Jak správně určit cenu nemovitosti

Láme­te si hla­vu s tím, jak správ­ně určit cenu nemo­vi­tos­ti? Jak nasta­vit cenu bytu, domu nebo komerč­ní­ho pro­sto­ru tak, aby nemo­vi­tost nezů­sta­la ležet v nabíd­ce dlou­ho a pro­da­la se za cenu, kte­rá hra­je pro vaše dob­ro? 

Je to tro­chu alchy­mie. Co může být vaším vodít­kem? Podí­vej­me se na něko­lik možností.

1. Ocenění znalcem

Potře­bu­je­te zna­lec­ký posu­dek? Ten je někdy nezbyt­ný pro finanč­ní úřad, soud nebo pro úče­ly účet­nic­tví. O ten se vám posta­rá prá­vě cer­ti­fi­ko­va­ný zna­lec. Kde ho najdete?

 • na strán­kách, kte­ré pro­vo­zu­je Minis­ter­stvo spravedlnosti
  • vyfil­truj­te si obor Sta­veb­nic­tví a násled­ně to, co kon­krét­ně potře­bu­je­te (např. pozem­ní stav­by, stav­by obytné…)
Rizika

Zna­lec nerov­ná se pro­dej­ce nemovitostí. 

 • Čas­to vychá­zí z obvyk­lé trž­ní ceny, niko­liv z maxi­mál­ní trž­ní ceny.
 • Pokud vychá­zí z ceno­vých map, nejsou ceny korekt­ní, pro­to­že data mají i něko­lik měsí­ců zpoždění. 
 • Infor­ma­ce z Katastru nemo­vi­tos­tí také nejsou “nej­čer­s­tvěj­ší”.

To vše může mít za násle­dek nepřes­nos­ti při zjiš­ťo­vá­ní trž­ní ceny. 

2. Srovnávací analýza

Srov­ná­va­cí ana­lý­za (tedy ta, kte­rá porov­ná­vá aktu­ál­ní nabíd­ku nemo­vi­tos­tí na trhu) je nej­čas­těj­ší. Může fun­go­vat? Pokud se cenám bude­te věno­vat ale­spoň něko­lik měsí­ců v kuse, pak ano. Je potře­ba totiž vědět, jak se ceny porov­ná­va­ných nemo­vi­tos­tí vyví­je­ly v čase.

Rizika

Pokud nejste zku­še­ní, jed­no­rá­zo­vá ana­lý­za pří­liš nefun­gu­je. Proč?

 • Na rea­lit­ním trhu totiž běž­ně najde­me spous­tu ležá­ků, tedy nemo­vi­tos­tí, kte­ré jsou v nabíd­ce i dlou­hé měsí­ce (což z inze­rá­tu nemu­sí­te poznat).
 • To, že se nemo­vi­tost za něja­kou cenu nabí­zí nezna­me­ná, že se za tutéž cenu pro­dá. Nabíd­ko­vá a pro­dej­ní cena není to stejné.
 • Neví­te o mož­ných sle­vách, kte­ré si kupu­jí­cí a pro­dá­va­jí­cí dohod­li mimo inzerci.
 • Neví­te ani o mož­ném pře­plá­ce­ní, kte­ré moh­lo proběhnout.

Správné určení ceny nemovitosti realitní makléř šárka sabová

3. Nákladová metoda

Tato meto­da vychá­zí z reál­ných nákla­dů. Tedy nákla­dy na nákup pozem­ku, vaši prá­ci, sta­veb­ní nákla­dy (pří­pad­ně nákla­dy na poří­ze­ní nemo­vi­tos­ti) a také zisk. Toto může dob­ře fun­go­vat, ale pou­ze v pří­pa­dě, že pro­dá­vá­te nemo­vi­tost čer­s­tvě postavenou.

Rizika

Pokud je vaše nemo­vi­tost star­ší­ho data, je tato meto­da bohu­žel nepoužitelná. 

Pokud jste např. dům sta­vě­li před dese­ti lety, nákla­dy byli zce­la jiné, než dnes. Pak je tady také toto:

 • Nákla­dy, kte­ré jste do nemo­vi­tos­ti inves­to­va­li “vaše­ho” kup­ce vět­ši­nou neza­jí­ma­jí (pro­to se jim říká tzv. utopené). 
 • Kup­ce vždy zají­má užit­ná hod­no­ta a poměr s cena­mi dal­ších nemo­vi­tos­tí na rea­lit­ním trhu.

 

4. Výnosová metoda

Ta je pou­ži­tel­ná v pod­sta­tě u všech nemo­vi­tos­tí a čas­to je vodít­kem pro investory.

Typy výnosů
 • Výnos z nárůstu hod­no­ty v čase
 • Výnos z pronájmu
 • Výnos z finanč­ní páky (v pří­pa­dě kou­pě na úvěr)
Výnosová rentabilita

U výno­so­vé ren­ta­bi­li­ty vás bude zají­mat pojem ROI (z ang­lic­ké­ho Return on Invest­ment, tedy návrat­nost investice).

 • Za dobrou inves­ti­ci obec­ně pova­žu­je­me nemo­vi­tost s roč­ním výno­sem z pro­nájmu 5 % p. a (a více) z nákla­dů na poří­ze­ní, což je ale v Pra­ze (a jiných vět­ších měs­tech) v posled­ní době čím dál tím hůř nedosažitelné.
 • Inves­to­ři v těch­to měs­tech čas­to akcep­to­va­li i ROI pod 3 %. Proč?
  • Výnos vlast­ní­ho kapi­tá­lu se dal zvý­šit pomo­cí finanč­ní páky. Té napo­má­ha­ly také níz­ké úro­ko­vé saz­by hypoték.
  • Kupu­jí­cí věři­li tomu, že nárůst hod­no­ty v čase vyrov­ná i níz­kou ren­ta­bi­li­tu. V minu­los­ti byl totiž ten­to nárůst i 10 % p.a.
  • Lidé ze stra­chu z rych­le stou­pa­jí­cích cen děla­li v rám­ci náku­pů nemo­vi­tos­ti neu­vá­že­ná rozhodnutí.

Doba se ale změ­ni­la a v sou­čas­né době se oče­ká­vá, že ceny nemo­vi­tos­tí budou reflek­to­vat spí­še ROI od 3 do 5 %.

Správné určení ceny nemovitosti realitní makléř šárka sabová

Jak ROI vypočítat?

Zkus­te tuto rovnici:

Trž­ní cena = roč­ní výnos z pro­nájmu ÷ ROI

Příklad z praxe

Máme byt, jehož nájem­né činí 18.000 Kč/měs. (tedy 216.000 Kč za rok).

Pod­le výno­so­vé meto­dy bude­me pak počí­tat takto:

ROI – výno­so­vá rentabilita Výpo­čet Pro­dej­ní cena
Maxi­mum: při ren­ta­bi­li­tě 3 % p.a. Trž­ní cena = 216.000 ÷ 0,03 7.200.000
Střed: při ren­ta­bi­li­tě 4 % p.a. Trž­ní cena = 216.000 ÷ 0,04 5.400.000
Mini­mum: při ren­ta­bi­li­tě 5 % p.a. Trž­ní cena =216.000 ÷ 0,05 4.320.000

Roz­ptyl pro­dej­ní ceny je tak širo­ký. Přes­ně z toho důvo­du musí­me brát v potaz dal­ší věci, jako třeba:

 • poten­ci­ál samot­né nemovitosti
 • loka­li­ta
 • občan­ská vyba­ve­nost a služby
 • doprav­ní dostupnost
 • atd…

Všech­ny výho­dy loka­li­ty, stej­ně jako poten­ci­ál nemo­vi­tos­ti, je nezbyt­né poten­ci­ál­ním kup­cům dob­ře komunikovat.

Zále­ží samo­zřej­mě také na kvalitě:

Více v tom­to článku.

Rizika

Výno­so­vá meto­da skvě­le fun­gu­je pro inves­to­ry a inves­tič­ní nemo­vi­tos­ti. U kou­pi rodin­ných bytů a domů ale fun­gu­jí i emo­ce, a s těmi tato meto­da nepo­čí­tá. Roli může hrát dojem, jaký na pro­hlíd­ce poten­ci­ál­ní kupu­jí­cí zís­ká, loka­li­ta, ke kte­ré má cito­vý vztah, nebo fakt, že má v blíz­kos­ti nemo­vi­tos­ti rodi­nu nebo přá­te­lé. Ten­to zájem­ce pak prav­dě­po­dob­ně bude ocho­ten zapla­tit víc, než člo­věk, kte­rý se řídí strikt­ní matematikou.

5. Cenové mapy

V ceno­vých mapách najde­te data o pro­da­ných nemo­vi­tos­tech. Tyto mapy vychá­ze­jí z Katastru nemo­vi­tos­ti. 

Pou­žít můžete:

 • zprů­mě­ro­va­né ceny z jed­not­li­vých oblas­tí, kte­ré lze dohle­dat zdarma,
 • pla­ce­né zdro­je, kte­ré nabíd­nou kon­krét­něj­ší infor­ma­ce (např. tady nebo na tom­to webu).
Riziko

Rizik je tady více.

 • Nemá­te důle­ži­té podrob­nos­ti. Neví­te nic o sta­vu nemo­vi­tos­ti, o jejich bene­fi­tech ani sla­bých strán­kách. A to je při určo­vá­ní správ­né ceny vel­ký hen­di­kep. Roz­díl v těch­to (čas­to na prv­ní pohled nevi­di­tel­ných) fak­to­rech totiž může jít až do statisíců.
 • Máte neak­tu­ál­ní úda­je a situ­a­ce na rea­lit­ním trhu se oprav­du může měnit i v rám­ci měsí­ců). Zve­řej­ně­ná data v ceno­vých mapách mají obvykle také něko­li­ka­mě­síč­ní zpoždění.
 • Nedo­ká­že­te infor­ma­ce dosta­teč­ně vyhod­no­tit (cenu na m2 ovliv­ňu­je cel­ko­vá veli­kost, roz­díl je v lodžii vs tera­se, sou­sed­ní čtvr­ti mohou mít napros­to odliš­nou cenu,…).

Správné určení ceny nemovitosti realitní makléř šárka sabová

6. Kombinace metod

Způ­sob, se kte­rým pra­cu­je vět­ši­na pro­fe­si­o­ná­lů. Prá­vě kom­bi­na­ce těch­to metod doká­že správ­ně vyhod­no­tit nejen poten­ci­ál, ale i ceny kon­ku­renč­ních nemo­vi­tos­tí, tren­dy na rea­lit­ním trhu, úro­ko­vé saz­by hypo­ték nebo kup­ní silu.

V tom­to pří­pa­dě si může­te být jis­ti, že čím zku­še­něj­ší­ho mak­lé­ře si ke spo­lu­prá­ci vybe­re­te, tím bude koneč­ný výsle­dek spolehlivější.

7. Aukce

Máte spe­ci­fi­kou nemo­vi­tost, kte­rá téměř nemá srov­ná­ní? Chce­te pro­dat nemo­vi­tost za maxi­mum? Pak je pro­dej v auk­ci per­fekt­ní vol­ba! Více si o tom­to způ­so­bu pro­de­je může­te pře­číst tady.

Rizika

Auk­ce je skvě­lá, ale nároč­ná na rea­li­za­ci. Důle­ži­tá je pří­pra­va, pro­pa­ga­ce, jas­ná pra­vi­dla i nača­so­vá­ní. Vždy pro­to dopo­ru­ču­ji svě­řit auk­ci pro­fe­si­o­nál­ní­mu rea­lit­ní­mu mak­lé­ři. Jen tak si může­te být jis­ti, že auk­ce pro­běh­ne úspěš­né a s maxi­mál­ním ziskem.

8. Snižování ceny

Z mé zku­še­nos­ti tuto meto­du čas­to volí lidé, kte­ří se roz­hod­nou pro­dá­vat nemo­vi­tost své­po­mo­cí. Nasta­ví nej­vyš­ší mož­nou nabíd­ko­vou cenu, kte­rá se jim líbí, a pokud o nemo­vi­tost není zájem, cenu snižují. 

Rizika

Rizi­kem je prá­vě ono nere­ál­né oče­ká­vá­ní prodávajících. 

 • Nemo­vi­tost s nesmy­sl­nou cenou leží v nabíd­ce a stá­vá se pro poten­ci­ál­ní kup­ce pode­zře­lou a nezajímavou. 
 • Celý pro­dej trvá díky tomu dlou­ho a pro­dej­ce tak při­chá­zí nejen o čas, ale i o pení­ze za propagaci.
 • Po čase už pro­dej­ce začne být una­ve­ný a klid­ně nemo­vi­tost pro­dá i pod cenou, jen aby už pro­dej dokončil.

Správné určení ceny nemovitosti realitní makléř šárka sabová

9. Odhad od makléře

Kro­mě toho, že se jed­ná o způ­sob nej­jed­no­duš­ší, jde také o způ­sob nej­lev­něj­ší. Abys­te s nespá­li­li, vyber­te mak­lé­ře zku­še­né­ho a tako­vé­ho, kte­rý danou loka­li­tu zná.

Rizika

I tato vol­ba může mít rizi­ka. Jde jim ale poměr­ně snad­no předejít.

 • Rizi­kem je zde výběr mak­lé­ře, kte­rý se nepo­hy­bu­je v dané loka­li­tě, nebo nemá dosta­tek zku­še­nos­tí v oboru. 
 • Nenech­te se nalá­kat ani omra­ču­jí­cí před­po­klá­da­nou cenou. Pokud se část­ka výraz­ně vymy­ká, je prav­dě­po­dob­né, že od vás chce mak­léř pou­ze zís­kat zakázku.

Vždy tedy vol­te důvě­ry­hod­né­ho a ově­ře­né­ho makléře.

Pokud vám jako nej­lep­ší vari­an­ta vychá­zí posled­ní mož­nost, nevá­hej­te se na mě obrá­tit. Ráda se posta­rám o pro­fe­si­o­nál­ní odhad nemo­vi­tos­ti, stej­ně jako o její úspěš­ný pro­dej. Nedě­lej­te si zby­teč­né sta­ros­ti a napiš­te mi, jsem tu pro vás!

Správné určení ceny nemovitosti realitní makléř šárka sabová