Hypo­té­ka a mno­ho let zadlu­že­ní nebo nájem a kaž­do­mě­síč­ní inves­ti­ce do cizí­ho? Dile­ma, kte­ré řeší kaž­do­den­ně spous­ta lidí. Sto­jí­te před stej­nou otáz­kou? Pojď­te se na ni podí­vat z více úhlů…

Ano. Byd­le­ní v nájmu vám dává fle­xi­bi­li­tu. Kdy­ko­liv se může­te odstě­ho­vat. Pokud nejste s part­ne­rem v žád­ném pev­ném svaz­ku a vaše ces­ty se roze­jdou, nemu­sí­te řešit finanč­ní taha­ni­ce. V opač­ném pří­pa­dě ale vítě­zí vlast­nic­tví nemo­vi­tos­ti. Proč?

Jak jsou na tom náklady?

Pro jas­ný pří­klad při­dá­vám pár čísel. Vychá­zej­me z toho, že váš nájem bez dal­ších nákla­dů činí 20.000 Kč.

 • Nákup nové­ho bytu na hypo­té­ku by vás vyšel na 5.000.000 Kč. 
 • Naspo­ře­no máte 30 %, což dělá 1.500.000 Kč (akon­ta­ce).
 • Aktu­ál­ní úro­ko­vá saz­ba je 6 %.
 • Hypo­té­ku bude­te splá­cet násle­du­jí­cích 30 let. 

V tom­to pří­pa­dě bude vaše měsíč­ní splát­ka činit 20.984 Kč.

hypotéka vs nájem realitní makléř šárka sabová

Který náklad je reálně vyšší?

To zále­ží na roz­kla­du měsíč­ní splát­ky hypo­té­ky. Ta se totiž sklá­dá z anu­it­ní splát­ky a úro­ků. Spo­čí­tat si vše může­te tře­ba v této kalkulačce.

Tato apli­ka­ci pro finanč­ní plá­no­vá­ní a na výpo­čet hypo­teč­ních splá­tek je dostup­ná pou­ze v ang­lič­ti­ně, zvlád­ne­te ji ale i bez ní. Apli­ka­ce vám uká­že čís­la i gra­fic­ké výstu­py hypo­té­ky v čase a krás­ně vysvět­lí roz­díl mezi anu­it­ní splát­kou a úrokem.

Náklady a výdaje
 • Nákla­dy
  Vaše finanč­ní spo­tře­ba, kte­rou pla­tí­te za pro­duk­ty a služ­by. V pří­pa­dě hypo­té­ky je tou­to služ­bou poskyt­nu­tí peněž­ních pro­střed­ků, za kte­ré pak ban­ce pla­tí­te úroky.
 • Výda­je
  Část­ka, kte­rou pla­tí­te fyzic­ky. V peněž­ním toku (nebo-li cash flow) je to reál­ný úby­tek vašich peněz.

Pro lep­ší pocho­pe­ní uve­du příklad:

 • Zapla­ti­li jste nájem
  Jed­ná se o výdaj i náklad. Pení­ze jste už zapla­ti­li (výdej) a je to vaše spo­tře­ba (náklad), pro­to­že na účet už se vám zpát­ky nevrátí.
 • Zapla­ti­li jste úrok z hypotéky
  Stej­ně jako nájem je i toto váš výdaj i náklad, pro­to­že ani tyto pení­ze už neuvidíte.

Anu­it­ní splát­ka je pou­ze výdaj. Jejím zapla­ce­ním totiž sice při­jde­te o pení­ze z účtu, ale s kaž­dou zapla­ce­nou anu­it­ní splát­kou splá­cí­te svo­ji novou nemo­vi­tost. A o tu vám pak narůs­tá hod­no­ta vaše­ho majetku.

Jak to tedy je?

Je nut­né porov­ná­vát pou­ze nákla­dy: 

 • U náku­pu nemo­vi­tos­ti bude náklad (anu­it­ní splát­ka) niž­ší. S kaž­dou dal­ší zapla­ce­nou splát­kou se vám pak nákla­dy na úro­ky sni­žu­jí, zatím­co podíl anu­it­ní splát­ky se zvyšuje. 
 • U pro­nájmu je náklad 20.000 Kč. V pří­pa­dě nájmu se ale nákla­dy zvy­šu­jí ruku v ruce se zdra­žo­vá­ním. Výho­da náku­pu nemo­vi­tos­ti se tedy opět zvyšuje.
Odečet z daní

Dal­ší výho­dou opro­ti nájmu je fakt, že pokud si kou­pí­te nemo­vi­tost, abys­te pokry­li své byto­vé potře­by, je mož­né si úro­ky zapla­ce­né z hypo­té­ky ode­číst z daní. 

Jak to může vypadat?

Drž­me se naše­ho prv­ní­ho scénáře. 

 • Tady se bude jed­nat o celo­roč­ní úro­ky ve výši 208.830 Kč. 
 • U nemo­vi­tos­tí zakou­pe­ných po 1. led­nu 2021 a při 15% dani z pří­jmu činí roč­ní úspo­ra na daních 22.500 Kč. 
 • U nemo­vi­tos­tí poří­ze­ných před tím­to datem je pak daňo­vá úspo­ra celých 31.324 Kč.

hypotéka vs nájem realitní makléř šárka sabová

Je to zkrátka vaše

Tady je to jas­né. Kou­pe­ná nemo­vi­tost je zkrát­ka vaše a je jen na vás, jak s ní nalo­ží­te. Vaší zod­po­věd­nos­tí jsou sice všech­ny opra­vy, ale v koneč­ném důsled­ku jsou to věci, se kte­rý­mi se při kou­pi nemo­vi­tos­ti počí­tá. Nemu­sí­te se stra­cho­vat, jest­li se maji­tel neroz­hod­ne byt pro­dat, o kolik vám zved­ne nájem nebo zda vám dovo­lí byt pro­najmout, zatím­co bude­te na dvou­mě­síč­ní ces­tě po Asii.

Investice a ochrana před inflací

Kou­pě nemo­vi­tos­tí je stá­le jed­na z nej­po­pu­lár­něj­ších inves­tic. Ceny nemo­vi­tos­tí a nájmů kaž­dým rokem ros­tou. Pokud je to ve vašich finanč­ních mož­nos­tech, náku­pem nemo­vi­tos­ti nepro­hlou­pí­te. Nákup je nao­pak skvě­lou ces­tou, jak dát svým penězům trva­lou hodnotu. 

Daň z příjmu

Pokud bys­te se roz­hod­li nemo­vi­tost v budouc­nu pro­dat, může­te být osvo­bo­ze­ni od daně z pří­jmu. Zda se bude osvo­bo­ze­ní týkat zrov­na vás vám povím v tom­to článku.
Pokud nao­pak byd­lí­te v nájmu a pení­ze máte vlo­že­ny na spo­ří­cím účtu (či ter­mí­no­va­ném vkla­du), pla­tí­te daň z pří­jmu ve výši 15 % vždy.

Finanční páka

Finanč­ní páka je finanč­ní nástroj, kte­rý pomá­há zvy­šo­vat výši vaše­ho vlast­ní­ho kapi­tá­lu (vaše úspo­ry) pomo­cí kapi­tá­lu cizí­ho (v tom­to pří­pa­dě hypotéka).

Byd­le­ním v nájmu se vaše pení­ze nezhodnocují.

Samo­zřej­mě chá­pu, že vždy zále­ží na indi­vi­du­ál­ní výcho­zí situ­a­ci. Pokud máte ale na hypo­té­ku nárok, je inves­ti­ce do “sebe” (a potaž­mo i své budouc­nos­ti) z mého pohle­du to nej­lep­ší. A není tře­ba se obá­vat — pokud bys­te se pře­ce jen dosta­li do finanč­ních pro­blé­mů a splát­ky by pro vás zača­la být pro­blém, pro­dej nemo­vi­tos­ti s hypo­té­kou už dnes není nic neobvyklého.

Zva­žu­je­te nákup? Chce­te se pora­dit? Jsem tu pro vás, sta­čí napsat!