Připravte se na prodej nemovitosti – jak na to?

Čeká vás prodej nemovitosti a pravděpodobně toužíte po úspěšném výsledku. Základem je přemýšlet dopředu. O úspěšném prodeji totiž nerozhoduje pouze samotný vzhled nebo dispozice nemovitosti. Jak tedy na to?

 

Špatná nálada stranou

Nikdy na pro­hlíd­ku nechoď­te špat­ně nala­dě­ni. Poten­ci­ál­ní zájem­ce se prav­dě­po­dob­ně chys­tá na život­ní trans­ak­ci, kte­rá zahr­nu­je vel­kou sumu peněz. Pokud mu bude­te odse­ká­vat, nebu­de­te komu­ni­ka­tiv­ní nebo z vás vycí­tí neo­cho­tu, nebu­de se na mís­tě cítit dob­ře. Pokud se na mís­tě nebu­de cítit dob­ře, nemo­vi­tost v něm nevzbu­dí potřeb­né poci­ty, i kdy­by byla sebe­krás­něj­ší. Buď­te ote­vře­ní, usmě­va­ví, milí a ochot­ní. Jen tak si zájem­ce zís­ká­te na svou stranu.

Jak se připravit na prodej nemovitosti šárka sabová

Nalaďte se

Komu­ni­ka­ce a empa­tie jsou klí­čo­vý­mi aspek­ty. Co vaše­ho poten­ci­ál­ní­ho kup­ce zau­ja­lo? Proč se roz­ho­dl pro­je­vit zájem zrov­na o vaši nemo­vi­tost? Co je pro něj důle­ži­té a co od ní oče­ká­vá? Snaž­te se zájem­ce oprav­du dob­ře nav­ní­mat a vychá­zet mu napřed. Cítí­te, že je pro něj důle­ži­té rodin­né záze­mí? Pověz­te mu o té skvě­lé blíz­ké škol­ce, kte­rá je za rohem. O hřiš­ti, kte­ré bude mít téměř na dosah ruky. Je zájem­ce spor­to­vec? Svěř­te mu tipy na nej­lep­ší na běha­cí tra­sy v okolí. 

Buďte připraveni

Když bude­te schop­ni poten­ci­ál­ní­mu zájem­ci nabíd­nout to, po čem tou­ží, a podat mu rele­vant­ní infor­ma­ce, zís­ká­te snáz jeho sym­pa­tie i důvě­ru. Mla­dý pár bude mož­ná více tou­žit po kul­tur­ním vyži­tí, zájem­ce v důcho­do­vém věku bude prav­dě­po­dob­ně zají­mat klid v loka­li­tě a snad­ná dostup­nost lékař­ské péče. Nasbí­rej­te si před pro­hlíd­kou dosta­tek infor­ma­cí, ať vás žád­ná otáz­ka neza­sko­čí. Doprav­ní dostup­nost, občan­ská vyba­ve­nost, kam s dět­mi na výlet, ško­ly a škol­ky, kina nebo diva­dla… čas, kte­rý pří­pra­vě věnu­je­te, se vám roz­hod­ně vrátí!

Jak se připravit na prodej nemovitosti šárka sabová

Prodávejte pocity

Neu­ka­zu­je­te jen zahra­du s ohniš­těm. Uka­zu­je­te nád­her­né mís­to, kde mohou trá­vit tep­lé let­ní veče­ry s přá­te­li, zatím­co děti si můžou opo­dál v bez­pe­čí hrát. Nepre­zen­tu­je­te obý­vák. Pre­zen­tu­je­te mís­to, kde se rodi­na může večer spo­leč­ně sejít a užít si film. Nepřed­vá­dí­te zájem­ci “nemo­vi­tost”, před­vá­dí­te mu jeho budou­cí domov. Pomož­te mu před­sta­vit si, jak krás­ně mu v něm bude. Emo­ce totiž pro­dá­va­jí. Nejen v oblas­ti realit.

Zájem­ci jsou růz­ní a pro­hlíd­ky nemo­vi­tos­ti jsou čas­to nároč­né na čas i ener­gii. Cítí­te, že na to radě­ji nechce­te být sami? Žád­ný pro­blém. Ráda se o to posta­rám za vás, sta­čí se ozvat. Těším se!

Datum vydání

4.5.2023

Kategorie