Prodej bytu přes RK vs svépomocí — trvá to stejně?

Pře­mýš­lí­te nad tím, jak dlou­ho trvá pro­dej nemo­vi­tos­ti své­po­mo­cí? A kolik času zabe­re pro­dej přes rea­lit­ní kan­ce­lář? Nejen v době stag­nu­jí­cí eko­no­mi­ky dob­rá otáz­ka. Jak to tedy je?

Zkušenosti vs úspora

“Pokud nemo­vi­tost pro­dá­me sami, ušet­ří­me za pro­vi­zi”. Tím­to způ­so­bem uva­žu­je spous­ta lidí a já to cel­kem chá­pu. Pro­vi­ze se může zdát na prv­ní pohled vyso­ká. Je dob­ré si ale říct, že pokud nemá­te s pro­de­jem nemo­vi­tos­tí zku­še­nos­ti, v prvé řadě za samo­stat­nost zapla­tí­te časem. Tako­vý pro­dej se totiž může pro­táh­nout i na jeden rok. Někdy lidé ze zou­fal­ství nad dlou­hým pro­ce­sem pře­chá­zí na dal­ší krok — jdou dolů s cenou. Je to ale nutné?

Největší brzdy prodeje
Ne/zkušenosti

Pokud nemá­te zku­še­nos­ti, neví­te, co, kdy a jak při pro­dej­ním pro­ce­su udě­lat. Je tedy prav­dě­po­dob­né, že bude­te postup­ně nará­žet na nové a nové situ­a­ce, kte­ré bude tře­ba řešit. Jak je řešit se bude­te učit za běhu a bohu­žel ne vždy na prv­ní pokus úspěš­ně. Ne vše také vyře­ší­te bez práv­ní (nebo jinak odbor­né) pomo­ci. K tomu se vážou schůz­ky, čas a opět peníze.

Jak dlouho trvá prodej nemovitosti svépomocí šárka sabová

Vyjednávání

Pokud se sna­ží­te vyjed­ná­vat a neví­te, jak na to, může­te při­jít o čas i o poten­ci­ál­ní­ho kup­ce. Může­te ztrá­cet čas jed­ná­ním s kup­cem, kte­rý není v závě­ru scho­pen nemo­vi­tost zapla­tit (pro­to­že si ho neu­mí­te pro­vě­řit), nebo nao­pak odmít­nout jiné­ho kup­ce, kte­rý by po chvil­ce pro­fe­si­o­nál­ní­ho vyjed­ná­vá­ní na vaši cenu kývl. Pro­dej se tak opět odkládá.

Špatně nastavená cena

Pokud cenu urču­je­te na zákla­dě svých emo­cí (a cito­vé­mu vzta­hu k nemo­vi­tos­ti) nebo po rych­lém pohle­du na “kon­ku­renč­ní” inze­rá­ty, může­te opět šláp­nout ved­le. Správ­ná pro­dej­ní cena se urču­je na zákla­dě mno­ha fak­to­rů. Jen díky jejich zna­los­tem doká­že­te nemo­vi­tost nabíd­nout tak, aby se dob­ře a rych­le pro­da­la. V opač­ném pří­pa­dě se z nemo­vi­tos­ti stá­vá ležák, kte­rý v zájem­cích budí pode­zře­ní, že je s nemo­vi­tos­tí něco špatně.

Úvěry

Někdy potře­bu­jí zájem­ci o nemo­vi­tost zažá­dat o úvěr. Pokud to budou dělat sami, může­te na výsle­dek čekat dlou­ho a přes­to nemu­sí být klad­ný. Vy tak opět ztrá­cí­te čas. Nao­pak rea­lit­ní mak­léř vašim zájem­cům doká­že s celou zále­ži­tos­tí pomo­ci a posta­rat se o to, aby byl prů­běh hlad­ký a tím pádem i rychlý.

Jak dlouho trvá prodej nemovitosti svépomocí šárka sabová

Dokumenty a smlouvy

Tady pla­tí to, co už jsem říka­la. Občas až v prů­bě­hu pro­de­je lidé zjiš­ťu­jí, jaké doku­men­ty a smlou­vy při pro­de­ji potře­bu­jí. A řek­ně­me si naro­vi­nu, není jich málo. Pokud si neu­mí­te smlou­vy a doku­men­ty nachys­tat a ve správ­ném pořa­dí doru­čit tam, kam je potře­ba, může­te dělat nechtě­né chy­by a dané  úřa­dy vám budou doku­men­ty vra­cet. Nemu­sím asi říkat, že úřed­ní­ci vět­ši­nou pří­liš nespěchají.

Verdikt?

Se zku­še­ným rea­lit­ním mak­lé­řem se nemu­sí­te téměř o nic sta­rat. Ví totiž, jaké kro­ky a kdy dělat, ví, kde inze­ro­vat, jak nemo­vi­tost odpre­zen­to­vat i jak pro­vě­řit kupu­jí­cí­ho. Doká­že pomo­ci s hypo­té­kou a finan­co­vá­ním, ví, kte­ré doku­men­ty jsou potře­ba. Ví přes­ně, kte­ré lidi oslo­vit a jak smlou­vy připravit.


Prodej se zku­še­ným rea­lit­ním mak­lé­řem vám v závě­ru ušet­ří nejen čas, ale navzdo­ry pro­vi­zi také peníze.
Zají­má vás více? Pře­čtě­te si člán­ky o pro­de­ji na mém blogu.
Jste roz­hod­nu­ti vlo­žit pro­dej vaší nemo­vi­tos­ti do zku­še­ných rukou? Od toho jsem tu. Napiš­te mi a může­me začít!

Datum vydání

19.10.2023

Klíčová slova