Čas­to se u kli­en­tů setká­vám s otáz­kou, zda byt pro­na­jí­mat zaří­ze­ný či prázd­ný. Co je lep­ší? Jaká jsou pro a pro­ti? 

Odpo­věď asi není jed­no­znač­ná, ale pojď­me se na toto téma podí­vat z blízka.


Zařízený byt

 

Krátkodobý pronájem

Máte v plá­nu pro­na­jí­mat byt spí­še krát­ko­do­bě? Pak je patr­ně lep­ší vari­an­ta zařízená. 

Airbnb či byt na Boo­kin­gu je už něko­lik posled­ních let oblí­be­nou vari­an­tou dal­ší­ho zdro­je pří­jmu. Trou­fám si říct, že čím více do kva­lit­ní­ho vyba­ve­ní inves­tu­je­te, tím lépe může­te byt pro­najmout, obzvlášť pokud míří­te na movi­těj­ší klientelu.

  • Samo­zřej­mě se nemu­sí jed­nat o zaru­če­né pení­ze. Někdy je sezo­na sil­něj­ší, jin­dy slab­ší. Krát­ko­do­bý pro­ná­jem také vyža­du­je vaši časo­vou investici. 
  • Byt je tře­ba pra­vi­del­ně uklí­zet, plně udr­žo­vat, kon­t­ro­lo­vat, zda nic nechy­bí a odpo­ví­dat na pří­pad­né dota­zy a poža­dav­ky návštěvníků. 
  • Je taky potře­ba počí­tat s tím, že ne kaž­dý kli­ent je pořád­ku­mi­lov­ný a klid­ný. S tím pak mohou sou­vi­set stíž­nos­ti ostat­ních nájemníků.

Kolem a kolem, pokud doká­že­te byt dob­ře odpre­zen­to­vat a také udr­žo­vat, může se krát­ko­do­bý pro­ná­jem pěk­ně vyba­ve­né­ho bytu vyplatit.

pronájem bytu zařízený nezařízený šárka sabová realitní makléř

Dlouhodobý pronájem

V tom­to pří­pa­dě zále­ží, kdo je vaše cílo­vá sku­pi­na a kolik peněz chce­te do bytu inves­to­vat. “Oby­čej­něj­ší” výba­va nemu­sí vyho­vo­vat a pro něko­ho může být pře­káž­kou. Něko­mu může nao­pak vyho­vo­vat. U vět­ších inves­tic je tře­ba k nájmu při­po­čí­tat zase opo­tře­be­ní, ke kte­ré­mu dochá­zí i teh­dy, kdy se nájem­ci o byt starají.

Obvykle vidím tyto varianty:

  • Stu­du­jí­cí, kte­rým z eko­no­mic­kých důvo­dů vyho­vu­je (i oby­čej­ně) zaří­ze­ný byt. Je potře­ba počí­tat s prázd­ni­na­mi, na kte­ré někte­ří byty čas­to pouš­tí. Prá­vě pro­ná­jem stu­den­tům bývá ale čas­to vel­mi výhod­ný skrz nená­roč­nost na vyba­ve­ní a ceny za osobu/pokoj, kte­rá v závě­ru udě­lá vět­ší část­ku, než kom­plet­ní pro­ná­jem bytu.
  • Mla­dé rodi­ny, kte­ré chtě­jí zaří­ze­ný byt tak­též z eko­no­mic­kých důvo­dů (a kte­ré jsou vděč­né za vlast­ní prostor).
  • Star­to­va­cí byty pro mla­dé lidi, kte­ří berou zaří­ze­ný byt jako pře­chod­né byd­liš­tě před poří­ze­ním vlastního.
  • Pra­cov­ně vytí­že­ní lidé, kte­ří čas­to vyjíž­dě­jí mimo měs­to a hle­da­jí pou­ze základ­nu a mís­to, kde si mohou usklad­nit věci (tyto pro­ná­jmy jsou čas­to bezproblémové).

Pozor dej­te jen u pro­nájmu cizin­cům, pro­to­že pod­mín­ky se mír­ně liší.

pronájem vybavený nebo nevybavený byt šárka sabová realitní makléř

Nezařízený byt

 

Krátkodobý pronájem

Pro­na­jí­mat krát­ko­do­bě neza­ří­ze­ný byt nepat­ří mezi úspěš­né stra­te­gie. Pokud nájem­ce hle­dá stře­chu nad hla­vou pře­chod­ně, vět­ši­nou se nechce sta­rat o vyba­ve­ní a to základ­ní (led­ni­ce, prač­ka) vět­ši­nou sta­čit nebude.

Dlouhodobý pronájem

Tato vari­an­ta pat­ří mezi oblí­be­né. Plu­sem může být (ale není to pra­vi­dlem), pokud k bytu nabíd­ne­te ale­spoň nej­zá­klad­něj­ší výba­vu (led­ni­ce, spo­rák, trouba…).

Nájem­cům se pak líbí:

  • nemu­sí řešit svůj náby­tek a zba­vo­vat se ho
  • mohou si byt zaří­dit k obra­zu svému
  • nemu­sí řešit pří­pad­ná poško­ze­ní a opotřebení

Tato vari­an­ta je oblí­be­ná i pro pro­na­jí­ma­te­le. Odpa­dá mu totiž sta­rost s vyba­ve­ním, záva­da­mi i s řeše­ním pří­pad­ných škod. Snad­něj­ší je také řeše­ní pře­dá­va­cí­ho pro­to­ko­lu, kte­rý je díky absen­ci vyba­ve­ní kratší.


Víte, co vše je u pro­nájmu tře­ba řešit? Jak byt pro­najmout co nej­lé­pe? A co daně?

Pokud bys­te rádi našli ide­ál­ní zájem­ce, aniž bys­te se o celý pro­ces muse­li sta­rat, ozvě­te se mi. Svým kli­en­tům pomá­hám (kro­mě pro­de­je nemo­vi­tos­tí) řešit také dlou­ho­do­bé pronájmy!