Připravte nemovitost na úspěšný prodej

Správná příprava je půlka úspěchu. Vyšperkujte vaši nemovitost a vaše úsilí se vám mnohonásobně vrátí!

Dejte si záležet

Věnuj­te pří­pra­vě čas a peč­li­vost. Zkus­te se vcí­tit do poten­ci­ál­ní­ho kup­ce – co bys­te sami chtě­li vidět? Čím by vás inze­rát zau­jal? 3D vizu­a­li­za­ce ani vir­tu­ál­ní pro­hlíd­ky neby­ly vymyš­le­ny pro nic za nic. Emo­ce a dob­rý mar­ke­ting, to je spo­je­ní, kte­ré vede k úspěchu.

příprava nemovitosti před prodejem homestaging šárka sabová reality

Vzhled prodává

Vel­ký kus prav­dy, na kte­rý je dob­ré mys­let. Prázd­ný dům či oprýska­né vyba­ve­ní na fot­kách nena­lá­ká. Před­veď­te kup­cům poten­ci­ál vaší nemo­vi­tos­ti na prv­ní pohled! Naleš­tě­ný náby­tek, čer­stvé kvě­ti­ny, doplňky…prostě krás­ný a útul­ný pro­stor. Ukaž­te zájem­cům, že přes­ně tako­vý dům může být jejich!

Homestaging a profesionální prezentace

Homesta­ging je aran­žo­vá­ní nemo­vi­tos­ti před pro­de­jem. Jak už jsem psa­la v před­cho­zím bodě, na homesta­gin­gu si dej­te zále­žet. Pohraj­te si se svět­lem, půjč­te si vyba­ve­ní a ladí­cí doplň­ky. Pra­cuj­te s citem. Cílem není zapl­nit veš­ke­rý pro­stor, ale vytvo­řit z vaší nemo­vi­tos­ti nemo­vi­tost snů. Aby vaše sna­ha nevy­šla vni­več, při­plať­te si za pro­fe­si­o­nál­ní­ho fotografa.

homestaging příprava nemovitosti před prodejem realitní makléř praha šárka sabová

3D vizualizace, video nebo virtuální prohlídka?

Dal­ší z mož­nos­tí, jak kup­ce zaujmout. Je vaše nemo­vi­tost prázd­ná či ve výstav­bě? Máte ji nao­pak plnou vyba­ve­ní, kte­ré na foce­ní nemá­te kam odkli­dit? 3D vizu­a­li­za­ce je řeše­ním! Chce­te oslo­vit šir­ší okruh zájem­ců a zaujmout i na dál­ku? Jed­ná se o nemo­vi­tost exklu­ziv­ní, roz­sáh­lou či aty­pic­kou? Pak bude pro vás skvě­lou vol­bou prá­vě video nebo vir­tu­ál­ní prohlídka.

Vždy měj­te na mys­li fakt, že trh je vel­ký. Čas, kte­rý do pří­pra­vy vaší nemo­vi­tos­ti inves­tu­je­te, se vám s vel­kou prav­dě­po­dob­nos­tí vrá­tí v podo­bě rych­lé­ho pro­de­je za vaši vytou­že­nou cenu. Pokud cítí­te, že na ten­to pro­ces nechce­te být sami, ozvě­te se mi. Ráda se posta­rám o kom­plet­ní pří­pra­vu i úspěš­nou pre­zen­ta­ci vaší nemovitosti!