Zprostředkovatelská smlouva s realitní kanceláří

Chystáte se prodávat nemovitost přes realitní kancelář? Pak budete jistě podepisovat zprostředkovatelskou smlouvu. Co by tato smlouva měla obsahovat a na co si dát pozor?

Vždy chtějte písemnou formu

Pro­dej nemo­vi­tos­ti je trans­ak­ce, kolem kte­ré se točí dost peněz. Chtěj­te pro­to vždy smlou­vu v písem­né podo­bě. Pokud se vám mak­léř sna­ží ten­to poža­da­vek vymlu­vit, pryč od něj. Písem­ná zpro­střed­ko­va­tel­ská smlou­va je totiž zákon­ná povin­nost (§ 9 odst. 2 Záko­na o rea­lit­ním zpro­střed­ko­vá­ní).

Kva­lit­ní smlou­vou se jas­ně defi­nu­je vaše spo­lu­prá­ce. Smlou­va udá­vá účast­ní­ky, před­mět pro­de­je, prá­va i povin­nos­ti, dobu plat­nos­ti i výši odmě­ny. Jasně tedy víte, na jaké služ­by a za kolik peněz máte prá­vo. Díky tomu před­chá­zí obě stra­ny poten­ci­ál­ním kon­flik­tům do budoucna.

Zprostředkovatelská smlouva — co musí obsahovat?
Definice smluvních stran

Tedy pro­dá­va­jí­cí a rea­lit­ní kan­ce­lář. Pokud nemo­vi­tost vlast­ní více vlast­ní­ků, je potře­ba uzavřít smlou­vu se vše­mi (tedy ve smlou­vě musí být všich­ni vlast­ní­ci defi­no­vá­ní — např. oba man­že­lé a pod.).

Předmět prodeje

Ve smlou­vě musí být také jas­ně uve­de­no, co je před­mě­tem pro­de­je. Máte spo­lu­vlast­nic­ký podíl na spo­leč­ných čás­tech domu nebo prá­va k pří­stu­po­vým cestám? Pat­ří k nemo­vi­tos­ti pozem­ky? Je sou­čás­tí nemo­vi­tos­ti také inven­tář? Všech­ny tyto věci musí být od začát­ku jas­ně defi­no­vá­ny. Opět tím před­chá­zí­me nedo­ro­zu­mě­ním a pří­pad­ným kon­flik­tům a spo­rům v budoucnu.

zprostředkovatelská smlouva šárka sabová

Cena

Ve smlou­vě musí být vždy uve­de­no, za jakou cenu se nemo­vi­tost nabí­zí. Tato cena je cena nabíd­ko­vá, ne pro­dej­ní. Koneč­ná cena, za kte­rou se nemo­vi­tost pro­dá, může samo­zřej­mě být dle zájmu niž­ší nebo vyšší.

Pro­dej­ní stra­te­gie (tedy jakou for­mou se bude nemo­vi­tost nabí­zet a jak se bude postu­po­vat v pří­pa­dě vyso­ké­ho nebo níz­ké­ho zájmu) by měla být v ide­ál­ním pří­pa­dě také defi­no­vá­na v zpro­střed­ko­va­tel­ské smlouvě.

Povinnosti prodávajícího
 • Prav­di­vé informace
  Je nezbyt­né prav­di­vě infor­mo­vat mak­lé­ře o všech skutečnostech.
 • Sou­čin­nost při prodeji
  Pokud si ke spo­lu­prá­ci vybe­re­te kva­lit­ní­ho mak­lé­ře, všech­ny zákon­né povin­nos­ti (např. nezbyt­né dokla­dy) vyře­ší za vás. Z vaší stra­ny se ale oče­ká­vá sou­čin­nost a spo­lu­prá­ce, aby tyto úko­ny mohl mak­léř dotáh­nout úspěš­ně do konce.
 • Pro­vi­ze
  Povin­nos­tí pro­dá­va­jí­cí­ho je pak zapla­tit včas pro­vi­zi za zprostředkování.
  Vaší povin­nos­tí není uzavřít kup­ní smlou­vu s kupu­jí­cím, kte­ré­ho vám mak­léř našel. Mak­léř po vás ale může poža­do­vat ade­kvát­ní odmě­nu za čin­nos­ti, kte­ré dosa­vad­ní pro­dej doprovázely.
Povinnosti zprostředkovatele
 • Rea­lit­ní mak­léř je povi­nen infor­mo­vat vás o tom, jaké aktiv­ní kro­ky bude v rám­ci pro­de­je provádět.
 • Nenech­te se uko­lé­bat sli­by, poža­duj­te také pro­dej­ní plán.
 • Na vaše vyžá­dá­ní by vám měl být mak­léř scho­pen tyto kro­ky doložit.

Vždy vybí­rej­te kva­lit­ní­ho mak­lé­ře s dopo­ru­če­ním. Kva­li­ta, zku­še­nos­ti a ini­ci­a­ti­va jsou totiž v rám­ci pro­de­je klíčové.

Výše odměny a podmínky

Ve smlou­vě bys­te také měli mít jas­ně defi­no­va­né kolik a za jaké služ­by pla­tí­te. Měli bys­te také vědět, jaké mož­nos­ti nad­stan­dard­ních slu­žeb máte k dis­po­zi­ci a (opět) za kolik. Nenech­te se nikdy nalá­kat pro­de­jem bez pro­vi­ze. Může­te si být totiž napros­to jis­tí, že ten­to mak­léř nikdy nebu­de pra­co­vat ve váš prospěch.

zprostředkovatelská smlouva šárka sabová

Doba platnosti smlouvy a podmínky ukončení

U exklu­ziv­ní smlou­vy je ome­ze­na plat­nost na maxi­mál­ně 6 měsí­ců.

Poučení

Pokud uza­vře­te Zpro­střed­ko­va­tel­skou smlou­vu mimo pro­vo­zov­nu rea­lit­ní kan­ce­lá­ře, máte pod­le záko­na prá­vo od smlou­vy odstou­pit do 14 dní od uza­vře­ní. Pou­če­ní o mož­nos­ti odstou­pe­ní od smlou­vy by mělo být také samo­zřej­mou součástí. 

Pokud vás rea­lit­ní kan­ce­lář o této mož­nos­ti nepo­u­čí, může­te pod­le § 1829 ods. 2 Obč. záko­ní­ku od této smlou­vy odstou­pit až do jed­no­ho roku a 14 dní od uzavření.

Plá­nu­je­te pro­dej nemo­vi­tos­ti a nechce­te na to být sami? Od toho jsem tu. Ozvě­te se mi, domlu­ví­me si schůzku a může­me spo­lu všech­ny kro­ky pro­brat. Pro­dej nemo­vi­tos­tí je má kaž­do­den­ní prá­ce, ráda se posta­rám o tu vaši!

Datum vydání

8.12.2022

Kategorie