Prodej nemovitosti formou aukce

Poptávka po nemovitostech stále roste. Je tedy pravděpodobné, že o vaši nemovitost bude mít zájem více lidí. Co takto prodat vaši nemovitost v realitní aukci a zajistit si tak nejlepší možnou cenu i podmínky podle vašich přání?

Jak prodej nemovitosti formou soutěže vypadá?
  • Pří­pra­va a propagace
    Nezbyt­nou sou­čás­tí pro­de­je for­mou auk­ce je pří­pra­va. Doko­na­lý dekor vaší nemo­vi­tos­ti, pro­fe­si­o­nál­ní foto­gra­fie, 3D prohlídka…možností, jak zaujmout, je mno­ho. Pro­pa­ga­ce je pak dal­ší nezbyt­ný krok. Je dob­ré vědět, kde je vaše cílo­vá sku­pi­na, a kam tedy pre­zen­ta­ci vaší nemo­vi­tos­ti umístit.
  • Prů­běh aukce
    Zájem­ci o vaši nemo­vi­tost budou vyzvá­ní k před­lo­že­ní nabí­dek. Nej­čas­těj­ším typem auk­ce je auk­ce s taj­nou nabíd­kou ceny. Ten­to způ­sob je nej­spra­ved­li­věj­ší, pro­to­že všich­ni kupu­jí­cí mají stej­né pod­mín­ky a o úspě­chu roz­ho­du­je pou­ze kva­li­ta před­lo­že­né nabídky.
  • Finá­le
    Po ukon­če­ní dosta­ne­te všech­ny nabíd­ky zájem­ců. Vše je tedy pou­ze o vašich pri­o­ri­tách a přá­ní. Roz­ho­du­jí­cí­mi fak­to­ry (kro­mě ceny) bývá i ter­mín pře­dá­ní či rych­lost zapla­ce­ní a převodu.

prodej nemovitosti formou aukce realitní makléř praha šárka sabová

Kolik prodej nemovitosti formou aukce stojí? 

 Stan­dard­ně se jed­ná o 3 – 5 % + DPH. Výše odmě­ny se liší v závis­los­ti na ceně nemo­vi­tos­ti a množ­ství slu­žeb, kte­ré auk­ci dopro­vá­zí. Je jen na vás, jaký balí­ček slu­žeb si zvo­lí­te. Samot­nou výši odmě­ny samo­zřej­mě defi­nu­je­me pře­dem a v prů­bě­hu auk­ce se již nemění.

Proč při aukci nemovitosti spolupracovat s makléřem?

Pomůžu vám od A do Z. Ať už se jed­ná o homesta­ging nebo pro­fe­si­o­nál­ní foto­gra­fie, vždy přes­ně vím, na koho se obrá­tit. Spo­lu­pra­cu­ji pou­ze s nej­spo­leh­li­věj­ší­mi a nej­kva­lit­něj­ší­mi pro­fe­si­o­ná­ly. Posta­rám se také o špič­ko­vou pre­zen­ta­ci a samot­nou pro­pa­ga­ci. Budu vám asis­to­vat s ujas­ně­ním pri­o­rit a násled­ným vyhod­no­ce­ním a výbě­rem nej­lep­ší nabídky.

Pře­mýš­lí­te o pro­de­ji for­mou auk­ce? Chce­te vědět více? Ráda zod­po­vím všech­ny vaše otáz­ky. Už jste o této for­mě pro­de­je roz­hod­nu­ti? Gra­tu­lu­ji! Moc ráda vás budu na ces­tě za úspěš­ným pro­de­jem dopro­vá­zet! Nevá­hej­te mě kontaktovat!

prodej nemovitosti soutěž aukce šárka sabová realitní makléř praha