Klánovická vila
Tento příběh se začal psát loni v červnu. Majitelem staré neudržované vily v pražských Klánovicích byli dva bratři, kteří nemovitost zdědili. Jeden k ní citový vztah spíše neměl, druhý ano, ale zas neměl k dispozici peníze na vyplacení bratra. Řešení bylo tedy jasné – prodej.

Vila byla ve špat­ném sta­vu a bylo na budou­cím maji­te­li, zda se pus­tí do rekon­struk­ce, nebo si radě­ji posta­ví dům nový. Bez­kon­ku­renč­ní výho­dou byla loka­li­ta. Luxus­ní byd­le­ní upro­střed pří­ro­dy a občan­ská vyba­ve­nost? Přes­ně to jsou Klá­no­vi­ce. K domu pat­řil také vel­ký poze­mek plný vzrost­lých stro­mů. Zkrát­ka pří­le­ži­tost, s jakou se nese­tká­te často.

Spolupráce s realitním makléřem šárka sabová


Jak to celé začalo

Kli­en­ti na mě dosta­li dopo­ru­če­ní. Pro­běh­la spo­leč­ná sezna­mo­va­cí schůz­ka, kli­en­tům jsem před­sta­vi­la mou nabíd­ku i důklad­nou ceno­vou ana­lý­zu a násle­do­va­lo výbě­ro­vé říze­ní z jejich stra­ny. Při­šlo také na vyjed­ná­vá­ní o výši pro­vi­zi. Jis­té věci jsou ale dané a za svým špič­ko­vým ser­vi­sem si napros­to sto­jím, pro­to jsem v tom­to s kon­ku­ren­cí sou­pe­řit nehod­la­la. Kli­en­ti nako­nec i přes­to zvo­li­li mě.

Oba brat­ři měli také jinou před­sta­vu o ceně nemo­vi­tos­ti, než já. Vzhle­dem k mým zku­še­nos­tem už ale umím vyhod­no­tit ceno­vý strop, za kte­rý by dům měl jít do inzer­ce. Pokud by se sešlo víc zájem­ců o kou­pi, dá se situ­a­ce vyře­šit for­mou auk­ce, aby kli­ent sku­teč­ně zís­kal nej­vyš­ší mož­nou pro­dej­ní cenu.


Chystáte se prodávat nemovitost a chcete si být jisti, že její cenu nastavíte tak, aby se prodala rychle a s nejlepším možným ziskem?


Nabíd­nout ale nemo­vi­tost s nere­ál­nou trž­ní cenou by prav­dě­po­dob­ně zna­me­na­lo sni­žo­vá­ní ceny v budouc­nu. A nemo­vi­tost je vždy neja­trak­tiv­něj­ší teh­dy, když je v inzer­ci nová.

Příprava nemovitosti na prvním místě

Po pod­pi­su zpro­střed­ko­va­tel­ské smlou­vy jsem rov­nou domlu­vi­la foto­gra­fa a kame­ra­ma­na. Pokud je nemo­vi­tost v tom­to sta­vu, homesta­ging není na pořa­du dne. 

Služ­bu k neza­pla­ce­ní udě­lá nao­pak vizu­a­li­za­ce exte­ri­é­ru, kte­rá budou­cím maji­te­lům před­sta­ví plný poten­ci­ál pozem­ku. Jako cílo­vou sku­pi­nu jsme si nasta­vi­li rodi­ny s dětmi. 

Úžas­ný poze­mek, nád­her­né oko­lí a všech­ny výho­dy Klá­no­vic, na tom všem jsme moh­li sta­vět. Pre­zen­ta­ci jsem pak pou­ži­la na význam­ných rea­lit­ních ser­ve­rech i v pla­ce­né inzer­ci na soci­ál­ních sítích. Na dům jsem pově­si­la inzert­ní plach­tu (nikdy nepod­ce­ňuj­te sílu kolemjdou­cích), zaří­di­la bill­bo­ard na frek­ven­to­va­né praž­ské uli­ci a zajis­ti­la roz­nos letá­ků.  Pak už jsme jen netr­pě­li­vě oče­ká­va­li reakce.


Prodej cizincům? Žádný problém

Poten­ci­ál­ní kup­ci se zača­li ozý­vat v pod­sta­tě hned. Oba pro­dá­va­jí­cí potře­bo­va­li mít pení­ze z pro­de­je do kon­ce roku, tak­že jsme byli spo­ko­je­ni. Jed­ná­ní s prv­ním zájem­cem nako­nec úspěš­né neby­lo, po třech týd­nech si totiž nákup roz­mys­lel. Mezi­tím se ozý­va­li dal­ší lidé. Ti zase poža­do­va­li výraz­nou sle­vu a to naše ces­ta neby­la. Nako­nec se ale ten pra­vý ukázal. 

Jed­na­lo se o mla­dou rodi­nu, kte­rá loka­li­tu dob­ře zna­la a umě­la ji oce­nit. Necha­la jsem zpra­co­vat územ­ní plá­no­va­cí infor­ma­ce (půdo­rys, výš­ko­vé limi­ty,…), aby budou­cí maji­tel znal všech­ny para­me­t­ry pře­dem. Díky tomu už měli zájem­ci jas­nou před­sta­vu, jak bude jejich budou­cí dům snů vypa­dat. Jed­na­lo se ale o cizin­ce, tak­že byl celý pro­ces ohled­ně doklá­dá­ní potřeb­ných doku­men­tů a jejich pře­kla­dů slo­ži­těj­ší a zdlouhavější. 

Spolupráce s realitním makléřem šárka sabová

Katastrální úřad napíná

Poté, co byly pení­ze ulo­že­ny v úscho­vě a kup­ní smlou­va zane­se­na na katastr, a my čeka­li, až skon­čí ochran­ná lhů­ta, zavo­lal mi jeden z pro­dá­va­jí­cích. Byl plný emo­cí, pro­to­že obdr­žel z katastru dopis týka­jí­cí se čer­né stav­by na pozemku. 

Jed­na­lo se o dru­hou men­ší budo­vu s ate­li­é­rem, kte­rý by po drob­né rekon­struk­ci mohl slou­žit jako byt 2+kk. Pro­to­že byl ale hlav­ní dům vhod­ný k demo­li­ci, necha­li jsme roz­hod­nu­tí ohled­ně zbo­ře­ní nebo lega­li­za­ce této stav­by pří­mo na budou­cím maji­te­li. Všech­ny infor­ma­ce byly sou­čás­tí rezer­vač­ní i kup­ní smlou­vy a samo­zřej­mě byl kupu­jí­cí s tím­to sta­vem sezná­men hned při prohlídce

Z dopi­su neby­lo moc jas­né, zda hro­zí, že katastr říze­ní poza­sta­ví (a my kvů­li tomu při­jde­me o dal­ší dra­ho­cen­ný čas). Do toho byl jeden z pro­dá­va­jí­cích v zahra­ni­čí a vše se řeši­lo přes jeho zástup­ce. Obrá­ti­la jsem se tedy s dopi­sem na advo­kát­ku a požá­da­la o práv­ní výklad. Ta mě uklid­ni­la. Dopis měl infor­mač­ní cha­rak­ter bez dopa­du na říze­ní o pře­vo­du majitele. 

Spolupráce s realitním makléřem šárka sabová

Zbý­va­lo jen vydr­žet, až doběh­ne ochran­ná lhů­ta. Ner­vo­zi­ta stou­pa­la. Bylo obdo­bí svát­ků (málo úřed­ních dnů) a já měla oba­vy, jest­li stih­ne katastr nemo­vi­tost pře­psat a advo­ká­ti uvol­nit pení­ze pro­dá­va­jí­cím v poža­do­va­ném čase. Moc jsem si přá­la kli­en­ty nezkla­mat. Jsou ale věci, kte­ré nejsou pod mojí kontrolou. 

Výsledek byl nakonec neuvěřitelný. Přestože byly svátky, vše se stihlo. Převod proběhl podle našich přání a peníze se stihli vyplatit včas.

Neu­vě­ři­tel­ně jsem si oddech­la. Celý pro­ces byl vel­mi nároč­ný. Úle­va byla ale obrov­ská a radost ješ­tě větší!


“V druhé polovině roku 2023 jsme prodávali rodinný dům v Klánovicích. Nebyla to jednoduchá záležitost. Spoluvlastnictví s bratrem, náročná a specifická lokalita… navíc jsme se dostali do časového tlaku, rozhodnutí bylo vynucené okolnostmi a měli jsme pevný termín realizace.
Světlo v tunelu nám ukázala až paní Šárka Sabová ze společnosti Remax, která vše zvládla s přirozenou elegancí a dokázala lidsky využít zázemí velké společnosti. S dokumentací jsme na tom byly špatně, prodávalo se do ciziny, řešilo se mnoho technických věcí. Až po uskutečnění prodeje jsem si uvědomil,  jaké jsme měli s bratrem štěstí.”
Petr D.

Někdy může být pro­dej nemo­vi­tos­ti vel­ká výzva. Pokud máte po ruce zku­še­né­ho a spo­leh­li­vé­ho rea­lit­ní­ho part­ne­ra, není se čeho obá­vat. Prav­dě­po­dob­ně to totiž není prv­ní ani posled­ní výzva, kte­rou překonává.

Zají­má vás víc? Ráda se s vámi brzy podě­lím o dal­ší pří­běh svých klientů.
Zají­má vás spí­še spo­lu­prá­ce? Jsem tu pro všech­ny vaše dota­zy. Klid­ně se mi ozvě­te, budu se těšit!