Dědické řízení — jak probíhá?

Dědic­ké říze­ní bývá čas­to spo­je­no s nega­tiv­ní­mi emo­ce­mi. Prá­vě pro­to je ale dob­ré vědět, co od něj po práv­ní strán­ce očekávat. 

Pokud je před vámi dědic­ké říze­ní, jehož sou­čás­tí bude s vel­kou prav­dě­po­dob­nos­tí i nemo­vi­tost, je dneš­ní člá­nek přes­ně pro vás.


Na základě čeho je možné dědit

Je něko­lik situ­a­cí, při kte­rých se z vás může stát účast­ník dědic­ké­ho říze­ní. Jsou to tyto možnosti:

 • Dědic­ká smlouva
  Typ smlou­vy, kte­rou se zůsta­vi­tel (maji­tel nemo­vi­tos­ti) a dědic dohod­nou na kon­krét­ní podo­bě dědictví.
 • Závěť
  Ta při­chá­zí na řadu v pří­pa­dě úmr­tí zůsta­vi­te­le. Závěť je jed­no­stran­né pro­hlá­še­ní o tom, koho si daný zůsta­vi­tel vybral za dědice.
 • Pří­bu­zen­ský vztah
  Pokud zůsta­vi­tel nese­psal ani jed­nu z před­cho­zích smluv, při­chá­zí na řadu oso­ba, kte­rou pod­le vzta­hu k zůsta­vi­te­li určí zákon. Zpra­vi­dla se jed­ná o tyto osoby:
  • Nej­bliž­ší příbuzní
   Jde o man­žel­ku nebo man­že­la, rodi­če nebo děti.
  • Sou­ro­zen­ci, vzdá­le­něj­ší pří­buz­ní nebo blíz­ký spolubydlící
   Blíz­kým spo­lubyd­lí­cím se rozu­mí člo­věk, kte­rý s dotyč­ným žil mini­mál­ně rok před jeho smr­tí a sta­ral se o domác­nost, nebo na něm byl exis­tenč­ně závis­lý. 

jak probíhá dědické řízení šárka sabová

Jak dědické řízení probíhá

Dědic­ké říze­ní má vždy obdob­ný průběh.

 • Po smr­ti zůsta­vi­te­le je říze­ní zahá­je­no. Jeho vede­ním je (sou­dem) pově­řen notář, kte­ré­mu se v tom­to pří­pa­dě říká soud­ní komisař. 
 • Ten zjis­tí, jest­li došlo k sepsá­ní závě­ti nebo uza­vře­ní dědic­ké smlouvy.
 • K samot­né­mu zís­ká­ní dědic­ké­ho prá­va dochá­zí až na zákla­dě dědic­ké­ho říze­ní (niko­liv hned po smr­ti zůstavitele).
 • V samot­ném říze­ní se také mohou dědi­co­vé dohod­nout, kdo zís­ká jakou část majet­ku (tzv. doho­da dědiců). 
 • Sou­čás­tí dědic­ké­ho říze­ní je i 15denní lhů­ta pro odvolání.
 • Pokud všich­ni účast­ní­ci s roz­hod­nu­tím sou­hla­sí, je mož­né se prá­va na odvo­lá­ní rov­nou vzdát, čímž celý pro­ces o tuto lhů­tu urych­lí­te. Dědic­ké roz­hod­nu­tí nabu­de práv­ní moci hned.
 • Poté je říze­ní ukončeno.

Co když nemo­vi­tost zdě­dí více lidí (např.sourozenců)? Čtě­te tady.

Jak je to a poplat­ky vám povím zde.

Nemovitost jako součást dědického řízení

V rám­ci říze­ní  po vás bude notář chtít také odhad nemo­vi­tos­ti pro dědic­ké říze­ní. Posu­dek už není nut­né zaři­zo­vat u soud­ní­ho znal­ce, sta­čit vám bude jiný kva­li­fi­ko­va­ný odhad­ce (tře­ba rea­lit­ní makléř).

Notář také zajis­tí zápis nové­ho vlast­ní­ka (dědi­ce) do katastru nemovitostí. 

 • Vlast­ní­kem se jako dědic stá­vá­te už oka­mži­kem roz­hod­nu­tí dědic­ké­ho říze­ní (niko­liv až zápi­sem do katastru).
 • Může­te tak prak­tic­ky ihned po roz­hod­nu­tí uza­ví­rat kup­ní smlou­vy. S tím­to ale dopo­ru­ču­ji počkat do doby, než bude­te jako vlast­ník uve­den v katastru nemovitostí.

jak probíhá dědické řízení šárka sabová

Daňové povinnosti — dědictví nemovitosti

Pří­jmy z dědic­tví jsou obec­ně od daně osvo­bo­ze­ny. Výjim­kou jsou nemo­vi­tos­ti v hod­no­tě pře­sa­hu­jí­cí 5 mili­o­nů Kč.

Jak postu­po­vat, pokud v rám­ci dědic­ké­ho říze­ní oce­ní vaši nově naby­tou nemo­vi­tost nad tuto část­ku, a vy se ji roz­hod­ne­te prodat?

 • Je nut­né ozná­mit tuto sku­teč­nost finanč­ní­mu úřadu.
 • Pokud bude­te nemo­vi­tost násled­ně pro­dá­vat za cenu, kte­rá před­mět­né oce­ně­ní pře­sáh­ne, (a nemů­že­te uplat­nit osvo­bo­ze­ní od daně z pří­jmu při pro­de­ji) pod­lé­há roz­díl dani z příjmu.

Osvo­bo­ze­ní se pak čas­to týká vlast­nic­tví nemo­vi­tos­ti po dobu dese­ti  let před pro­de­jem.   Pokud byl zůsta­vi­tel pří­buz­ným v pří­mé řadě nebo manžel/ka, lze do této lhů­ty zapo­čí­tat i dobu, kdy nemo­vi­tost vlast­nil on/ona nebo pokud jste v nemo­vi­tos­ti mezi dědic­tvím a pro­de­jem byd­lel 2 roky.


Zdě­di­li jste nemo­vi­tost a rádi bys­te ji pro­da­li? Zají­ma­jí vás daňo­vé povin­nos­ti vaše­ho pří­pa­du a nechce­te mít s pro­de­jem sta­ros­ti? Tato situ­a­ce je běž­ná. Ozvě­te se mi, ráda se o vše postarám.

Datum vydání

18.4.2024

Kategorie

Klíčová slova