Prodej nemovitosti — jak dlouho obvykle trvá?

Čas­to se mě zná­mí pta­jí, jak dlou­ho tako­vý pro­dej nemo­vi­tos­ti trvá. Odpo­věď není jed­no­znač­ná. Pro­dej totiž trvá měsíc, někdy dva a někdy může trvat klid­ně roky. To jste ale asi sly­šet nechtě­li, že? 🙂
Pojď­me se tedy podí­vat na fak­to­ry, kte­ré rych­lost pro­de­je ovliv­ňu­jí, více zblízka.

Tři fáze prodeje

Samot­ný pro­dej nemo­vi­tos­ti se dá roz­dě­lit do těch­to tří základ­ních fází:

 • Hle­dá­me kupce

Úspěš­nost v této fázi samo­zřej­mě zále­ží na mno­ha fak­to­rech, o kte­rých se bude­me bavit dál. Vel­kou prá­ci tady dělá správ­ná pří­pra­va a akč­ní plán. Ta stej­ná věc je mimo­cho­dem u pro­de­je své­po­mo­cí vel­mi pod­ce­ňo­va­ná. Jak o kup­ce nepři­jít si pře­čtě­te tady.

 • Pří­pra­va kup­ní smlouvy

Pokud se u náku­pu řeší také hypo­té­ka, může tato fáze trvat zhru­ba tři týd­ny až dva měsí­ce. Vždy zále­ží na slo­ži­tos­ti dané­ho pří­pa­du. Samot­ná pří­pra­va kup­ní smlou­vy už je pak poměr­ně rych­lá. Oče­ká­vej­te odha­dem jeden týden a čas navíc na vyří­ze­ní pří­pad­ných připomínek.

 • Pře­vod v katastru nemovitostí

Sou­čás­tí je ochran­ná dva­ce­ti­den­ní lhů­ta a tuto fázi nemů­že­me ovliv­nit. Pře­vod na katastru nemo­vi­tos­tí trvá kolem 25 dnů. Poslé­ze už může pře­jít k pře­dáv­ce nemovitosti

Jak dlouho trvá prodej nemovitosti šárka sabová realitní makléř

Pět věcí, které ovlivňující dobu prodeje
Cena

Prv­ní mís­to zabí­rá cena nemovitosti. 

Moh­li bychom asi říct, že niž­ší cena = rych­lej­ší pro­dej a vyš­ší cena = poma­lej­ší pro­dej. Exis­tu­jí ale i výjimky.

 • Vždy je důle­ži­té říct si, kolik času na pro­dej máte, zda vás poma­lej­ší pro­dej v něčem ohrožuje.
 • Cenu nemo­vi­tos­ti neu­r­čuj­te nikdy náhod­ně (ani rych­lým pohle­dem do rea­lit­ní­ho časopisu). 

Jak určit cenu nemo­vi­tos­ti už jste si u mě moh­li pře­číst. Pama­tuj­te na to, že správ­ná cena je při pro­de­ji nemo­vi­tos­ti oprav­du zásad­ním faktorem.

Užitná hodnota nemovitosti

Užit­ná hod­no­ta je měřít­ko užit­ku dané nemo­vi­tos­ti pro kupujícího. 

 • Tato hod­no­ta je samo­zřej­mě vel­mi indi­vi­du­ál­ní. Pro něko­ho bude roz­leh­lý byt výhra, zatím­co pro jiné­ho bude před­sta­vo­vat vel­ké výda­je za zby­teč­ně vel­ký prostor. 
 • Užit­ná hod­no­ta má sou­vis­lost s cenou. Pokud cena užit­né hod­no­tě odpo­ví­dat nebu­de, bude pro­dej prav­dě­po­dob­ně neko­neč­ným příběhem.

Vždy je vel­mi důle­ži­té zamys­let se nad cílo­vou sku­pi­nou poten­ci­ál­ních zájem­ců. Této sku­pi­ně je pak důle­ži­té ušít na míru nejen rea­lit­ní inze­rát, ale také mar­ke­tingo­vé aktivity.

Lokalita

Dal­ší vel­mi důle­ži­tý fak­tor. V někte­rých loka­li­tách a oblas­tech máte i při vyš­ší ceně úspěch téměř zaru­čen, jin­de to bude těž­ší prá­ce i při ceně niž­ší. Důle­ži­tá je bez­peč­nost, občan­ská vyba­ve­nost, kva­li­ta živo­ta i poten­ci­ál dané lokality. 

Pokud je vaše nemo­vi­tost v popu­lár­ní loka­li­tě, gra­tu­lu­ji. Pokud ne, nesmut­ně­te. Chá­pu, že nemo­vi­tost máv­nu­tím kou­zel­né­ho prout­ku na lep­ší mís­to nepře­ne­se­te. Kva­lit­ní mak­léř ale doká­že vyu­žít všech svých zku­še­nos­tech a pomů­že vám z vaší loka­li­ty vytě­žit maximum.

Jak dlouho trvá prodej nemovitosti šárka sabová realitní makléř

Propagace nemovitosti a marketing

Pokud bude­te mít úžas­nou nemo­vi­tost v úžas­né loka­li­tě, ale niko­mu ji pořád­ně neu­ká­že­te, zájem­ci se nepo­hr­nou. A nao­pak. Může­te mít prů­měr­nou nemo­vi­tost v prů­měr­né loka­li­tě, ale pokud dáte pro­de­ji a mar­ke­tingu správ­nou péči, může­te pro­dat v pří­jem­né lhů­tě a za pěk­nou cenu. 

Pro­pa­ga­ce a mar­ke­ting je totiž nesmír­ně důle­ži­tou slož­kou pro­dej­ní­ho pro­ce­su a vel­mi dopo­ru­ču­ji nepře­hlí­žet ji. 

Co vše sem spadá?

 • správ­ně a láka­vě napsa­ný inze­rát na správ­ných místech
 • pro­fe­si­o­nál­ní fotky
 • půdo­rys
 • 3D vizu­a­li­za­ce a vir­tu­ál­ní prohlídky
 • homesta­ging
 • pří­pra­va nemo­vi­tos­ti na prohlídky

Potře­bu­je­te zkrát­ka nalá­kat na prv­ní pohled. Inves­ti­ce se v tom­to pří­pa­dě nejen že vypla­tí, ale také vrá­tí! Kva­lit­ní pre­zen­ta­ce vám totiž při­ve­de kva­lit­ní zájem­ce. A to je to, oč tu jde.

Jak dlouho trvá prodej nemovitosti šárka sabová realitní makléř

Kvalitní (či nekvalitní) prodávající

Může­te nemo­vi­tost zpro­pa­go­vat napros­to doko­na­le, pokud ale na pro­hlíd­ce celou pro­pa­ga­ci “zabi­je­te” pří­stu­pem, úspěch se jed­no­du­še nedostaví. 

Pro­hlíd­ka totiž není jen o před­sta­ve­ní nemo­vi­tos­ti. Jde o orga­ni­za­ci, správ­nou komu­ni­ka­ci se zájem­ci, schop­nost odbou­rat poten­ci­ál­ní oba­vy, při­pra­ve­nost, efek­tiv­ní pre­zen­ta­ci na živo, vyjed­ná­va­cí schop­nos­ti… moh­la bych pokra­čo­vat ješ­tě dlouho.
Třeš­nič­kou na dor­tu je samo­zřej­mě dota­že­ní pro­ce­su k úspěš­né­mu uza­vře­ní transakce.

O pro­hlíd­ce vede­né mak­lé­řem vs pro­hlíd­ce s maji­te­lem už jsem psa­la v tom­to článku.

Pokud nako­nec ke spo­lu­prá­ci při­zve­te rea­lit­ní­ho mak­lé­ře, pře­čtě­te si pro jis­to­tu před uza­vře­ním smlou­vy o spo­lu­prá­ci můj před­cho­zí článek.

Chcete si být jisti, že váš příběh o prodeji nemovitosti bude mít šťastný konec? Ozvěte se mi. O nemovitosti svých klient se starám už mnoho let. Ráda se postarám také o úspěšný prodej té vaší!

Datum vydání

4.4.2024

Kategorie

Klíčová slova