Vývoj cen nemovitostí na podzim 2022

100% jistotu v předpovědích, jak se budou ceny nemovitostí na podzim vyvíjet, určitě nehledejte. Pojďme se ale ale dnes podívat na jisté faktory, které mohou ceny nemovitostí ovlivnit.

Které faktory tlačí na růst cen?
  • Neo­cho­ta sni­žo­vat cenu

Maji­te­lé v sou­čas­né době pře­mýš­le­jí jinak. Nechtě­jí k náku­pu lákat sní­že­nou cenou. Nemo­vi­tost zkrát­ka chtě­jí pro­dat za plnou poža­do­va­nou cenu. V pří­pa­dě neú­spě­chu při pro­de­ji pak nemo­vi­tost radě­ji necha­jí k pro­nájmu a vyčká­va­jí. Vzhle­dem k aktu­ál­ní situ­a­ci je toto smýš­le­ní pochopitelné. 

  • Infla­ce

Dal­ší neza­ne­dba­tel­ný fak­tor. Lidé se obá­va­jí zne­hod­no­ce­ní svých finan­cí a hle­da­jí pro­to vhod­né inves­tič­ní mož­nos­ti. Nemo­vi­tos­ti pat­ří dlou­ho­do­bě k jed­né z nich. 

Které faktory by mohly cenu nemovitostí snižovat?
  • Vyso­ké úro­ko­vé sazby

Úro­ko­vé saz­by hypo­ték vyle­tě­ly rych­le­ji, než bychom oče­ká­va­li. Z původ­ních 2 % teď běž­ně vidí­me saz­by oko­lo 6 %. Díky tomu si už hypo­té­ku nemů­že dovo­lit tolik lidí a zájem o ně je snížený.

  • Nejis­tá doba

Covid, vál­ka na Ukra­ji­ně, infla­ce i stou­pa­jí­cí ceny ener­gií i úro­ko­vých sazeb hypo­ték vše­o­bec­né poho­dě pří­liš nena­hrá­va­jí. Lidé jsou na finan­ce vel­mi opa­tr­ní a své inves­ti­ce si dob­ře roz­mýš­lí. Vel­ké pro­cen­to lidí záro­veň oče­ká­vá, že rekord­ní ceny nemo­vi­tos­tí budou kle­sat a vyčkávají.

vývoj cen nemovitostí šárka sabová realitní makléř praha

Praha a Brno

Spe­ci­fic­ká je pak situ­a­ce v a oko­lo našich nej­vět­ších měst. V pří­pa­dě cen nemo­vi­tos­tí se čím dál tím víc hovo­ří o ceno­vém stro­pu. Ceny dosáh­ly maxi­ma a oče­ká­vá se stag­na­ce. Ceny nemo­vi­tos­tí v nej­po­pu­lár­něj­ších loka­cích (V pří­pa­dě Pra­hy mlu­ví­me o Malé Stra­ně, Starém/ Nové Měs­tě, Let­né, Dej­vi­cích, Vino­hra­dech, Hanspaul­ce, Smí­cho­vě nebo Kar­lí­ně, v Brně pak o Žabo­vřes­kách, Krá­lo­vě poli nebo samot­ném cen­t­ru) jsou ale sta­bil­ní. V jiných loka­cích se mlu­ví o poten­ci­ál­ním pokle­su cen. Vychá­zet se dá z těch­to faktů:

  • Ceny by moh­ly začít kle­sat, pokud by zůstá­va­ly vyso­ké úro­ko­vé saz­by hypo­ték. Tím by se prav­dě­po­dob­ně udr­žel niž­ší zájem o hypo­té­ky, potaž­mo kou­pě nemovitostí.
  • Finanč­ní situ­a­ce někte­rých lidí se může dostat do stá­dia, kdy nebu­dou schop­ni hypo­té­ku splá­cet a budou tedy nuce­ni nemo­vi­tost pro­dat. Tím se může zvý­šit nabíd­ka na trhu, kte­rá může ceny nemo­vi­tos­tí opět ovlivnit.

Na dru­hé stra­ně pak sto­jí tyto fakta:

  • Ceny sta­veb­ních mate­ri­á­lů výraz­ně stouply a deve­lo­pe­ři tedy nema­jí důvod sni­žo­vat ceny nemovitostí.
  • Inves­ti­ce do nemo­vi­tos­ti je stá­le jed­na z nej­ob­lí­be­něj­ších. Lidé, kte­ří tuto mož­nost mají, tak mohou poměr­ně bez­peč­ným způ­so­bem brá­nit své finan­ce před inflací.
Ceny bytů

Co se ceno­vé sta­bi­li­ty týče, nejmé­ně ohro­že­ny jsou luxus­ní inves­tič­ní byty v oblí­be­ných loka­li­tách. Více cit­li­vé na změ­ny trhu jsou pak byty pro niž­ší a střed­ní pří­jmo­vou sku­pi­nu lidí. Sem může­me zahr­nout dvou a tří poko­jo­vé byty na síd­liš­tích (oče­ká­va­ný pokles 2 – 4 %) a cih­lo­vé domy v méně popu­lár­ních loka­li­tách (0 – 3%).

Rodinné domy

Zde je napros­to zásad­ní loka­li­ta a taky stav nemo­vi­tos­ti. Pře­de­vším u vel­kých a méně kva­lit­ních nemo­vi­tos­tí se dá oče­ká­vat ceno­vá stag­na­ce či vel­mi mír­ný pokles cen (0 – 3 %)

Rekreační nemovitosti

Vli­vem Covi­du se opět zvý­šil zájem o dovo­le­né v tuzem­sku a zvý­ši­la se také poptáv­ka po rekre­ač­ních objek­tech. Apartmá­ny a nemo­vi­tos­ti na horách si cenu drží a oče­ká­vá­me stag­na­ci. V sou­čas­né situ­a­ci, kdy ces­to­vá­ní mimo Čes­kou repub­li­ku opět není pro­blém, se zájem o cha­lu­py a star­ší rekre­ač­ních objek­ty opět sní­žil a dá se tak oče­ká­vat mír­ný pokles cen.

Stavební pozemky

Dal­ší vel­mi oblí­be­ná inves­ti­ce. Lidé pozem­ky drží, což dlou­ho­do­bě způ­so­bu­je jejich nedo­sta­tek. Díky tomu jejich cena nekle­sá, nao­pak se dá opět oče­ká­vat mír­ný ceno­vý nárůst.

Jak se bude situ­a­ce vyví­jet v reá­lu zále­ží ale vždy na mno­ha fak­to­rech. Pře­mýš­lí­te o kou­pi či pro­de­ji nemo­vi­tos­ti a rádi bys­te se prv­ní pora­di­li? Nevá­hej­te mi kdy­ko­liv napsat, jsem tu pro vás!

Datum vydání

15.9.2022