Kou­pi­li jste v loň­ském roce nemo­vi­tost? Pak dopo­ru­ču­ji neza­po­me­nout na letoš­ní povin­nost podat včas při­zná­ní k dani z nemo­vi­tých věcí. Kdy se vás tato povin­nost ne/týká? Kam při­zná­ní poslat? A jak na to? 
Kdo?

Kaž­dý, kdo se v roce 2022 stal vlast­ní­kem nemo­vi­tos­ti. Děla­li jste v loň­ském roce na vaší nemo­vi­tos­ti zásad­ní úpra­vy? Pak tato povin­nost pla­tí i pro vás. Mezi zásad­ní úpra­vy se počí­tá napří­klad změ­na roz­lo­hy pozem­ku, dostav­ba, změ­na užit­né plo­chy, při­sta­vě­né patro nebo pro­dej jed­né či více vlast­ně­ných nemo­vi­tos­tí. Daňo­vé při­zná­ní podá­vá vždy ten, kdo je k 1.1. dané­ho roku maji­te­lem. Pokud je maji­tel pozem­ku nezná­mý, pla­tí za něj daň ten, kdo poze­mek využívá.

daň z nemovitosti šárka sabová

Kdy?

Při­zná­ní k dani z nemo­vi­tých věcí (dří­ve taky daň z nemo­vi­tos­ti) máte povin­nost podat do kon­ce led­na 2023. Zapla­tit ji pak musí­te do kon­ce květ­na či — pokud zvo­lí­te mož­nost plat­by ve dvou dáv­kách — do kon­ce květ­na a dru­hou do kon­ce listopadu.

Jak často?

Při­zná­ní musí­te podat jen jed­nou. V dal­ších letech už vám bude finanč­ní úřad posí­lat slo­žen­ku s poky­ny k plat­bě a vymě­ře­nou část­kou auto­ma­tic­ky. Jak už jsem psa­la, opě­tov­né podá­ní při­zná­ní je nut­né jen v pří­pa­dě výraz­ných změn u nemo­vi­tos­ti. Pokud je stav vaší nemo­vi­tos­ti neměn­ný a při­zná­ní už jste poda­li, nic řešit nemu­sí­te. V pří­pa­dě, že dojde k úpra­vě výše daně (napří­klad z roz­hod­nu­tí obce), finanč­ní úřad tyto změ­ny ve výpo­čtu zohled­ní automaticky.

Jak na to?
 • Kla­sic­ký formulář
  Vypl­ně­ný papí­ro­vý for­mu­lář vypl­ní­te a ode­šle­te pří­sluš­né­mu úřa­du poštou.
 • Elek­tro­nic­ky
  Přes dato­vou schrán­ku na por­tá­le Daňo­vé správy.
  Tato vari­an­ta je nej­rych­lej­ší, nej­lev­něj­ší a také nejpohodlnější.
 • Bez ově­ře­ní identity
  Pokud dato­vou schrán­ku a elek­tro­nic­ký pod­pis nevlast­ní­te, může­te při­zná­ní vypl­nit na por­tá­le, vytisk­nout a ode­slat poštou.

Všech­ny poky­ny k vypl­ně­ní při­zná­ní pak najde­te zde.

Kam?

Při­zná­ní k dani z nemo­vi­tých věcí posí­lá­te vždy na pří­sluš­ný Finanč­ní úřad. Ten se urču­je pod­le adre­sy nemo­vi­tos­ti a kra­je, ve kte­rém se nemo­vi­tost nachá­zí. Pokud máte více nemo­vi­tos­tí a kaž­dá se nachá­zí v jiném kra­ji, je nut­né podat při­zná­ní více.

daň z věcí nemovitých šárka sabová

Plat­ba

Pla­teb­ní poky­ny vám Finanč­ní úřad zašle po podá­ní při­zná­ní. For­ma se pak odví­jí od zvo­le­né­ho způ­so­bu kore­spon­den­ce — e‑mail, poš­tov­ní slo­žen­ka nebo dato­vá schránka.

Všem svým kli­en­tům podá­ní toho­to při­zná­ní auto­ma­tic­ky při­po­mí­nám. Máte více otá­zek? Vše potřeb­né najde­te pří­mo na webu Finanč­ní správy.