Prodej nemovitosti – jak nepřijít o kupce

Pro­dá­vá­te nemo­vi­tost? V sou­čas­né době jsou poten­ci­ál­ní kup­ci obzvlášť vybí­ra­ví. Na jaké zabi­já­ky úspěš­né­ho pro­de­je si dát pozor?

Fasáda a omítky

Prv­ní dojem dělá hod­ně, tak ho nepodceňujte. 

 • Olou­pa­ná fasáda,
 • špi­na­vé omítky,

… to vše na prv­ní pohled vaší nemo­vi­tos­ti kre­dit nepřidá. 

Dopo­ru­ču­ji se na tyto věci zamě­řit ješ­tě před­tím, než dům začne­te pre­zen­to­vat na rea­lit­ních ser­ve­rech. Udr­žo­va­ný dům nalá­ká výraz­ně více, než omše­lá nemo­vi­tost, kte­rá se v zápla­vě jiných (prů­měr­ných) ztratí. 

co může odradit kupce šárka sabová realitní makléř praha

Zdravotní rizika

U star­ších domů bývá díky nekva­lit­ním (nebo žád­ným) izo­la­cím pro­blé­mem radi­o­ak­tiv­ní plyn radon, kte­rý se může nachá­zet v půdě. 

 • Pokud je vaše nemo­vi­tost star­ší­ho data, dopo­ru­ču­ji nechat výskyt rado­nu ově­řit auto­ri­zo­va­ný­mi odborníky. 
 • Ti vám situ­a­ci pro­vě­ří, zjis­tí zda a v jakém množ­ství je váš dům zasa­žen a dopo­ru­čí násled­né řeše­ní. Při dlou­ho­do­bém vysta­ve­ní tomu­to ply­nu si totiž kole­du­je­te o zvý­še­né rizi­ko výsky­tu rako­vi­ny plic.
Voda

Pro­sa­ku­jí­cí voda bývá dal­ším kla­sic­kým pro­blé­mem. Důvo­dem může být:

 • Pro­té­ka­jí­cí odpad, 
 • sta­ré potrubí, 
 • špat­ná izolace,
 • sta­ré opo­tře­bo­va­né součástky…

Voda může pro­sa­ko­vat do skle­pa, gará­že nebo být vidi­tel­ná v jiných míst­nos­tech. Samot­ná opra­va nemu­sí vyjít na moc peněz, ale zájem­ce doká­že snad­no odradit.

Opět dopo­ru­ču­ji zavo­lat dané­ho odbor­ní­ka a pro­blém pře­dem řešit. Kup­cům pak o opra­vě klid­ně řek­ně­te – vše pod­lož­te dokumenty. 

Plísně

Dal­ší zdra­vot­ní i este­tic­ké rizi­ko. Plís­ně a vlh­kost na stro­pech a stě­nách býva­jí čas­tým jevem nejen u star­ších nemo­vi­tos­tí. Opět se ale nejed­ná o pro­blém neře­ši­tel­ný. Nesnaž­te se ho zakrýt, mys­le­te na svou pěti­le­tou odpo­věd­nost za skry­té vady. Schop­ný odbor­ník si s plís­ní i vlh­kos­tí pora­dí raz dva. 

co může odradit kupce šárka sabová realitní makléř praha

Špatný stav nemovitosti

Cel­ko­vě zane­dba­ný stav nemo­vi­tos­ti vyvo­lá­vá na prv­ní pohled oba­vy z vyso­kých inves­tic. O co se může jednat?

 • Roz­pa­da­jí­cí se a popraska­né zdi,
 • kři­vé příčky,
 • naru­še­né sta­veb­ní základy…

Pokud poten­ci­ál­ní kup­ce nemá v plá­nu nemo­vi­tost zbou­rat a posta­vit novou, vět­ši­nou tyto pro­blémy od kou­pě jed­no­znač­ně odra­dí. Sama dopo­ru­ču­ji vel­mi zvá­žit, zda se vám inves­ti­ce v tom­to pří­pa­dě vypla­tí.  Pokud zjis­tí­te, že ne, může­te nemo­vi­tost stá­le nabíd­nout za lep­ší cenu k rekon­struk­ci (nebo demolici).


Toto je pět nej­čas­těj­ších pro­blé­mů, se kte­rý­mi se u nemo­vi­tos­tí setká­vám. Mys­le­te na to, že v rám­ci pro­de­je a pro­hlí­dek u poten­ci­ál­ních zákaz­ní­ků dru­hou šan­ci nedo­sta­ne­te. Zku­še­ný mak­léř vám ale pomů­že poten­ci­ál­ní chy­by obje­vit a pora­dí, jak na ně. Chce­te mít jis­to­tu, že váš pro­dej bude úspěš­ný? Napiš­te mi, ráda vám na vaší ces­tě pomůžu.

Datum vydání

14.9.2023

Kategorie