst­nos­ti s příslušenstvím.

podlahová plocha užitná plocha prodej nákup nemovitosti

Při pro­de­ji se nej­čas­tě­ji uvá­dí plo­cha užit­ná. Dal­ší sou­čás­ti nemo­vi­tos­ti (bal­kon, sklep a podob­ně) jsou pak obvykle uve­de­ny zvlášť. Tak jak tak, dopo­ru­ču­ji obe­zřet­nost. Pokud nemo­vi­tost pro­dá­vá­te, ujis­tě­te se, že pou­ží­vá­te správ­né pojmy a čís­la. Pokud nao­pak nemo­vi­tost kupu­je­te, ujis­tě­te se u maji­te­le nebo rea­lit­ní­ho mak­lé­ře o tom stej­ném. Občas vás mohou (prá­vě díky nezna­los­ti) inze­rá­ty mysti­fi­ko­vat, což může vést ke ztrá­tě času, zkla­má­ní kupu­jí­cí­ho a pří­pad­ným roze­přím. A to dob­rý začá­tek pro úspěš­nou trans­ak­ci roz­hod­ně není. 

Kdy­by vám coko­liv neby­lo jas­né, klid­ně mi napiš­te. Ráda si s vámi domlu­vit konzultaci!

Datum vydání

29.12.2022