Osobní nebo družstevní vlastnictví – co je pro váš byt výhodnější?

Zvažujete koupi bytu a nejste si jisti, co se pod kterým názvem skrývá? Pojďme se na to podívat spolu…

Bytové družstvo

Byto­vé druž­stvo je v pod­sta­tě fir­ma, jejíž čle­nem mohou být fyzic­ké i práv­nic­ké oso­by. Ty pak mají mož­nost nahlí­žet do všech účet­ních dokla­dů, ovliv­ňo­vat čin­nost druž­stva na člen­ských schůzích nebo být vole­ni do řídí­cích orgá­nů (před­sta­ven­stvo, kon­t­rol­ní komi­se apod.).

Výhody družstevního vlastnictví

Výho­dy, ale také jis­tá ome­ze­ní. To je druž­stev­ní vlastnictví.

  • Byty v druž­stev­ním vlast­nic­tví býva­jí zpra­vi­dla lev­něj­ší, což je výho­da, pokud máte k dis­po­zi­ci finan­ce a nepo­tře­bu­je­te hypo­té­ku. Druž­stev­ním bytem se nedá ručit a není mož­né kou­pit jej na hypotéku. 
  • Pře­vod druž­stev­ní­ho podí­lu je jed­no­duš­ší, pro­to­že maji­tel je drži­te­lem tzv. člen­ských práv v druž­stvu (není zapsán v katastru nemo­vi­tos­tí). Jed­no­du­še sta­čí uzavřít doho­du o pře­vo­du, doru­čit ji druž­stvu a zapla­tit poplatek.
  • Dostup­něj­ší rekon­struk­ce a snad­něj­ší zís­ká­ní lev­něj­ší­ho úvě­ru na rekon­struk­ci. Schva­lo­vá­ní rekon­struk­cí se pro­vá­dí pod­le daných stanov.
  • Čes­ké prá­vo umož­ňu­je druž­stvům vylou­če­ní pro­ble­ma­tic­kých spo­lubyd­lí­cích. Druž­stvo (jako vlast­ník) může druž­stev­ní­kům ome­zit či zaká­zat uza­ví­rat pod­ná­jem­ní smlou­vy, čímž lze ovliv­nit, kdo bude v domě bydlet.

družstevní byt výhody šárka sabová realitní agent praha

Společenství vlastníků jednotek

Spo­le­čen­ství vlast­ní­ků jed­no­tek (SVJ) má své sta­no­vy a orgá­ny (shro­máž­dě­ní, výbor). SVJ vzni­ká pod­le záko­na v kaž­dém domě, kte­rý zahr­nu­je nejmé­ně pět bytů, z nichž mini­mál­ně tři jsou vlast­nic­tvím tří růz­ných vlastníků.

Výhody osobního vlastnictví

Osob­ní vlast­nic­tví je lep­ší vari­an­ta, pokud chce­te mít při vyu­ží­vá­ní bytu vol­né ruce.

  • Vlast­nic­ké prá­vo je zazna­me­ná­no v katastru nemovitostí.
  • Bytem může­te ručit, může­te jej kou­pit na hypo­té­ku a také jej zasta­vit ve pro­spěch banky.
  • Nemá­te žád­né ome­ze­ní, co se pro­nájmu bytu týče.
  • Pokud jste byt kou­pi­li jako inves­ti­ci, může­te jej (na roz­díl od druž­stev­ní­ho bytu) ode­pi­so­vat, a tím si sní­žit daňo­vý základ pro daň z příjmu.

osobní vlastnictví bytu výhody realitní makléř praha šárka sabová

Výsledek?

Je dob­ré důklad­ně zvá­žit, kte­rá vari­an­ta (a kte­ré výho­dy) jsou pro vás lep­ší. Záro­veň je dob­ré brát zře­tel i na nevý­ho­dy, kte­ré jed­not­li­vé vari­an­ty skrý­va­jí. Nejste si jis­ti, co je to pra­vé pro vás? Chce­te se prv­ní důklad­ně zori­en­to­vat v obou vari­an­tách? Gra­tu­lu­ji, skvě­lá vol­ba! Domluv­me si kon­zul­ta­ci, ráda vás nave­du správ­ným směrem!