Nízká provize makléře — výhra nebo problém?

Nara­zi­li jste na vel­mi lev­né­ho mak­lé­ře a zača­li se rado­vat z ušet­ře­ných peněz? Dnes vám pro­zra­dím, proč nej­lev­něj­ší mak­léř nemu­sí být vždy ta nej­lep­ší vol­ba.

 Ušet­ře­né pení­ze za lev­nou pro­vi­zi totiž mohou být v závě­ru ty nejdražší.


Co je ukryto v provizi

Mys­lí­te si, že celá pro­vi­ze jde jako odmě­na za mak­lé­řem? S tím­to omy­lem se setká­vám vel­mi čas­to. Není tomu tak. Co vše se tedy v pro­vi­zi ukrývá?

 • Pro­pa­ga­ce vaší nemovitosti,
 • inzer­ce na správ­ných místech,
 • pro­fe­si­o­nál­ní fotografie,
 • homesta­ging (pří­pra­va nemo­vi­tos­ti na prodej),
 • práv­ní služby,
 •  … atd.

Reál­ná výše pro­vi­ze se sjed­ná­vá už na samém začát­ku spo­lu­prá­ce. Obvykle se jed­ná o 3 – 6 % z kup­ní ceny.

Vybírejte dobře

Výbě­rem správ­né­ho mak­lé­ře vše začí­ná. Než vybe­re­te toho pra­vé­ho, čtě­te recen­ze, poslou­chej­te dopo­ru­če­ní a klid­ně si dej­te osob­ní schůzku s více mak­lé­ři. Jaké otáz­ky poklá­dat jsem psa­la v tom­to článku.

Pení­ze vlo­že­né do spo­lu­prá­ce s kva­lit­ním mak­lé­řem jsou inves­ti­cí, kte­rá se vám při pro­de­ji vždy vrá­tí. Kva­lit­ní a zku­še­ný mak­léř totiž už ví, jak pro­dat nemo­vi­tost za co nej­lep­ší cenu.

levný realitní makléř šárka sabová

Levný makléř = levný servis

Nenech­te se zasle­pit nej­niž­ší cenou. Níz­ké pro­vi­zi totiž vel­mi čas­to odpo­ví­dá i úro­veň slu­žeb, kte­rou od mak­lé­ře dosta­ne­te. Daný mak­léř musí totiž na celém pro­ce­su už od začát­ku šet­řit. Od mar­ke­tingu přes foto­gra­fa až po sna­hu při homesta­gin­gu nebo cel­ko­vé prezentaci.

Díky tomu se vaše nemo­vi­tost nemu­sí dostat k těm správ­ným zájem­cům a vy tak v závě­ru může­te při­jít co se koneč­né kup­ní ceny týče o dost peněz.

Na co dát pozor

Pokud vám mak­léř od začát­ku sli­bu­je nere­ál­ně vyso­kou kup­ní cenu a nej­niž­ší pro­vi­zi záro­veň, měj­te se na pozo­ru. Čas­tou prvotříd­ní schop­nos­tí nekva­lit­ních mak­lé­řů je totiž schop­nost hez­ky mlu­vit. Vždy se zají­mej­te o reál­ná data, kro­ky a výsledky.

Za kvalitu se platí

Jak už jsem říka­la, vyš­ší pro­vi­ze kva­lit­ní­mu rea­lit­ní­mu mak­lé­ři je inves­ti­ce. Zku­še­ný rea­lit­ní mak­léř totiž doká­že vaši nemo­vi­tost odpre­zen­to­vat na mno­hem vyš­ší úrov­ni, má skvě­lé vyjed­ná­va­cí schop­nos­ti a zna­lost psy­cho­lo­gie pro­de­je. Výsle­dek? Pro­dej vaší nemo­vi­tos­ti za více peněz. 

Nezku­še­ný mak­léř může nasta­vit cenu nemo­vi­tos­ti moc níz­ko nebo nao­pak vyso­ko. V prv­ním pří­pa­dě vás obí­rá o pení­ze, ve dru­hém může z vaší nemo­vi­tos­ti udě­lat na rea­lit­ním trhu “ležá­ka”, o kte­ré­ho není zájem. Ani jed­na vari­an­ta není ide­ál­ní. A roz­díl v kup­ní ceně u kva­lit­ní­ho mak­lé­ře vs mak­lé­ře ama­té­ra? Klid­ně 10 – 30 %. A to v rám­ci cen nemo­vi­tos­tí není zrov­na málo.

levný realitní makléř šárka sabová

Na marketingu záleží

Tohle (nejen) u pro­de­je nemo­vi­tos­ti pla­tí dvoj­ná­sob­ně. Pokud je pro­vi­ze mak­lé­ři pří­liš malá, je vel­mi prav­dě­po­dob­né, že do mar­ke­tingo­vých akti­vit pří­liš inves­to­vat nebu­de. Pokud chce­te ale nemo­vi­tost pro­dat oprav­du dob­ře, jsou nut­né inves­ti­ce časo­vé i finanční. 

Homesta­ging, video nebo foto pre­zen­ta­ce, 3D pro­hlíd­ka, kva­lit­ně napsa­ný inze­rát, dosta­tek času a efek­tiv­ní komu­ni­ka­ce před i při pro­hlíd­kách… to vše jsou věci, kte­ré od lev­né­ho mak­lé­ře čekat nemůžete.

Ptejte se

Vždy si už na samém začát­ku spo­lu­prá­ce ujas­ně­te, co sou­čás­tí pro­vi­ze je a co není. Jen tak nebu­de­te poz­děj pře­kva­pe­ní. Čas­to se totiž stá­vá, že níz­ká pro­vi­ze v sobě ukrý­vá pou­ze fot­ky tele­fo­nem a inze­rát na jed­nom inzert­ním mís­tě. A to vět­ši­nou k úspě­chu nestačí.

levný realitní makléř šárka sabová

Co by mělo být součástí?

Kva­lit­ní mak­léř má vět­ši­nou v pro­vi­zi zahr­nu­ty tyto věci:

 • Dob­rá komu­ni­ka­ce s vámi i poten­ci­ál­ní­mi zájemci,
 • ana­lý­za vaší nemo­vi­tos­ti a její­ho tech­nic­ké­ho stavu,
 • homesta­ging a pří­pra­va nemo­vi­tos­ti před focením,
 • pro­fe­si­o­nál­ní fot­ky, 3D pro­hlíd­ka, kva­lit­ní videoprezentace,
 • pro­fe­si­o­nál­ně sesta­ve­ný inze­rát, kte­rý odpo­ví­dá na všech­ny poten­ci­ál­ní otáz­ky kupců,
 • mar­ke­ting a propagace,
 • rekla­my pro­střed­nic­tvím Goo­gle Ads, soci­ál­ních sítí, tiš­tě­ných médií atd.,
 • kom­plet­ní zna­lost nemo­vi­tos­ti a její pre­zen­ta­ce při prohlídkách, 
 • práv­ní služ­by, pří­pra­va smluv, úscho­va i všech­ny nezbyt­né dokumenty,
 • hlad­ký prů­běh celé­ho pro­ce­su pro­de­je až do pře­dá­ní nemovitosti,
 • zápis do katastru nemovitostí.

levný realitní makléř šárka sabová


Kva­lit­ní rea­lit­ní mak­léř si na svou prá­ci vždy vydě­lá. Toto měj­te na pamě­ti při výbě­ru toho správ­né­ho kandidáta.

Chce­te něko­ho, kdo se o váš pro­dej posta­rá od začát­ku do kon­ce, bez pro­blé­mů a úspěš­ně? Ozvě­te se mi, ráda si vaši nemo­vi­tost vez­mu na starost.