Proč je předání stavební dokumentace nezbytností?
Víte, že při prodeji domu je nezbytné dodat kupujícímu stavební dokumentaci? Pokud na to totiž zapomenete, může vzniknout problém pro obě strany. Proč? Čtěte dál.

Pro­blém čas­to nastá­vá ve chví­li, kdy maji­tel nabyl nemo­vi­tost v dědic­kém říze­ní a původ­ní maji­tel tyto doku­men­ty pří­liš neře­šil (pří­kla­dem je nemo­vi­tost, kte­rou zdě­dil vnuk po svém dědečkovi).

Neznalost zákona neomlouvá

“Vlast­ník stav­by je povi­nen ucho­vá­vat po celou dobu trvá­ní stav­by ově­ře­nou doku­men­ta­ci odpo­ví­da­jí­cí její­mu sku­teč­né­mu pro­ve­de­ní pod­le vyda­ných povo­le­ní. V pří­pa­dech, kdy doku­men­ta­ce stav­by neby­la vůbec poří­ze­na, nedo­cho­va­la se nebo není v nále­ži­tém sta­vu, je vlast­ník stav­by povi­nen poří­dit doku­men­ta­ci sku­teč­né­ho pro­ve­de­ní stav­by. Při změ­ně vlast­nic­tví ke stav­bě ode­vzdá dosa­vad­ní vlast­ník doku­men­ta­ci nové­mu vlast­ní­ko­vi stavby.”

Povin­nost ucho­vá­vat doku­men­ta­ci ke stav­bě má vždy pou­ze vlast­ník, niko­liv sta­veb­ní úřad. U těch­to star­ších domů jsou pak čas­tým pro­blé­mem pří­stav­by, sta­vě­né bez sta­veb­ní­ho povo­le­ní, nebo nao­pak chy­bě­jí­cí stav­by, kte­ré jsou ale v katastru evi­do­vá­ny. Kupu­jí­cí tak může žít v myl­né před­sta­vě, že je dům zkolaudovaný. 

Pokud kupu­je­te nemo­vi­tost na hypo­té­ku, tyto sku­teč­né sta­vy vět­ši­nou pro­vě­řu­jí už odhad­ci z ban­ky. I přes ten­to fakt je ale vždy lep­ší pro­vě­řit si dům “na vlast­ní pěst”.

dokumentace při prodeji nemovitosti šárka sabová

Rizika kupujících

Kupu­je­te nemo­vi­tost? To, že je chy­bě­jí­cí doku­men­ta­ce pro­blé­mem, vět­ši­nou zjis­tí­te až při rekon­struk­ci. Kudy vede odvě­trá­vá­ní kana­li­za­ce? Kudy elektři­na? Jakou má dům hyd­ro­i­zo­la­ci? A vodo­vod­ní potru­bí? Všech­ny tyto otáz­ky, na kte­ré nebu­de­te znát odpo­věď, budou sta­va­ře zají­mat. Celá rekon­struk­ce se tím pro­táh­ne a zkomplikuje.

Absen­ce této doku­men­ta­ce by mělo být zohled­ně­no v ceně. Záro­veň zís­ká­vá­te sil­nou zbraň pro zís­ká­ní budou­cí sle­vy z vad­né­ho plně­ní. Nicmé­ně — není lep­ší mít jis­to­tu, že spo­leč­ně s rekon­struk­cí nepři­jdou pří­pad­né problémy?

Rizika prodávajících

Nepře­da­li jste tyto doku­men­ty kupu­jí­cí­mu? Nebo jste je pře­da­li v nekom­plet­ním sta­vu? Pak vás dost mož­ná v budouc­nu čeka­jí pro­blémy spo­je­né s vad­ným plně­ním a všech­ny jeho důsledky.

Jako pro­dá­va­jí­cí nese­te zod­po­věd­nost za skry­té vady nemo­vi­tos­ti do 5 let od pro­dej. Pokud v rám­ci této doby kupu­jí­cí při­jde na to, že stav nemo­vi­tos­ti neod­po­ví­dá doku­men­ta­ci, může prá­vem vyža­do­vat sle­vu z vad­né­ho plně­ní. V kraj­ním pří­pa­dě může od kup­ní smlou­vy odstou­pit. Pět let je dlou­há doba. Pokud v rám­ci těch­to pěti let začnou ceny nemo­vi­tos­tí kle­sat, je mož­né, že kupu­jí­cí bude chtít této výho­dy využít.

dokumentace při prodeji nemovitosti šárka sabová

Nenechte nic náhodě

Jak sami vidí­te, chy­bě­jí­cí doku­men­ta­ce může při­nést pro­blémy pro obě stra­ny. V kaž­dém pří­pa­dě je vždy lep­ší mít vše v pořád­ku a vyva­ro­vat se tak poten­ci­ál­ním potí­žím v budouc­nu. Klid v duši, kte­rý vám vaše peč­li­vost při­ne­se, za to roz­hod­ně stojí!

Pro­dá­vá­te dům a chtě­li bys­te s doku­men­ta­cí pora­dit? Nebo nemo­vi­tost nao­pak kupu­je­te a nejste si jis­ti, co vše bude­te potře­bo­vat? Napiš­te mi, ráda si s vámi domlu­vím konzultaci!