Financování nemovitosti prodejem jiné nemovitosti

Finan­co­vat kou­pi nemo­vi­tos­ti pro­de­jem jiné je v dneš­ní době běž­né. Hned na začá­tek ale řek­nu, že není rad­no začí­nat ten­to pro­ces bez pod­po­ry odbor­ní­ků. Začít řešit pro­dej s nava­zu­jí­cím náku­pem bez zku­še­nos­tí a rea­lit­ní­ho mak­lé­ře je oprav­du ces­ta k beze­sným nocím. Jak tedy na to?

financování nemovitosti prodejem jiné nemovitosti šárka sabová

Prodej a koupě — jak to řešit?

Tato situ­a­ce si inten­ziv­ně žádá dvě věci — zku­še­nos­ti a per­fekt­ní nača­so­vá­ní. Pokud jste se roz­hod­li vše řešit za pomo­cí rea­lit­ní kan­ce­lá­ře (což vře­le dopo­ru­ču­ji), mož­nos­ti máte dvě. Oba pro­ce­sy (nákup a kou­pě) vyře­šit s jed­ním mak­lé­řem, nebo si na kaž­dou trans­ak­ci při­zvat něko­ho jiné­ho. Jaké jsou výho­dy a nevýhody?

Jeden makléř

Není to nut­nos­tí, ale nevý­ho­dou může být prvot­ní nátlak, kte­rý na vás skrz vidi­nu vel­ké pří­le­ži­tos­ti může mak­léř vyvi­nout (byť se tře­ba v této oblas­ti zabý­vá pri­már­ně náku­pem nemo­vi­tos­tí a pro­dej má až na dru­hém mís­tě). Vždy si stůj­te za svým. 

Pokud máte ale od začát­ku jas­no a dob­rý pocit, vol­ba jed­no­ho mak­lé­ře teo­re­tic­ky zna­me­ná méně sta­ros­tí a hlad­ší pro­ces. Stej­ný mak­léř do celé­ho pro­ce­su přes­ně uvi­dí, ušet­ří­te čas za komu­ni­ka­ci, doká­že jed­no­du­še­ji sesta­vit har­mo­no­gram a v pod­sta­tě je posta­rá­no o ide­ál­ní nača­so­vá­ní bez poten­ci­ál­ních komplikací.

Dva makléři

Roz­hod­li jste se zvo­lit dva spe­ci­a­li­zo­va­né mak­lé­ře? Jak už jsem zmí­ni­la, nevý­ho­dou může být situ­a­ce, kdy levá ruka neví, co dělá ta pra­vá. Ale opět to není pod­mín­kou. Důle­ži­té je mít vždy oba mak­lé­ře důklad­ně pro­vě­ře­né. Pokud budou na obou stra­nách oprav­do­ví pro­fe­si­o­ná­lo­vé, komu­ni­ka­ce by nemě­la být žád­ný problém.

financování nemovitosti prodejem jiné nemovitosti šárka sabová

Na co se připravit

Jak jsem psa­la na začát­ku, finan­co­vá­ní náku­pu nemo­vi­tos­ti pro­de­jem jiné nemo­vi­tos­ti je pro­ces běž­ný, ale nároč­ný. Buď­te při­pra­ve­ni. Zkus­te si už na začát­ku odpo­vě­dět na násle­du­jí­cí otázky:

  • Budu ocho­ten sle­vit zájem­cům z ceny, pokud najdu nemo­vi­tost snů a bude tře­ba pro­dej původ­ní nemo­vi­tos­ti urychlit?
  • Pokud ne, mám v zálo­ze jinou mož­nost finan­co­vá­ní, než se má nemo­vi­tost prodá?
  • Pokud se najde per­fekt­ní zájem­ce o mou nemo­vi­tost, bude v mých mož­nos­tech vykli­dit ji vzhle­dem k výhod­né­mu pro­de­ji dřív, než dokon­čí­me nákup dru­hé nemovitosti?
  • Pokud ne, doká­že můj mak­léř vyjed­nat smluv­ní pro­dlou­že­ní lhů­ty pro opuš­tě­ní nemovitosti?
Myslete dopředu

V napros­to ide­ál­ním pří­pa­dě řeší moji kli­en­ti pře­chod­nou dobu v “náhrad­ním” byd­le­ní. Může se jed­nat o dočas­ný nájem nebo byd­le­ní u rodi­ny. Pokud tuto mož­nost máte, dopo­ru­ču­ji vyko­mu­ni­ko­vat si ji včas. Jedi­ně tak pak nebu­de­te nuce­ni dělat kom­pro­mi­sy ohled­ně pro­dej­ní ceny nebo vašich před­stav o budou­cím bydlení.

Nikdy se nenech­te tla­čit do něče­ho, co vám není pří­jem­né. Pro­fe­si­o­nál­ní mak­léř pora­dí, ale doká­že respek­to­vat vaše roz­hod­nu­tí, nebu­de vyví­jet tlak ani vás smě­ro­vat někam, kde vám to není pří­jem­né. Mak­lé­ře si vždy dob­ře pro­vě­řuj­te, ptej­te se, čte­te reál­ná hod­no­ce­ní a dob­ře vní­mej­te, jak na vás při komu­ni­ka­ci půso­bí. Pokud jste sami v situ­a­ci, kdy chce­te finan­co­vat nemo­vi­tost pro­de­jem jiné nemo­vi­tos­ti, nevá­hej­te se na mě kdy­ko­liv obrátit!