Prodej rodinného domu — co má vliv na cenu?
Plánujete prodávat rodinný dům a ptáte se, jak jeho cenu zvýšit? Co je vůbec to, co tržní cenu ovlivňuje? 

Pokud pomi­ne­me fak­to­ry, kte­ré ovliv­nit nemů­že­me (napří­klad vál­ka na Ukra­ji­ně, stou­pa­jí­cí úro­ko­vé saz­by a podob­ně), stá­le nám zůstá­vá něko­lik věcí, kte­ré mění­cím se pod­mín­kám odolávají.

Lokalita a občanská vybavenost
 • Toto opa­ku­ji čas­to. Může­te mít sebe­úžas­něj­ší dům, dokud ale bude stát v zapad­lé ves­ni­ci bez občan­ské vyba­ve­nos­ti a s výhle­dem na neda­le­kou dýmí­cí elek­trár­nu, hod­no­tu prav­dě­po­dob­ně v očích kup­ce nezved­nou luxus­ní dře­vě­né pod­la­hy ani dra­há mra­mo­ro­vá stě­na. Je to tak — loka­li­ta je to, za co jsou kup­ci ochot­ni si připlatit. 
 • Bez­peč­ná a oblí­be­ná část měs­ta, klid­ná a pěk­ná uli­ce, obcho­dy, ško­ly a škol­ky na dosah, dob­rá doprav­ní dostup­nost a kva­li­ta život­ní­ho pro­stře­dí zůstá­va­jí prav­dě­po­dob­ně nej­dů­le­ži­těj­ší­mi prv­ky. Exis­tu­jí ve vaší loka­li­tě v tom­to smě­ru roz­vo­jo­vé plá­ny? Výbor­ně, pak jste taky tak tro­chu vyhráli.
Velikost pozemku
 • Čím vět­ší váš poze­mek je, tím vět­ší poten­ci­ál v něm poten­ci­ál­ní kupec může vidět. Kou­pě vel­ké­ho pozem­ku, násled­né pře­roz­dě­le­ní a samo­stat­ný pro­dej je totiž běž­ná (a oblí­be­ná) aktivita.
 • Rov­ný a bez­pro­blé­mo­vý poze­mek bude mít taky vždy před­nost před kop­co­vi­tým a nerov­ným teré­nem. Rov­ný poze­mek totiž zna­me­ná pohod­lí, ten dru­hý vět­ši­nou vyža­du­je něja­kou tu prá­ci navíc. 

Cena nemovitosti - jak ji zvýšit šárka sabová

Technický a právní stav
 • Ten je čas­to spo­jen se stá­řím vaší nemo­vi­tos­ti. Vel­ké rekon­struk­ce býva­jí čas­to nároč­né nejen na pení­ze, ale i na čas. Při sou­čas­ných cenách sta­veb­ních mate­ri­á­lů se navíc lidem do nároč­ných rekon­struk­cí moc nechce a čas­to dáva­jí před­nost nové a (obvykle) bez­pro­blé­mo­vé novostav­bě, do kte­ré nemu­sí dále investovat.
 • Důle­ži­tý při roz­ho­do­vá­ní je také práv­ní stav vaší nemo­vi­tos­ti. Věc­ná nebo práv­ní bře­me­na, pro­blém s pří­jez­do­vou ces­tou přes poze­mek sou­se­da a podob­né pro­blémy budou zna­me­nat pro budou­cí­ho kup­ce poten­ci­ál­ní sta­rost a cena půjde opět níž.
 • Je vaše nemo­vi­tost ener­ge­tic­ky soběstač­ná, je obda­ře­na solár­ní­mi pane­ly nebo pev­nou cih­lo­vou stav­bou? Pak bude pro vaše zájem­ce mno­hem zajímavější.
Velikost a orientace a typ domu
 • Méně zna­me­ná občas i více. Obrov­ský dům je sice urči­tě na prv­ní pohled ohro­mu­jí­cí, ne kaž­dý má ale finan­ce a čas na údrž­bu, kte­rá je s vel­ký­mi nemo­vi­tost­mi spo­je­ná. Aktu­ál­ně vedou dvou­pa­t­ro­vé vari­an­ty s pěti až šes­ti poko­ji a dostat­kem sou­kro­mí. Dvě kou­pel­ny pro dosta­teč­né pohod­lí už býva­jí samozřejmostí.
 • Co se oken týče, v obli­bě pocho­pi­tel­ně stá­le vede dosta­tek den­ní­ho svět­la a v ide­ál­ním pří­pa­dě také výhled na všech­ny svě­to­vé strany.
 • Řado­vé domy, kte­ré se těši­ly vel­ké popu­la­ri­tě v dří­vějš­ku, už nejsou čís­lem jed­na. Bez­pro­střed­ní blíz­kost sou­se­dů totiž může (ale samo­zřej­mě nemu­sí) při­ná­šet poten­ci­ál­ní pro­blémy do budouc­na. Lidé si čím dál tím více váží své­ho sou­kro­mí a “odstu­pu”. 

cena nemovitosti - jak ji zvýšit šárka sabová

Inženýrské sítě a vlastní zdroj vody
 • Je váš dům napo­jen na inže­nýr­ské sítě (voda, plyn, elektři­na)? Pokud ne, jsou tyto sítě snad­no dosažitelné?
 • Vlast­ní zdroj vody (ať už pit­né nebo užit­ko­vé) v podo­bě funkč­ní stud­ny opět cenu nemo­vi­tos­ti výraz­ně zvyšuje.
Zahrada
 • Ať už žije­te ve měs­tě nebo na ves­ni­ci, dům se zahra­dou bude mít vždy navrch. Lidé rádi rela­xu­jí, aniž by muse­li opus­tit svůj domov. 
 • Pokud je vaše zahra­da desig­nér­sky řeše­ná, máte kva­lit­ní a pěs­tě­nou zeleň, mís­to uzpů­so­be­né vol­no­ča­so­vým akti­vi­tám (altá­nek, mís­to pro gri­lo­vá­ní) nebo zahrad­ní domek, může­te si opět při­psat body navíc.
Garáž a zabezpečení
 • Zastře­še­né par­ko­va­cí stá­ní nebo dokon­ce uza­my­ka­tel­ná garáž pat­ří k dal­ším, čas­to poptá­va­ným, doplňkům. 
 • Lidé také milu­jí bez­pe­čí. Sto­jí váš dům vol­ně, nebo je zabez­pe­čen zdí/bezpečnostním plo­tem a bra­nou, kte­rou jen tak něco nepro­klouz­ne? Výbor­ně, toto vše se opět odra­zí v ceně.

Cena nemovitosti - jak ji zvýšit šárka sabová

Bazén
 • Bazén lidi zkrát­ka bavit nepře­sta­ne. Ať už máte krás­nou zahra­du s udr­žo­va­ným bazé­nem se stříš­kou, nebo jde o bazén vnitř­ní, scho­va­ný v sou­kro­mí vaší nemo­vi­tos­ti, cena jed­no­du­še stou­pá. A čím kva­lit­něj­ší mate­ri­ál a výba­va (pro­ti­proud, trys­ky či výhřev), tím jde cena výš a výš. 

Máte v plánu prodávat nemovitost? Ozvěte se mi, ráda vám pomůžu s přípravou nemovitosti i úspěšným prodejem bez starostí!

Datum vydání

27.4.2023

Klíčová slova