Žádost o hypotéku — co musíte splňovat?

Od 1.dubna 2022 se měnily podmínky, na základě kterých mohou banky poskytnout žadateli úvěr. Jaká jsou nová nařízení ČNB a co to znamená pro vás?

LTV (Loan to Value)

“Loan to Value” je pro­cen­tu­ál­ní uka­za­tel, kte­rý uka­zu­je objem poskyt­nu­té­ho úvě­ru vůči hod­no­tě nemo­vi­tos­ti (či nemo­vi­tos­tí) zajiš­ťu­jí­cích úvěr.

Co to znamená?

V pra­xi napří­klad toto:

 • Kli­ent vlast­ní nemo­vi­tost v hod­no­tě 5 mili­o­nů Kč. Na tu má zástav­ní prá­vo, díky kte­ré dostal hypo­té­ku ve výši 4 mili­o­ny Kč. Objem hypo­té­ky v této výši (4 mili­o­ny Kč) před­sta­vu­je tedy 80 % z hod­no­ty nemo­vi­tos­ti (kte­rá činí 5 mili­o­nů Kč). LTV je v tom­to pří­pa­dě tedy 80 %

Důle­ži­té je taky roz­li­šo­vat mezi LTV a LTC (Loan to Cost), kte­ré se čas­to pletou.

Dal­ší příklad?

 • Pokud napří­klad rodi­na kli­en­ta vlast­ní dal­ší nemo­vi­tost v hod­no­tě 3 mili­o­nů Kč, kte­rou jsou ochot­ni pou­žít pro dojiš­tě­ní jeho hypo­té­ky, není pak tře­ba mít zby­lých 20 % vlast­ních zdrojů. 
 • Ten­to kli­ent tak může spo­čí­tat maxi­mál­ní výši své hypo­té­ky jakož­to pro­cen­to souč­tu hod­not těch­to dvou nemo­vi­tos­tí (cel­kem tedy 8 mili­o­nů Kč). To zna­me­ná, že 80 % z 8 mili­o­nů Kč je 6,4 mili­o­nů Kč. Poři­zo­va­cí cena jeho vysně­né nemo­vi­tos­ti (5 mili­o­nů Kč) je tedy niž­ší, než jeho maxi­mál­ní výše hypo­té­ky (6,4 mili­o­nů Kč) pro 80% LTV. Díky tomu může ten­to kli­ent bez potí­ží zafi­nan­co­vat celou kup­ní cenu hypo­té­kou a to i bez nut­nos­ti vlast­ních zdrojů.
 • V tom­to pří­pa­dě bude LTC 100 % (netře­ba vlast­ních zdro­jů). LTV bude 62,5% (5 mili­o­nů Kč. kup­ní ceny nové nemo­vi­tos­ti vs 8 mili­o­nů. Kč v hod­no­tě obou zasta­vo­va­ných nemovitostech). 
  Pokud je toto váš pří­pad, gra­tu­lu­ji. Jed­ná se o nej­pří­jem­něj­ší řeše­ní, jak se dočkat vlast­ní­ho byd­le­ní i v pří­pa­dě, že nemá­te ve vlast­ních zdro­jích našet­ře­no oněch poža­do­va­ných 10 % či 20 %.

hypotéka jaké podmínky musíte splňovat

DTI (Debt to Income)

Uka­za­tel “Debt to Inco­me” nám udá­vá a ome­zu­je maxi­mál­ní výši úvě­ru, kte­rý má daný kli­ent (či domác­nost) jako náso­bek své­ho běž­né­ho roč­ní­ho příjmu.

Pří­klad z praxe?

 • DTI ve výši 8,5 nám říká, že sou­čet všech úvě­rů kli­en­ta nesmí pře­sáh­nout 8,5 náso­bek jeho čis­té­ho roč­ní­ho pří­jmu. Pokud je kli­ent zaměst­nán a v čis­té mzdě si vydě­lá 48 tisíc Kč, pak jeho úvěr nesmí být vět­ší než jeho roč­ní pří­jem vyná­so­be­ný DTI. Tedy (48.000 Kč x 12 měsí­ců = 576.000) x 8,5. Kli­ent tedy může dostat úvěr ve výši 4.896.000 mil. Kč.

DSTI (Debt Ser­vi­ce to Income)
Tzv. obslu­ha dluhu.

O co se jedná?

 • Pokud kli­ent splá­cí nej­čas­těj­ším, tedy anu­it­ním způ­so­bem s fix­ní úro­ko­vou saz­bou, má jis­tou výši pra­vi­del­né měsíč­ní splát­ky, kte­rá se nemě­ní. Tato splát­ka je pře­dem daná a nesmí být vyš­ší než sta­no­ve­né pro­cen­to z cel­ko­vé­ho měsíč­ní­ho pří­jmu klienta.
 • Ten­to para­me­tr bývá nej­čas­tě­ji pro­ble­ma­tic­ký, pro­to­že na jeho výši má vliv výše úro­ko­vé saz­by, za kte­rou kli­ent jeho hypo­té­ku dostal. Čím vyš­ší úro­ko­vá saz­ba, tím vyš­ší splát­ka. Tím více ome­zu­jí­cí je pak povin­nost brát v úva­hu 45 % (respek­ti­ve 50 %) DSTI. 

A pří­klad?

 • Kli­en­tův pří­jem je 40 tis. Kč a je mlad­ší než 36 let. 
  Musí respek­to­vat 50 % DSTI. V dří­věj­ší době, kdy se saz­by hypo­ték běž­ně pohy­bo­va­ly oko­lo 2 % p.a., kli­ent dosá­hl na hypo­té­ku v obje­mu cca 5 mil. Kč a to se splat­nos­tí 30 let. 
  Dnes, kdy se saz­by běž­ně pohy­bu­jí kolem 6 % p.a., tak stej­ný kli­ent díky této pod­mín­ce dosáh­ne na hypo­té­ku v cel­ko­vé část­ce cca 3,3 mil. Kč. 

Při dneš­ních cenách nemo­vi­tos­tí je pak ten­to fak­tor oprav­du problémem.

Rádi bys­te kou­pi­li nemo­vi­tost a pře­mýš­lí­te, zda je hypo­té­ka vhod­ným a dosa­ži­tel­ným řeše­ním? Ozvě­te se mi, ráda vás spo­jím s jed­ním z mých ově­ře­ných hypo­teč­ních specialistů!

 

Datum vydání

29.9.2022