Vědě­li jste, že si (jakož­to fyzic­ké oso­by) může­te kaž­do­roč­ně z vašich daní ode­číst úro­ky z úvě­ru na byd­le­ní nebo z hypo­té­ky? Pokud ne, je dneš­ní člá­nek přes­ně pro vás — teď je totiž ta nej­lep­ší doba. Zjis­tě­te, zda máte na odpo­čet nárok včas!

Jaké podmínky musíte splňovat?

Abys­te si moh­li zažá­dat o odpo­čet úro­ků z daní, musí­te spl­nit tyto podmínky:

 • Máte úvěr ze sta­veb­ní­ho spo­ře­ní, hypo­té­ku nebo půjč­ku na byd­le­ní (počí­ta­jí se sem i rekonstrukce)
 • Jste fyzic­ká oso­ba, uve­de­ná ve smlou­vě o úvěru.
 • Vaše daně z pří­jmu jsou vyš­ší, než roč­ní sle­va na poplat­ní­ka. Za rok 2022 je aktu­ál­ní výše sle­vy na poplat­ní­ka sta­no­ve­na na 30.840 Kč.
 • Dosta­li jste z ban­ky potvr­ze­ní o zapla­ce­ných úro­cích (toto potvr­ze­ní obdr­ží­te z ban­ky auto­ma­tic­ky — obvykle na začát­ku roku).
 • V prv­ním roce, ve kte­rém bude­te ve svém daňo­vém při­zná­ní žádat o odpo­čet úro­ků, dolo­ží­te finanč­ní­mu úřa­du také kup­ní smlou­vu a list vlast­nic­tví dané nemo­vi­tos­ti. Finanč­ní úřad díky tomu může snad­no ově­řit, že oprav­du odpo­čí­tá­vá­te úro­ky za nemo­vi­tost urče­nou bydlení.

Kolik si můžete z daní odečíst?

Zále­ží na datu sjed­ná­ní vaše­ho úvěru:

 • U úvě­ru sjed­na­né­ho do 31. pro­sin­ce 2020 si může­te kaž­do­roč­ně ode­číst úro­ky až do výše 300.000 Kč.
 • U úvě­ru sjed­na­né­ho od 1. led­na 2021 si může­te ode­číst úro­ky v maxi­mál­ní výši 150.000 Kč

V reá­lu to zna­me­ná, že vaše daňo­vá úle­va bude 15 % ze zapla­ce­ných úroků.

Pří­klad

Pokud na úro­cích zapla­tí­te 300.000 Kč roč­ně, na daních ušet­ří­te maxi­mál­ně 45.000 Kč (300.000×0,15). U úvě­ru sjed­na­ném od 1.1. 2021 ušet­ří­te na daních max. 22.500 Kč (150.000×0,15)

Kdy se vás daňový odpočet netýká?

Pokud prá­ci vyko­ná­vá­te pou­ze na doho­du o pro­ve­de­ní prá­ce (a daň z pří­jmu se vám str­há­vá paušálně).

Jak tedy na to?
 • Zaměst­nan­ci mohou požá­dat o odpo­čet u zaměst­na­va­te­le (při roč­ním zúčto­vá­ní daně z příjmu)
 • Pod­ni­ka­te­lé (nebo oso­by, kte­ré mají povin­nost podá­vat daňo­vé při­zná­ní z pří­jmu) zohled­ní svůj odpo­čet úro­ků ve svém daňo­vém přiznání.

Do tře­tí­ho oddí­lu daňo­vé­ho při­zná­ní (řádek 47) vepiš­te část­ku, kte­rou jste v minu­lém roce zapla­ti­li na úro­cích z úvě­ru na byd­le­ní nebo hypo­té­ky. Přes­nou část­ku najde­te na potvr­ze­ní z ban­ky (to vám pošle samot­ná ban­ka, pří­pad­ně ho může­te stáh­nout ve svém inter­ne­to­vém bankovnictví). 

Příklad odpočtu úroků z úvěru na bydlení za rok 2022

Do kdy je třeba daňové přiznání podat?
 • Základ­ní ter­mín: do 3. dub­na 2023
 • Podá­ní elek­tro­nic­kou for­mou: do 2. květ­na 2023
 • Podá­ní s daňo­vým porad­cem: do 3. červ­na 2023

Svým kli­en­tům tyto ter­mí­ny při­po­mí­nám — díky tomu se nesta­ne, že by na coko­liv důle­ži­té­ho zapo­mně­li. Hlí­dej­te si svůj ter­mín a neza­po­meň­te podat své daňo­vé při­zná­ní včas!