Spolupráce s realitním makléřem — koho opravdu zastupuje?

“Má cenu s mak­lé­řem spo­lu­pra­co­vat? Bude pra­co­vat ve pro­spěch můj nebo dru­hé stra­ny? Koho mak­léř vlast­ně oprav­du zastupuje?”

Otáz­ka, nad kte­rý­mi si občas lidé lámou hla­vu. Jak to tedy je a na co si dát radě­ji pozor?

Není makléř jako makléř

Jako v kaž­dém obo­ru, je i tady mak­léř a mak­léř. A byť by se to moh­lo zdát jas­né, není to to stejné. 

 • Jeden mak­léř se bude tvá­řit, že jed­no­znač­ně zastu­pu­je pro­dá­va­jí­cí­ho, ale pro­vi­zi si bez pro­blé­mu vez­me od kupujícího.
 • Dru­hý mak­léř vám poví, že pře­ce zastu­pu­je oba.
 • Tře­tí­mu je to jed­no, pro­to­že chce hlav­ně pro­vi­zi. Odkud při­jde? To už neřeší.
 • A pak je tu ten čtvr­tý. Ten, kte­rý zastu­pu­je pou­ze jed­nu stranu.

Se kte­rým si tedy plác­nout, chce­te-li dojít do cíle úspěšně?

Vybírejte dobře kvalitní makléř je základ

Fak­ta jsou jas­ná oprav­du kva­lit­ní mak­léř vždy zastu­pu­je pou­ze jed­nu stra­nu. Tedy tu, kte­rá mu za jeho služ­by pla­tí. Podá­vat stej­ný výkon pro obě stra­ny zkrát­ka nejde.

Kva­lit­ní mak­léř v sou­la­du s dodr­žo­vá­ním záko­na totiž:

 • vyjed­ná pro své­ho (jed­no­ho) kli­en­ta ty nej­lep­ší mož­né pod­mín­ky i cenu,
 • cho­vá se k obě­ma stra­nám napros­to korektně,
 • vždy dru­hou stra­nu infor­mu­je o svém zastu­pi­tel­ství kli­en­ta a respek­tu­je jeho zástupce,
 • dělá vše pro to, aby trans­ak­ce byla usku­teč­ně­na v co nej­krat­ším čase a ke spo­ko­je­nos­ti své­ho kli­en­ta (aniž by byla dru­há stra­na poškozena).

koho zastupuje realitní makléř šárka sabová

Makléř duální

Jak už název vypo­ví­dá, jed­ná se o mak­lé­ře, kte­rý nemá pro­blém se zastu­po­vá­ním obou stran. Z logi­ky věci toto ale fun­go­vat nemů­že. Proč?

 • pro­dá­va­jí­cí chce pro­dat za co nej­vyš­ší cenu
 • kupu­jí­cí chce kou­pit za co nej­niž­ší cenu
 • ide­ál­ní pod­mín­ky trans­ak­ce pro obě stra­ny mohou být dia­me­t­rál­ně odlišné

Pro­blém už jste asi vycí­ti­li. Jed­ná se o jas­ný kon­flikt zájmů. A výsled­kem je čas­to (nejen ceno­vý) kom­pro­mis, což zkrát­ka jako kli­ent nechcete.

V někte­rých zemí je už ten­to způ­sob mak­léř­ství zaká­zán (jakož­to nee­tic­ká obchod­ní praktika).

Transakční makléř

Tito mak­lé­ři neza­stu­pu­jí niko­ho. Zní to zvláštně? 

 • Prin­ci­pem je co nej­rych­le­ji spo­jit pro­dá­va­jí­cí­ho a kupu­jí­cí­ho, uzavřít obchod a zka­sí­ro­vat provizi. 
 • Rady ohled­ně dob­ré­ho náku­pu či pro­de­je, ceny nebo pod­mí­nek roz­hod­ně nečekejte. 

Vlast­ně neče­kej­te žád­ný kva­lit­ní ser­vis. Pri­már­ní je pro ně totiž vždy ta nej­snaz­ší ces­ta. A ta roz­hod­ně nemu­sí být (a obvykle ani nebý­vá) ta nejlepší.

S tím­to typem mak­lé­řů se může­te na čes­kém trhu setkat čas­to. Jako nápo­vě­du zkus­te při nava­zo­vá­ní spo­lu­prá­ce pou­žít tyto otázky.

koho zastupuje realitní makléř šárka sabová

Zástup jedné strany s provizí od protistrany

Mak­léř, kte­rý zastu­pu­je vás, ale pro­vi­zi si účtu­je od pro­tistra­ny. Nezní vám to tro­chu pode­zře­le? Proč by mak­léř dával všech­ny svo­je zku­še­nos­ti, ener­gii, čas a pení­ze do kli­en­ta, pokud by měl pro­vi­zi dostat od pro­tistra­ny? Ano, je to zkrát­ka čis­tě obchod­ní trik. Na prv­ní dobrou to mož­ná bude znít láka­vě, ale nenech­te se nalákat. 

Nejlepší volba makléře?

Nej­lep­ší vol­bou bude VŽDY ten mak­léř, kte­rý pra­cu­je jen a pou­ze pro vás. 

Někte­ří mak­lé­ři si své pochyb­né služ­by doká­ží vel­mi dob­ře obhá­jit, pro­to je dob­ré být infor­mo­va­ný. A fak­tem je, že zdar­ma pro vás nikdo kva­lit­ně pra­co­vat nebu­de. Ušet­řit na pro­vi­zi nebo kýv­nout na spo­lu­prá­ci duál­ní­mu mak­lé­ři bude vždy zna­me­nat nut­nost sle­vit ze svých poža­dav­ků a před­stav. A to by byla škoda!

Je pro vás prodej nemovitosti aktuální téma? Ozvěte se mi, ráda vám vysvětlím, jakým způsobem pracuji já. 

Povím vám, co vše za svou pro­vi­zi může­te oče­ká­vat a proč volím ces­ty, jaké volím. Spo­ko­je­nost kli­en­ta je pro mě totiž vždy na prv­ním mís­tě. Budu se těšit!