Jak na daň z příjmu u darované nemovitosti
Musím platit darovací daň? Jaké mám daňové povinnosti při nabytí nemovitosti darem? A kdy jsem od daně osvobozen? Pokud jste v situaci, kdy vám tyto otázky nedají spát, bude vám k užitku dnešní článek.

daň z příjmu darovaná nemovitost darovací daň šárka sabová realitní makléř

Nabytí nemovitosti darem

Dobrou zprá­vou je, že daro­va­cí daň byla zru­še­na již v roce 2013. Mož­ná vás ale čeká daň z pří­jmu. Kte­ré dary této dani nepodléhají?

  • dar od oso­by, se kte­rou jste žili mini­mál­ně po dobu jed­no­ho roku ve spo­leč­né domác­nos­ti, a to bez­pro­střed­ně před zís­ká­ním daru, pečo­va­li jste o domác­nost nebo jste byli na tuto oso­bu odkázáni
  • dar od pří­mé­ho pří­buz­né­ho (otec – syn) nebo dar z ved­lej­ší linie, pokud jde o sou­ro­zen­ce, man­že­la / man­žel­ku, strý­ce / tetu, synov­ce / neteř nebo rodi­če man­že­la / manželky
  • pokud je hod­no­ta daru niž­ší než 15 000 Kč (tam zřej­mě vaše nemo­vi­tost spa­dat nebu­de, ale i tato infor­ma­ce se může někdy hodit????)

 

Daň z příjmu při prodeji nemovitosti

Při pro­de­ji daro­va­né nemo­vi­tos­ti fyzic­kou oso­bou je saz­ba daně 15 % z pro­dej­ní ceny po ode­čte­ní výda­jů. Výda­jem je pak cena, kte­rou určí zna­lec v obo­ru nemo­vi­tos­tí, a to ke dni naby­tí nemo­vi­tos­ti. Mezi výda­je pak pat­ří také nákla­dy na opra­vy a zhod­no­ce­ní nemo­vi­tos­tí, stej­ně jako nákla­dy sou­vi­se­jí­cí s pro­de­jem (poplat­ky za práv­ní­ka, pře­vod nemo­vi­tos­ti atd.). Mys­le­te však na to, že všech­ny nákla­dy musí být jas­ně prokazatelné.

Kdy daň platit nemusíte?

Dani z pří­jmu se lze vyhnout sná­ze, pokud nemo­vi­tost nepo­tře­bu­je­te nut­ně pro­dat hned. V tom pří­pa­dě vám totiž do karet nahrá­vá časo­vý test pro osvo­bo­ze­ní. Ten může být 5 nebo 10 let, zále­ží na tom, kdy jste nemo­vi­tost nabyli.

daň z příjmu darovaná nemovitost šárka sabová relitní makléř praha

A co finanční úřad?

Pokud jste darem zís­ka­li nemo­vi­tost v hod­no­tě vyš­ší než pět mili­o­nů korun, máte povin­nost ozná­mit tuto sku­teč­nost finanč­ní­mu úřadu.

Pokud tuto povin­nost spl­ní­te až po lhů­tě (ale sami od sebe, aniž bys­te byli ofi­ci­ál­ně vyzvá­ni správ­cem daně), hro­zí vám poku­ta ve výši 0,1 % z část­ky neo­zná­me­né­ho pří­jmu (tedy ceny nemovitosti).

Poku­ta ve výši 10 % z část­ky neo­zná­me­né­ho pří­jmu může při­jít, pokud podá­te ozná­me­ní až po ofi­ci­ál­ní výzvě správ­ce daně.

Poku­ta ve výši 15 % pak hro­zí v pří­pa­dě, že bude­te tuto výzvu finanč­ní­ho úřa­du ignorovat.

Máte z těchto informací trošku zamotanou hlavu? Nic se neděje, od toho jsem tady. Ušetřete si klidné spaní a napište mi, ráda vám budu při ruce!