Prodej nemovitosti a cena zvláštní obliby

Pro­dej vaší nemo­vi­tos­ti je na spad­nu­tí? A zná­te ter­mín “Cena zvlášt­ní obliby”?
Pokud ne, v dneš­ním člán­ku vám o něm povím. Co to je a jak jí lze při pro­de­ji nemo­vi­tos­ti využít?

Cena zvláštní obliby

Někdy se sta­ne, že má kupu­jí­cí k nabí­ze­né nemo­vi­tos­ti spe­ci­ál­ní vztah. Ten­to zájem­ce je pak ocho­ten zapla­tit vyš­ší cenu, než zájem­ci, pro kte­rou je tato nemo­vi­tost jen “dal­ší z mno­ha”, z čehož jde samo­zřej­mě při pro­de­ji vytěžit.

Konkrétní situace

S tím­to pří­pa­dem se na rea­lit­ním trhu setká­vám napří­klad při těch­to příležitostech:

 • Nemo­vi­tost se nachá­zí v loka­li­tě, ve kte­ré zájem­ce vyrůstal.
 • Zájem­ci mají v dané loka­li­tě rodi­če, kte­ré by rádi měli nablízku.
 • Zájem­ci chtě­jí nao­pak dům poblíž svých dětí a vnu­ků.
 • Zájem­ce už v dané loka­li­tě nemo­vi­tos­ti má a chce mít dal­ší poblíž.
 • Nemo­vi­tost se nachá­zí v mís­tě byd­liš­tě zájem­ce a on má k mís­tu cito­vý vztah.
 • Zájem­ce strá­vil v této nemo­vi­tos­ti část živo­ta a nechce mís­to měnit.
 • Jed­ná se o oblí­be­nou loka­li­tu zájem­ce — byd­lí v ní jeho přá­te­lé, neda­le­ko má svá srd­co­vá mís­ta atd…

prodej nemovitosti za vyšší cenu šárka sabová

Jak na to

Nej­lep­ší for­mou, jak tyto poten­ci­ál­ní kup­ce oslo­vit, je lokál­ní inzer­ce a pří­mé oslovení.

Jaké máte možnosti?

 • Pobav­te se s lid­mi z oko­lí. Oslov­te sou­se­dy a známé.
 • Vytisk­ně­te si krás­né letá­ky či inzert­ní plach­tu a vyu­žij­te všech dostup­ných míst.
 • Umís­tě­te inze­rát do lokál­ních supermarketů.
 • Pozvě­te míst­ní na den ote­vře­ných dve­ří.
Ideální forma prodeje

V tom­to pří­pa­dě je ide­ál­ní for­mou rea­lit­ní auk­ce. Z mé zku­še­nos­ti už totiž vím, že s cenou zvlášt­ní obli­by se nej­čas­tě­ji setká­vám prá­vě u toho­to způ­so­bu prodeje.

Tito lidé jsou totiž za danou nemo­vi­tost oprav­du ochot­ni zapla­tit výraz­ně vyš­ší cenu a vaše šan­ce na úspěš­ný pro­dej se tím rapid­ně zvy­šu­je. Nej­čas­těj­ším typem je auk­ce s taj­nou nabíd­kou ceny, kte­rá všem zájem­cům zaru­ču­je stej­né pod­mín­ky. Na vás je pak už jen vybrat tu nabíd­ku, kte­rá se vám bude líbit nejvíce.


Chce­te pro­dat nemo­vi­tost a zají­ma­jí vás vaše mož­nos­ti? Zau­jal vás pro­dej for­mou rea­lit­ní auk­ce? Jak to celé pro­bí­há vám povím tady.

Ráda vám pomůžu s pří­pra­vou vaší nemo­vi­tos­ti, posta­rám se o orga­ni­za­ci celé auk­ce a pokud bude­te chtít, může­te se na mě samo­zřej­mě obrá­tit také s celým pro­dej­ním pro­ce­sem. Jsem tu, sta­čí se ozvat!

prodej nemovitosti za vyšší cenu šárka sabová

Datum vydání

12.10.2023

Kategorie