Homestaging — opravdu ho potřebujete?

Plá­nu­je­te pro­dej nemo­vi­tos­ti? Váš úspěch nebo neú­spěch nezá­le­ží jen na tom, za kolik nemo­vi­tost pro­dá­vá­te.

Stej­ně jako v mno­ha jiných pří­pa­dech, i tady totiž pla­tí, že vzhled a pocit pro­dá­va­jí. Chce­te pro­dat dob­ře? Čtě­te dál…

Co je to homestaging

Homesta­ging se netý­ká sta­vu nemo­vi­tos­ti. Je to v pod­sta­tě pro­fe­si­o­nál­ní pří­pra­va její­ho vzhle­du tak, aby půso­bi­la co neja­trak­tiv­ně­ji a oslo­vi­la co mož­ná nej­šir­ší okruh poten­ci­ál­ních zájem­ců. Jedná se o vyla­dě­ní inte­ri­é­ru pomo­cí správ­né­ho osvět­le­ní, barev i doplň­ků. A já osob­ně ji dopo­ru­ču­ji všem, kte­ří se na pro­dej nemo­vi­tos­ti chystají.

homestaging šárka sabová realitní makléř

A je to nutné?

“Koho zají­má, jest­li je to uvnitř barev­ně sla­dě­né, když jsme loni děla­li novou střechu?”

Ano. Občas se setká­vám s tím, že maji­te­lé nemo­vi­tos­ti mají pocit, že vzhled je dru­hot­ný. Není to prav­da. Ano, tech­nic­ký stav nemo­vi­tos­ti je čas­to zásad­ní. Dojem, jaký nemo­vi­tost udě­lá na prv­ní pohled, dělá ale čas­to taky mno­ho. Mož­ná i víc, než bys­te čekali. 

Proč homestaging chtít

Kva­lit­ní homesta­ging doká­že divy. Vaši zájem­ci neku­pu­jí jen leda­ja­kou nemo­vi­tost. Čas­to kupu­jí svůj budou­cí život. Svůj vysně­ný domov. Homesta­ging efekt útul­né­ho domo­va vytvo­řit doká­že. A vaše nemo­vi­tost tak má mno­hem vět­ší šan­ci na rea­lit­ním trhu uspět. 

homestaging šárka sabová realitní makléř

Co od homestagingu čekat?

Před­stav­te si, že vchá­zí­te do domu. Už v krás­ně pro­svět­le­né chod­bě plné obra­zů ucí­tí­te něja­kou vůni. Co to je? Je to oprav­du bábov­ka? Pokra­ču­je­te do obý­va­cí­ho poko­je. Na sto­le sto­jí kyti­ce čer­s­tvě řeza­ných kvě­tin a nadu­ca­né pol­štář­ky na gau­či svá­dí k odpo­čin­ku. Jem­né svět­lo sví­ček celou atmo­sfé­ru jen dokres­lu­je. Kuchyň je krás­ná a útul­ná, džbán na sto­le ladí s pro­stí­rá­ním. A pak uvi­dí­te ten krás­ný bal­kon — lavič­ka s pes­t­ro­ba­rev­ným plédem, malý sto­le­ček na kávu… a vy si jen před­sta­vu­je­te, jak si na tom bal­ko­ně večer s rodi­nou sed­ne­te, zapá­lí­te tu krás­nou lucer­nič­ku, co sto­jí tam v rohu, a bude­te si vychun­tá­vat tu úžas­nou atmo­sfé­ru, kte­rá tu vládne.

Tak. O tohle přes­ně se posta­rá homestaging 🙂

homestaging šárka sabová realitní makléř

Není to drahé?

Osob­ně vel­mi dopo­ru­ču­ji na tuto sou­část pro­de­je (či pro­nájmu) nemo­vi­tos­ti neza­po­mí­nat. Ceny se samo­zřej­mě liší. Pokud ale spo­lu­pra­cu­je­te s kva­lit­ním mak­lé­řem, homesta­ging bude­te mít zahr­nut v jeho pro­vi­zi. A mé zku­še­nos­ti říka­jí, že roz­hod­ně nebu­de­te litovat!

homestaging šárka sabová realitní makléř

Jak se vám dneš­ní člá­nek líbil? Chce­te i vy obléct svou nemo­vi­tost při pro­de­ji do neo­do­la­tel­né­ho kabát­ku? Ozvě­te se mi, ráda se o celý pro­dej i homesta­ging postarám 🙂

Datum vydání

3.1.2024

Kategorie

Klíčová slova