6 věcí, na které dát pozor (když chcete prodávat dům sami)

Rozhodli jste se, že chcete vaši nemovitost prodat svépomocí? A jste si jisti, že víte, co vše takový proces zahrnuje? Prodej nemovitosti totiž vyžaduje nejen právní znalost, ale také čas a pevné nervy.

Správná cena

Pokud cenu nemo­vi­tos­ti pře­stře­lí­te, může se pro­dej táh­nout déle, než je vám milé. Pokud cenu nasta­ví­te pří­liš níz­ko, o pení­ze nao­pak při­jde­te. Ani jed­na vari­an­ta není ide­ál­ní, že? Pokud navíc nemá­te obchod­ní­ho ducha, může­te snad­no pod­leh­nout vyjed­ná­va­cím schop­nos­tem kupu­jí­cí­ho a při­jít tak jak o výhod­né pod­mín­ky, tak o sku­teč­nou hod­no­tu nemo­vi­tos­ti. Správ­né nace­ně­ní a obchod­ní duch je základ.

Účinná propagace

Víte kde a jak vaši nemo­vi­tost pre­zen­to­vat? Víte také JAK ji pre­zen­to­vat? To vše jsou otáz­ky, na kte­ré bys­te měli umět odpo­vě­dět. Trh s nemo­vi­tost­mi je širo­ký. Musí­te zaujmout správ­né lidi na správ­ných mís­tech. Musí­te umět při­pra­vit nemo­vi­tost k pro­de­ji tak, aby poten­ci­ál­ní kupu­jí­cí hned viděl všech­ny její klad­né strán­ky. Víte, jak na homesta­ging, 3D pro­hlíd­ku nebo správ­ně napsa­ný inze­rát? Nepod­ce­ňuj­te sílu kva­lit­ní propagace

Čas a schopnost prodat

Dal­ší důle­ži­té fak­to­ry. Pro­hlíd­ky zabe­rou spous­tu času a mohou být nároč­né nejen časo­vě. Musí­te být při­pra­ve­ní na zví­da­vé otáz­ky, zjis­tit potře­by kupu­jí­cí­ho a násled­ně vyzdvih­nout sil­né strán­ky a pozi­ti­va, kte­ré mlu­ví ve pro­spěch vaší nemo­vi­tos­ti. Při­prav­te se také na kri­ti­ku, v onli­ne pro­stře­dí i na živo. Lidé jsou růz­ní, je jen na vás, zda bude­te vyba­ve­ni správ­ný­mi argumenty.

prodej nemovitosti svépomocí realitní makléř šárka sabová

Prověření nemovitosti

Skry­té vady nejsou omluvou. V sou­čas­né době máte zod­po­věd­nost za vady po dobu pěti let od pro­de­je. Víte, jak se chránit?

Prověření kupujícího

Pro­vě­ře­ní kupu­jí­cí­ho je dal­ší krok k úspěš­né­mu pro­de­ji. Víte, jak na to? Rea­lit­ní mak­léř pro­vě­ří zájem­ce o kou­pi hned na začát­ku. Nespla­ce­né dlu­hy, nedo­plat­ky na daních nebo exe­ku­ce, to vše jsou věci, kte­ré mohou žádost o hypo­té­ku zara­zit. Vy při­jde­te o čas a mož­ná i o klid v duši.

prodej nemovitosti svépomocí šárka sabová realitní makléř

Papírování, daně a povinné poplatky

Pro­dej nemo­vi­tos­ti nepat­ří k byro­kra­tic­ky nej­snaz­ším úko­nům a nezna­lost neo­mlou­vá. Kup­ní smlou­va, finan­co­vá­ní, nabý­va­cí titul, bez­dluž­nost, zástav­ní smlouva…proces pro­de­je s sebou nese mno­ho čin­nos­tí a doku­men­tů, na kte­ré není rad­no zapo­me­nout. Máte v nich jas­no? Stres, kte­rý může při pro­de­ji nezna­lé­mu člo­vě­ku vznik­nout, může mít za násle­dek neu­vá­že­ná roz­hod­nu­tí nebo zby­teč­né chy­by. Ani jed­no úspěš­né­mu pro­de­ji nesvědčí.

Na realitním trhu se pohybuji již mnoho let. Za ta léta jsem se setkala s hodně klienty, kteří jako první volili prodej svépomocí. Samotná praxe jim ale ukázala, že tento způsob není snadný ani levnější. Prodejní proces je složitá cesta, pokud nemáte správného průvodce. Zvažujete, kudy se vydat? Napište mi, ráda vás k úspěšnému prodeji doprovodím!