Koupě bez realitní kanceláře a katastr nemovitostí

Roz­hod­li jste se kou­pit nemo­vi­tost na vlast­ní pěst? Pak je tu něko­lik věcí, na kte­ré bys­te měli pama­to­vat. Důle­ži­tou a neod­dě­li­tel­nou sou­čás­tí bude prá­vě katastr nemo­vi­tos­tí. Co vás čeká?

Co je katastr nemovitostí a proč ho budete potřebovat?

Katastr nemo­vi­tos­tí evi­du­je veš­ke­rý nemo­vi­tý maje­tek na úze­mí Čes­ké repub­li­ky. Tato insti­tu­ce zazna­me­ná­vá vlast­nic­tví i veš­ke­ré změ­ny, ke kte­rým ve vlast­nic­tví dochá­zí. Pro vás bude při kou­pi  katastr vel­mi důle­ži­tý, pro­to­že ke změ­ně vlast­nic­tví nedo­chá­zí samot­ným pode­psá­ním smlou­vy. K tomu, abys­te naby­li vlast­nic­ká prá­va a sta­li se tak vlast­ní­kem i ofi­ci­ál­ně, je nezbyt­ný prá­vě zápis (pře­pis) v katastru nemovitostí.

katastrální úřad prodej nemovitosti

Zápis do katastru nemovitostí — jak na něj?

Forem zápi­su je něko­lik, kaž­dá se odví­jí od typu zápisu:

 • Vklad
  Ten bude prvot­ně zají­mat vás. Vkla­dem defi­nu­je­te vlast­nic­ké prá­vo, vznik i změ­ny. Vkla­do­vé lis­ti­ny musí obsa­ho­vat všech­ny stá­tem dané náležitosti.
  Abys­te moh­li vklad podat, je nezbyt­né mít při­pra­ven Návrh na zahá­je­ní říze­ní o povo­le­ní vkla­du do katastru nemo­vi­tos­tí. Ten může­te podat pomo­cí for­mu­lá­ře, kte­rý najde­te na strán­kách ČUZK (vypl­ní­te jej a násled­ně stáh­ne­te ve for­má­tu PDF).
  Měj­te při­pra­ve­nou také kopii kup­ní smlou­vy a ově­ře­né pod­pi­sy (pro­dej­ce i kupujícího).
 • Záznam
  Zázna­mem se zapi­su­jí prá­va nevěc­ná (napří­klad prá­vo pou­ží­vat maje­tek státu).
 • Poznám­ka
  Poznám­kou může­te zapsat všech­ny důle­ži­té infor­ma­ce, kte­ré mají spo­ji­tost s vlast­ní­kem nebo nemo­vi­tos­tí (exe­kuč­ní říze­ní, před­kup­ní prá­vo, zahá­je­ní stav­by a pod.). V pod­sta­tě slou­ží jako ochra­na vlastníků.

Poté, co návrh podá­te, bude kon­tak­to­ván původ­ní vlast­ník. Od téhož dne se také v evi­den­ci u nemo­vi­tos­ti obje­ví tzv. plom­ba, kte­rá ohla­šu­je, že je nemo­vi­tost v říze­ní a mohou u ní nastat změ­ny. Vlast­ník má násled­ně dva­cet dní na vyro­zu­mě­ní ohled­ně žádosti o vklad. Ten­to pro­ces fun­gu­je ze stra­ny kata­strál­ní­ho úřa­du jako ochra­na vlast­ní­ků před mož­ný­mi podvody.

Potenciální komplikace

Stej­ně jako u kaž­dé­ho byro­kra­tic­ké­ho pro­ce­su, i tady mohou nastat kom­pli­ka­ce. Potkat vás může napří­klad toto:

 • Chy­ba v návrhu
  Chy­bu sta­čí v dané lhů­tě opra­vit, není nut­né zno­vu podá­vat celý návrh.
 • Chy­ba v kup­ní smlouvě
  V tom­to pří­pa­dě bude už nut­né chy­bu opra­vit a podat návrh ješ­tě jednou.
 • Jiný pro­blém
  Může jít napří­klad o kom­pli­ka­ci v podo­bě nové exe­ku­ce, kte­rá na nemo­vi­tost (její­ho vlast­ní­ka) v ochran­né lhů­tě spadla. V tom­to pří­pa­dě máte mož­nost od kup­ní smlou­vy odstou­pit, nebo se domlu­vit na úhra­dě exe­ku­ce a násled­ně podat návrh znovu.

katastrální úřad prodej nemovitosti

Kolik stojí zápis do katastru nemovitostí?

K zápi­su do katastru se aktu­ál­ně váže správ­ní popla­tek 2000 Kč. Ten může­te uhra­dit na mís­tě, pokud návrh podá­vá­te osob­ně, nebo for­mou kol­ko­vé znám­ky, pokud posí­lá­te návrh poš­tou (znám­ku může­te zakou­pit prá­vě na Čes­ké poš­tě, pří­pad­ně v insti­tu­cích, kte­ré k tomu mají oprávnění).

Pus­ti­li jste se do kou­pě své­po­mo­cí, ale celý pro­ces vám zkom­pli­ko­va­ly věci, se kte­rý­mi jste nepo­čí­ta­li? Ať už se jed­ná tře­ba o nově zjiš­tě­né pro­blémy s exe­ku­cí vlast­ní­ka, nebo o coko­liv jiné­ho, s čím si neví­te rady, nevá­hej­te se na mě obrá­tit. Jsou totiž situ­a­ce, ve kte­rých vám kon­zul­ta­ce s odbor­ní­kem ušet­ří nejen čas, ale i pení­ze do budoucna.

Datum vydání

22.12.2022